Endeksler
                                        
         YAZILI VE BASILI KAĞITLARIN KESE KAĞIDI OLARAK        
             KULLANILMAMASINA DAİR KANUN              
                                        
  Kanun Numarası     : 3517                        
  Kabul Tarihi      : 28/6/1938                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 15/7/1938 Sayı: 3960            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 19 Sayfa: 736           

  Madde 1 - Yazılı ve basılı kitab ve defter yaprakları ile kağıdlardan kese 
ve torba kağıdı yapılması, satılması ve bu gibi kese ve torba kağıtlarının satı-
cılar tarafından kullanılması yasaktır.                     
  Reklam maksadile veya mağazanın isim ve mevkiini göstermek üzere hususi ola-
rak yaptırılan yahut neşri ruhsat almağa bağlı matbualardan yapılmış bulunan  
kese ve torba kağıdları hakkında yukarıki fıkra hükmü tatbik olunmaz.      

  Madde 2 - Birinci maddedeki memnuiyet hilafına hareket edenlerden tutulacak 
zabıt varakaları üzerine belediye encümenlerince on liraya kadar hafif para   
cezası alınmasına karar verilir.                        

  Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden üç ay sonra muteberdir.         

  Madde 4 - Bu kanunun hükmünü yürütmeğe Adliye ve Dahiliye Vekilleri memur- 
dur.                                      
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)