Endeksler
                                        
                                        
        RADYO VE TELEVİZYON VERİCİ İSTASYONLARININ           
        POSTA, TELGRAF VE TELEFON İŞLETMESİ GENEL            
           MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KURULMASI               
          VE İŞLETİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA              
           DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA               
                 KANUN                     
                                        
                                        
  Kanun Numarası          : 3517                  
  Kabul Tarihi           : 12.1.1989                
  Yayımlandığı R. Gazete      : Tarihi: 21.1.1989, Sayı: 20056     
  Yayımlandığı Düstur        : Tertibi: 5, Cilt:  Sayfa:       
                                        
                                        
  Durumu : Bu Kanunun 5 inci maddesi dışındaki hükümleri Anayasa Mahkemesi- 
       nin 18/5/1990 tarih ve E. 1989/9, K. 1990/8 sayılı Kararıyla iptal
       edilmiş olup, iptal hükmü 26/1/1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
       Sözkonusu 5 inci maddesi ise 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanu- 
       nun 32 nci maddesine işlenmiştir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)