Endeksler
                                        
             ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU                 
                                        
                                        
  Kanun Numarası       : 3516                     
  Kabul Tarihi        : 11.1.1989                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarihi : 21.1.1989 Sayı: 20056        
  Yayımlandığı Düstur     : Tertibi: 5, Cilt:28  Sayfa:218        
                                        
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
              Genel Hükümler                    
  Amaç                                    

  Madde 1.- Bu Kanunun amacı, milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve ka-
mu yararına uygun olarak Türkiye hudutları içinde her türlü ölçü ve ölçü aletle-
rinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imalini ve  
kullanılmasını sağlamaktır.                           
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2.- Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, areometreler, hububat   
muayene aletleri, elektrik, su, havagazı, doğalgaz, akaryakıt sayaçları, taksi- 
metreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri ile demiryolu 
yük ve sarnıçlı vagonlarının muayenesi, ayarlanması ve damgalanması bu Kanun hü-
kümlerine göre yapılır.                             
  Bakanlar Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine bu maddede 
yer almayan herhangi bir ölçü ve ölçü aletini bu Kanun kapsamına alabilir.   
                                        
  İstisnalar                                 

  Madde 3.- Aşağıdaki konular bu Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır.     
  a) Uluslararası Birimler Sisteminin uygulanmadığı ülkelerle ilgili ve taraf-
lardan biri Türk vatandaşı olmayan ve yurdumuzda oturmayan şahıslarla yapılmış 
anlaşma, sözleşme ve düzenlenmiş belgeler,                   
  b) (a) bendinde belirlenen ülkelere ticaret eşyası ihracı ile uğraşan mües- 
sese ve fabrikalarda özellikle bu işler için kullanılan ölçü ve ölçü aletleri, 
  c) 1782 sayılı Ölçüler Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.1933 tarihinden önce 
düzenlenmiş bulunan tapu, kontrat ve senet gibi kayıt ve belgeler,       
  d) Kullanılmayan antika ölçü ve ölçü aletleri,               
  e) Öğretim işlerinde, para ve mücevherat yapımında veya taşıdığı özellikler 
bakımından Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygun görülecek özel, kişisel veya  
teknik işlerde kullanılan veya sanayi kuruluşlarında özellikle imalata yarayıp 
mamullerin miktarını tespitle ilgisi bulunmayan ölçü ve ölçü aletleri,     
  f) Münhasıran banyo ve mutfaklarda kullanılmak maksadıyla imal edilmiş bulu-
nan dinamometrik tartı aletleri,                        
  g) Silahlı Kuvvetlerin donatım ve donanımına ait olup alım satımla ilgisi  
bulunmayan teknik ölçü ve ölçü aletleri.                    
  Ancak, (b), (e) ve (g) bentlerinde yazılı ölçü ve ölçü aletlerinden teknik 
işler dışında ve ticarette kullanılabilecek nitelikte olanların üzerlerine "ALIM
VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILAMAZ" deyiminin yazılması ve (b) bendinde belirtilen 
ölçü ve ölçü aletlerinin özelliklerine göre muayeneleri yapılarak damgalanmış  
olmaları şarttır.                                
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tarifler                                  

  Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında,                    
  Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,                  
  Uluslararası birimler sistemi: Uluslararası Tartılar ve Ölçüler Konferan-  
sınca kabul edilen uluslararası birimleri,                   
  Ölçü: Ağırlık, uzunluk ve hacim gibi büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılan 
ve üzerinde yazılı birim ve miktarların doğruluğu tasdik edilmiş ağırlık, uzun- 
luk taksimatlı ölçüler ve ölçü kaplarını,                    
  Ölçü aleti: Ölçü işleminde kullanılan araç, sayaç ve gereçleri,       
  Umumi ayar işareti: Damgada kullanılan T c şekli olan işareti,       
  Damga: Muayene sonunda uygun olduğu anlaşılan ölçü ve ölçü aletlerinin üze- 
rine konulan umumi ayar işaretini,                       
  Etalon: Çeşitli ölçü ve ölçü aletlerinin doğruluğunu tahkik etmek için sahip
olunan imkanlara göre en yüksek hassasiyetli ölçü ve ölçü aletlerini,      
  Dinamometrik tartı aleti: Yaylı tartı aletini,               
  İfade eder.                                 
  Uluslararası temel birimler                         

  Madde 5.- Bu Kanun kapsamındaki uluslararası temel birimler şunlardır.   
  Metre: Uzunluk temel birimi,                        
  Kilogram: Kütle (Ağırlık) temel birimi,                   
  Saniye: Zaman temel birimi,                         
  Amper : Elektrik akım şiddeti temel birimi,                 
  Kelvin: Termodinamik sıcaklık temel birimi,                 
  Kandela:Işık şiddeti temel birimi,                     
  Mol: Madde miktar birimi,                          
  Yukarıda yazılı temel birimler ile başka değişik büyüklüklerin ölçüldüğü ve 
bu büyüklüklerin fiziksel oluşumlarına göre temel terimlerin çeşitli cebrik   
tertipleri ile ifade edilen türetilmiş birimlerin tarifleri ile özel adlandırma-
ları Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.            
  Uluslararası birimlerin kullanılması                    

  Madde 6.- Resmi ve özel sözleşmeler, her türlü evrak, belge ve ilanlar ile 
miktar belirten etiketlerde ve kanunlara göre tutulan defterlerde, uluslararası 
birimlerin kullanılması zorunludur.                       
  Sayı ile alınıp satılması gelenek haline getirilmiş bulunan alım satımlarda 
bu madde hükmü uygulanmaz.                           
  Marka kaydı ile tip ve sistemin onaylanması                 

  Madde 7.- Türkiye'de yapılan veya dışarıdan getirilen ölçü ve ölçü aletle- 
rinin üzerine, bunları yapan şahıs veya firmaya ait özel bir markanın; kolaylık-
la okunabilecek, silinmeyecek ve ölçü ve ölçü aletinden ayrılmayacak şekilde  
konulması ve Bakanlığa kaydettirilmiş olması şarttır.              
  Ayrıca;                                   
  a) Yurt içinde ölçü ve ölçü aleti yapan fabrika ve imalathanelerle tamir  
atölyeleri, yaptıkları veya tamir ettikleri ölçü ve ölçü aletleri için Bakanlık-
ça tespit edilecek esaslar dahilinde ve örneğine uygun, tasdikli bir imalat def-
teri tutmak zorundadırlar.                           
  b) Elektrik, su, havagazı, doğalgaz, akaryakıt sayaçları, ölçü transforma- 
törleri, taksimetreler, naklimetreler ve 2 nci madde ile kanun kapsamına alına- 
cak diğer sayaçların muayene ve damgalanmaya kabul edilmeleri, bunların kulla- 
nışlı tip ve sistemde olduklarının Bakanlıkça önceden onaylanmış bulunmasına  
bağlıdır.                                    
  Bu maddenin uygulanması ile ilgili esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetme- 
likle düzenlenir.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Uluslararası ölçü örneklerinin kabulü                    

  Madde 8.- 1889 yılında Paris'te toplanan Uluslararası Tartılar ve Ölçüler  
Genel Konferansında kabul edilerek Fransa'da Sevr'de Breteuil Pavyonunda sak-  
lanmakta olan metre ve kilogram prototiplerinden alınan ölçü örnekleri, Tür-  
kiye için de uzunluk ve kütle (ağırlık) temel etalonlarıdır.          
  Bu temel etalonlar, Bakanlık tarafından uygun bir yerde saklanır. Bu etalon-
lara göre hazırlanacak yoklama ve kullanma etalonlarının ne şekilde sağlanacak- 
ları, muayene edilecekleri ve korunacakları Bakanlıkça tespit edilir.      
  Bakanlık bu amaçla mevcut veya kurulacak metroloji ve kalibrasyon merkezle- 
rinden faydalanabilir.                             
                                        
              İKİNCİ BÖLÜM                    
          Muayene, damgalama ve yasaklar               
                                        
  Muayeneler                                 

  Madde 9.- Ölçü ve ölçü aletleri aşağıdaki muayenelere tabi tutulurlar.   
  İlk muayene,                                
  Periyodik muayene,                             
  Ani muayene,                                
  Şiyaket muayenesi,                             
  Stok muayenesi.                               
  a) İlk muayene: Yeni yapılan veya parçaların birleştirilmesi suretiyle mey- 
dana getirilen ölçü ve ölçü aletlerinin satışa veya kullanılmaya başlanmaların- 
dan önce veya ithal edilen ölçü ve ölçü aletlerinin yurda sokulmaları sırasında 
veya periyodik, ani, şikayet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olunan 
ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarlanmalarından sonra veya ayarları bağlı  
bulundukları yere göre ayarlanmış olan ölçü ve ölçü aletlerinin ise her yer de- 
ğiştirmeleri halinde uygulanır.                         
  b) Periyodik muayene: Belli sürelerde olmak üzere, bu Kanun kapsamına giren 
ölçü ve ölçü aletleri için yapılan genel muayenedir.              
  c) Ani muayene: Bakanlık merkez ve taşra ölçüler ve ayar kuruluşları memur- 
larının görecekleri lüzum veya ihbar üzerine, ölçü ve ölçü aletlerinin bulunduk-
ları yerlerde habersizce yapılan muayenedir.                  
  d) Şikayet muayenesi: Bir ölçü ve ölçü aletinin doğru çalışıp çalışmadığını 
tespit etmek üzere, ölçü ve ölçü aleti sahibi veya diğer bir kimsenin yazılı  
müracaatı üzerine yapılan muayenedir.                      
  e) Stok muayenesi: İlk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp depo, 
atölye, imal veya satış yerlerinden, yahut henüz kullanılmasına ihtiyaç duyulma-
yarak stok halinde bulundurulan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süre-
leri içinde tekrar tabi tutuldukları bir muayene şeklidir.           
  Bu muayenelerin usul ve esasları, kimler tarafından ne şekilde ve surette  
yapılacakları ve muayeneye tabi ölçü ve ölçü aletleri sahiplerinin veya bunları 
kullananların görev ve sorumlulukları ile tabi olacakları yasaklar Bakanlıkça  
çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.                      
  Tamir ve ayar yetki belgesi                         

  Madde 10.- Sayaç ayar istasyonları ile ölçü ve ölçü aletleri tamir ve ayar 
atölyelerinde çalışanlara Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek usul 
ve esaslara göre yetki belgesi verilir.                     
  Bakanlık ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve ayar işleri için resmi ve özel 
 kuruluşlara ait laboratuvar, ayar istasyonları ve atölyelerden faydalanır.   
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tamir ve ayar ücretleri                           

  Madde 11.- Elektrik, su, doğalgaz ve havagazı sayaçlarının tamir ve ayar  
ücretleri Bakanlıkça her yıl Ocak ayında tespit edilerek ilan edilir.      
  Gümrük işleri                                

  Madde 12.- Yurt dışından ithal veya yurt dışına ihraç edilen ölçü ve ölçü  
aletlerinin muayenelerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönet- 
melikle düzenlenir.                               
  Damgalama veya damga yerine belge verme                   

  Madde 13.- İlk, periyodik ve stok muayenelerinde doğru oldukları anlaşılan 
ölçü ve ölçü aletleri damgalanmaya elverişli bulundukları takdirde damgalanır. 
Damgalanmaya elverişli bulunmayan ölçü ve ölçü aletleri için damga yerine geç- 
mek üzere bir belge verilir.                          
  Damgalama veya damga yerine belge verme, yer değiştirme halinde damganın ge-
çerliliği ve damgaların iptaline ait usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yö- 
netmelikte gösterilir.                             
  Yasaklar                                  

  Madde 14.- a) Uluslararası Birimler Sistemine göre yapılmamış olan veya bu 
sisteme göre imal edilmiş olmakla beraber, nitelikleri bakımından bu Kanun hü- 
kümlerine uygun bulunmayan ölçü ve ölçü aletlerinin ticaret maksadıyla yurda  
sokulması veya yapılması,                            
  b) Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerinin satışa arzı veya satılması, satı- 
şına aracılık edilmesi, alım satımda kullanılması veya alım satım yerlerinde  
bulundurulması,                                 
  c) Doğru olmadığı açıkça belli olan ölçü ve ölçü aletleri ile veya bu alet- 
lerin ayarı bozulmak suretiyle ölçme yapılması veya bunların alım satım yerle- 
rinde bulundurulması,                              
  d) Damgası kopmuş, bozulmuş, periyodik muayene zamanında müracaat edilmemiş 
veya damga süresi geçirilmiş veya damgaları iptal edilmiş ölçü ve ölçü aletle- 
rinin kullanılması, satışa arzı veya satılması, alım satım yerlerinde bulundu- 
rulması, damgaları iptal edilmiş ölçü ve ölçü aletlerinin, tamirlerinden sonra 
tekrar muayene ve damga yaptırılmadan sahiplerine teslimi,           
  e) Bu Kanun kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarlarının  
Bakanlığın yetki belgesini taşımayan kişilerce yapılması,            
  f) Ambalajında belirtilen veya yetkili makamlarca tespit edilen miktarlara 
uymayan bir malın satışa arzı,                         
  g) Bakanlıkça tespit edilen tarifeler üstünde ücret talep etmek veya almak, 
  Yasaktır.                                  
  Bu Kanunun 13 üncü maddesine göre damgaları iptal edilmiş sabit ve sökülüp 
taşınması güç olan ölçü ve ölçü aletleri, alım satım yerlerinde bulundurulma ya-
sağına tabi değildir.                              
  Yurt dışından alınan siparişleri karşılamak veya yurt dışına gönderilmek  
amacıyla miktarı, nitelikleri ve yapım maddeleri belirtilerek yapılacak ölçü ve 
ölçü aletleri hakkında (a) ve (b) bendlerindeki yapım ve alım satım yasağı uygu-
lanmaz.                                     
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
               Ceza Hükümleri                  
  İdari cezalar                                

  Madde 15.- Bu Kanunun;                           
  a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına ve 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendine aykırı hareket edenlere yüzbin lira,                
  b) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (g) bentlerine aykırı ha-
reket edenlere ikiyüzbin lira,                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Fiil, başka bir suç oluştursa dahi 14 üncü maddesinin (a), (b), (c) ve  
(f) bentlerine aykırı hareket edenlere üçyüzbin lira,              
  Para cezası verilir. Ölçü ve ölçü aletlerine idarece el konularak müsaderey-
le ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Cumhuriyet Savcılığına tevdi olunur.
  Bu fiillerin tekrarı halinde yukarıdaki cezalar iki katı artırılarak uygula-
nır.                                      
  Bu cezalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürü tarafından verilir. Bu ce- 
zalarla ilgili kararlar, ilgililere usulüne göre tebliğ edilir. Bu cezalara kar-
şı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkeme- 
sine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz, zaru- 
ret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuç- 
landırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 6183 Sayılı Amme Alacak- 
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
İl Müdürlüğü tarafından tahsil olunur.                     
  Adli cezalar                                

  Madde 16.- Bu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
lerindeki fiillerin seri imalat yapanlar veya toptan satıcılar tarafından işlen-
mesi halinde;                                  
  a) (a) bendindeki fiiller için üç aydan altı aya kadar hapis cezası ve iki- 
yüzellibin liradan birmilyon liraya kadar ağır para cezası,           
  b) (b) bendindeki fiiller için bir yıldan iki yıla kadar hapis ve beşyüzbin 
liradan ikimilyon liraya kadar ağır para cezası,                
  Hükmolunur ve suç konusu ölçü ve ölçü aletleri müsadere edilir.       
  Bu maddede yazılı suçların tekerrüründe bu cezalar iki katı artırılarak hük-
molunur ve ayrıca meslek ve sanattan men cezası verilir.            
  Bu Kanuna göre yapılacak soruşturma ve kovuşturmalara esas teşkil edecek tu-
tanaklar, yetkili memurlar tarafından düzenlenerek Cumhuriyet Savcılığına inti- 
kal ettirilir. Soruşturma ve kovuşturmalar yer ve zaman kaydına bakılmaksızın  
3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine göre yapılır.   
  Bu Kanuna göre müsadere edilen ölçü ve ölçü aletlerinden elde edilen gelir- 
ler 18 inci maddedeki fona ilave edilir.                    
              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
               Mali Hükümler                   
  Muayene ve damgalama ücreti                         

  Madde 17.- Bakanlık ölçüler ve ayar kuruluşlarınca yapılan ilk, periyodik  
ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya yerine belge verilen ölçü ve ölçü  
aletleri için Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek miktar ve esas- 
lara göre muayene ve damga ücreti alınır.                    
  Ölçüler ve ayar fonu                            

  Madde 18.- Bakanlığın bu Kanunla verilen görevleri süratli ve etkin bir şe- 
kilde yürütebilmesi için gerekli laboratuvarların kurulması veya kurdurulması, 
ölçü etalonları, demirbaş, motorlu taşıt, bilgisayar sistemleri satın alınması, 
uluslararası kuruluşlara, ulusal metroloji ve kalibrasyon merkez ve laboratu-  
varlarına yapılacak ödemelerin karşılanması, yayınlar yapılması ve mesleki kurs-
lar düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışında eleman yetiştirilmesi, arsa, eğitim 
tesisi, hizmet binası satın alınması, yaptırılması veya kiralanması gibi amaç- 
larla Bakanlık tarafından bir Ölçüler ve Ayar Hizmetleri Fonu oluşturulur.   
  Fonun gelirleri şunlardır.                         
  a) Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalanmasından 17 nci madde gere- 
ğince alınacak ücretler,                            
  b) 15 ve 16 nci maddeler gereğince elde edilecek gelirler,         
  c) Bütçeden ayrılacak ödenek,                        
  d) Bağış ve yardımlar.                           
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Fonun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar, Bakanlıkça çıkarılacak  
bir yönetmelikte gösterilir.                          
  Yerinde muayene giderleri                          

  Madde 19.- Ölçü ve ölçü aletlerinin bulundukları yerlerde yapılacak muayene-
leri için görevlendirilecek memurların 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine 
göre tahakkuk ettirilecek yollukları ile muayene için gerekli araç ve gereçlerin
taşıma ücretleri, muayene isteğinde bulunanlar tarafından ödenir. İhbar üzerine 
yapılan muayenelerde yolluk ve giderler Bakanlık bütçesinden karşılanır.    
                                        
                                        
              BEŞİNCİ BÖLÜM                    
             Çeşitli Hükümler                   
  Kontrol yetkisi                               

  Madde 20.- Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı memurları, belediye ölçüler ve
ayar memurlarının ölçü ve ölçü aletlerine ait bilumum işlerini bu Kanunun uygu- 
lanması bakımından kontrol etmeye yetkilidir.                  
  Belediye ölçüler ve ayar memurluğu                     

  Madde 21.- Her belediye özellikle muayene ve damgalama işlerinde çalıştırıl-
mak üzere, iş hacmine göre asgari bir ölçüler ve ayar memuru görevlendirmek mec-
buriyetindedir.                                 
  Bakanlık bütçe, idari ve yerleşim durumlarını dikkate alarak belediyeleri  
gruplaştırmak suretiyle ölçüler ve ayar işlerinin müşterek ayar memurları tara- 
fından yürütülmesini sağlayabilir, Belediye ölçüler ve ayar memurlarının sicil- 
lerinin tutulması ve ayar memurluğu ile ilgili bilumum yazışmaların yapılması  
grup merkezi olan belediyelere ait olup, müşterek masraflardan gruba dahil bele-
diyelere düşecek miktar, bütçelerine göre Bakanlıkça tespit olunur ve ilgili be-
lediyelerce grup merkezi belediyesine ödenir.                  
  Kadro temini, atama ve görevlendirme                    

  Madde 22.- Bakanlık, belediyelerin ölçüler ve ayar memurluğu kadrolarındaki 
noksanlığı, İçişleri Bakanlığının aracılığı ile mahalli Belediyelerce yeni kadro
temin edilmesini ve kadrolara atamalar yapılmasını sağlar.           
  Bakanlık, belediye ölçüler ve ayar memurluğu kadrolarının her ne suretle  
olursa olsun boşalması halinde görevin aksamamasını teminen ayar memurluğu va- 
zifelerini bölge teşkilatlarında görevli ölçüler ve ayar kontrolör veya fen me- 
murlarına veya diğer bir belediyenin ölçüler ve ayar memuruna memuriyet unvan ve
irtibatları baki kalmak şartıyla geçici olarak gördürebilir.          
  Yürürlükten kaldırılan kanunlar                       

  Madde 23.- 26.3.1931 tarihli ve 1782 sayılı Ölçüler Kanunu ile bu Kanunun ek
ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.                    
  Yönetmelik                                 

  Madde 24.- Bu Kanunda çıkarılması öngörülen yönetmelikler Kanunun yayımı ta-
rihinden itibaren biryıl içinde çıkarılır. Yönetmelikler çıkarılıncaya kadar  
mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulan- 
masına devam olunur.                              

  Geçici Madde 1.- Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmeyecek hükümleri 
yürürlüğe girinceye kadar, 1782 sayılı Ölçüler Kanununun ceza hükümleri ile bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.         

  Geçici Madde 2.- Bu Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinin yürürlüğe girdiği ta- 
rihten önce 1782 sayılı Ölçüler Kanunu hükümlerine muhalefet sebebiyle açılan ve
bu Kanunla mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılmış olup da;         
  a) Devam eden davalar hakkında görevsizlik kararı verilir, varsa tutuklular 
derhal tahliye edilir. Kararın bir örneği ve tutanak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu merci, evrakın ilgilileri hakkında tutanaklarında 
yazılı suçlarının 1782 sayılı Kanuna                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
göre verilmesi gereken cezalarından sadece para cezasının asgari haddini uygula-
mak suretiyle karar verir. Verilecek para cezasından aynı suçtan dolayı tutuklu 
kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde kabahatlar için gösterilen asgari hadde
göre hesap edilerek mahsup edilir. Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.           
  b) Kesinleşmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkumiyet kararlarının sadece 
para cezalarına ilişkin kısmı infaz olunur ve hükümlü olanlar derhal tahliye  
edilir. İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu ve hükümlü  
kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde kabahatlar için gösterilen asgari hadde
göre hesap edilerek mahsup edilir.                       
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 25.- Bu Kanunun 5,6, 12, 14, 15, 16 ve Geçici 2 nci maddeleri Kanunun 
yayımı tarihinden bir yıl sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe gi- 
rer.                                      
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 26.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)