Endeksler
                                        
       KAYSERİ İL MERKEZİNDE MELİKGAZİ VE KOCASİNAN           
        ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN            
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 3508                       
  Kabul Tarihi       : 7/12/1988                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 14/12/1988 Sayı: 20019          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5  Cilt : 28  Sayfa: 184       
                                        

  Madde 1.- Kayseri il Merkezinde;                      
  a) Ek-1 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve Ek-2 sayılı 
listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak üzere Melikgazi, 
  b) Ek-3 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve Ek-4 sayılı 
listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak üzere Kocasinan, 
  Adlarıyla 2 ilçe ve bu ilçelerin merkezinde aynı adlarla 2 belediye kurul- 
muştur.                                     

  Madde 2.- Kayseri İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Ambar ve Konaklar 
Köyleri tüzelkişilikleri kaldırılarak Melikgazi Belediyesine mahalle olarak   
bağlanmıştır.                                  

  Madde 3.- Kayseri İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Cırkalan Köyü tü- 
zelkişiliği kaldırılarak Kocasinan Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.  

  Madde 4.- Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Kayseri Be- 
lediyesi hakkında 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve Kayseri Belediyesi  
ismi de "Kayseri Büyükşehir Belediyesi" ne dönüşür.               

  Madde 5.- Bu Kanunla kurulan Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde merkezi   
idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Ku-
rulu yetkilidir.                                

  Geçici Madde 1.- Melikgazi ve Kocasinan Belediye Seçimleri, ilk genel mahal-
li idareler seçimiyle birlikte yapılır.                     
  Bu seçimlerin sonucuna kadar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Be- 
lediyelerinin yönetimi hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin değiştirilerek 
kabulü hakkında 3030 sayılı kanunda yazılı ilçe ve büyükşehir belediyelerine ait
yetkileri kullanır, görevleri yürütür.                     
    Kayseri Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye  
Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idareler seçimine kadar Büyükşe- 
hir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni sıfatıyla 3030 sayı-
lı Kanunda yazılı yetkileri kullanır ve görevleri yürütür.           
  Yeni kurulan belediyelerin, ilk genel mahalli idareler seçimlerini takiben, 
teşkilatları tamamlanıncaya kadar, her türlü hizmetleri, ayrıldıkları belediye- 
ler tarafındın yürütülür.                            
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bunlar hakkında 3030 sayılı Kanunun geçici hükümleri kıyasen uygulanır ve  
koordinasyonu Büyükşehir Belediyesince sağlanır.                
                                        

  Geçici Madde 2.- Bu Kanunla kurulan ilçelerin belediye sınırları içine alı- 
nan köylerin seçilmiş organlarının hukuki varlıkları ilk genel mahalli idareler 
seçimine kadar devam eder. Bu köylerin her türlü mal varlıkları, hak, alacak ve 
borçları ile personeli, bağlı oldukları ilçelerde ilk genel mahalli idareler se-
çimiyle teşekkül edecek ilçe belediyesine devrolunur.              
                                        

  Madde 6 - Bu Kanunun mali hükümleri 1.1.1989 tarihinde, diğer hükümleri ya- 
yımı tarihinde yürürlüğe girer.                         
                                        

  Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.