Endeksler
         KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ           
               HAKKINDA KANUN                  
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 3497                       
  Kabul Tarihi      : 10/11/1988                    
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih :22/11/1988, Sayı: 19997          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 28  Sayfa: 165         
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1.- Bu Kanunun amacı; T.C. Devleti kara sınırlarının korunması ve gü- 
venliğinin sağlanması ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. Bu Kanun, bu  
görevleri yerine getirecek Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve bu Komutanlık tarafın-
dan tefrik edilen birliklerle bu birliklerin emrine verilen veya desteğine tah- 
sis olunan diğer birlikleri kapsar.                       
                                        
  Görev, Yetki ve Görev İlişkileri                      

  Madde 2.- Kara sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi Kara Kuv- 
vetleri Komutanlığına ait olup bu görev sınır birliklerince;          
  1. Kendi sorumluluğunda olan bölgede sınırı korumak ve güvenliğini sağlamak,
  2. Gümrük hattındaki giriş ve çıkış kaçakçılığı ile kara sınırları boyunca 
tesis edilen birinci derece askeri yasak bölge içerisinde suç teşkil eden    
eylemleri önlemek, suçluları yakalamak, bu bölgede işlenen meşhut suç faille-  
rini ikinci derece askeri yasak bölgede de takip etmek ve yakalamak, failler  
hakkında zorunlu yasal işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç delillerini ilgi-
sine göre mahalli güvenlik kuvvetlerine teslim etmek,              
  3. Kara sınırlarından iltica amacıyla giren muharip yabancı ordu mensupları 
hakkında 11.8.1941 tarihli ve 4104 sayılı Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından  
Türkiye'ye İltica Edenler Hakkında Kanun hükümlerini uygulamak, diğer mültecile-
ri silah, muhimmat ve sair harp araç ve gereçlerinden arıtmak, bu mülteciler ile
beraberlerinde getirdikleri malzemeleri ilgili makamlara teslim etmek,     
  Şeklinde yerine getirilir.                         
  Yukarıda belirtilen görevler askeri hizmetten sayılır.           
  Sınır birlikleri mensupları kendilerine bu Kanun ile verilen görevlerin   
yapılmasında; diğer kanunların, silah kullanma yetkisi dahil, güvenlik kuvvetle-
rine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.                
  Sınır birliklerinin bu maddede belirtilen görev ve yetkilerine girmeyen ko- 
nularda, diğer kanunlara göre görevli ve yetkili kılınmış makamların görev ve  
yetkileri saklıdır.                               
  Kara Kuvvetleri Komutanlığı bu Kanunda öngörülen görevlerini gerektiğinde, 
ilgili bakanlıklar, mülki ve adli makamlar ile güvenlik kuvvetleri ve ilgili  
kuruluşlarla karşılıklı yardım ve işbirliği yapmak suretiyle yerine getirir.  
  Mali Hükümler                                

  Madde 3.- Sınır birlikleri personeli, bu Kanunla verilen görevlerin ifası  
sırasında veya bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile,  
yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma ve-
ya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde hak-
larında 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması   
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.                       
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sınır birliklerinde görevlerinin niteliği icabı kazandan beslenemeyen erbaş 
ve erlere kanuni yiyecek ve istihkak maddelerinin aylık maliyeti kadar tayın  
bedeli tutarı, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca tespit edilerek Milli Savunma   
Bakanının onayından sonra her ay peşin olarak ödenir.              
  1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun müsadir ikramiyesiyle 
ilgili 60 ıncı maddesi hükümleri, bu Kanun kapsamındaki personel için de uygula-
nır.                                      
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 4.- Bu Kanunla belirtilen görevlerin yerine getirilmesi, bakanlıklar, 
mülki makamlar, güvenlik kuvvetleri ve ilgili kuruluşlarla yapılacak işbirliği 
ve koordinasyon esasları ve Kanunun uygulamasına ilişkin diğer hususlar Milli  
Savunma, İçişleri ve Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca birlikte çıkartılacak bir 
yönetmelikle belirlenir.                            
                                        
  Uygulanmayacak Hükümler                           

  Madde 5.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 16.7.1956 tarihli ve 6815 sayılı 
Sınır, Kıyı ve Kara Sularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Ta- 
kibi İşlerinin Dahiliye Vekaletine Devri Hakkında Kanun, 10.3.1983 tarihli ve  
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve yetkileri Kanunu ile diğer kanunların  
bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.                     
                                        

  Geçici Madde 1.- Doğu ve Güneydoğu sınırlarının korunması ve güvenliğinin  
sağlanması görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığınca fiilen devir alınıncaya kadar 
6815 sayılı Kanundan doğan görevlerin Jandarma Genel Komutanlığınca yerine geti-
rilmesine devam olunur.                             
                                        

  Geçici Madde 2.- Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek esaslar dahilin- 
de;                                       
  1. Jandarma sınır birliklerinin subay, astsubay ve uzman jandarma çavuş ha- 
riç olmak üzere mevcut diğer personeli halen bulundukları hukuki ve mali statü- 
leri ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilir.               
  2. Jandarma sınır birliklerinin araç, gereç, silah, mühimmat, melbusat, mal-
zeme ve demirbaş eşyalarından; Devlete ait veya kiralık bina veya tesisler ile 
diğer gayrimenkullerden jandarma içgüvenlik birliklerinin ihtiyacı dışındakile- 
rin nasıl devredileceği hususu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel 
Komutanlığı arasında yapılacak protokolle düzenlenir.              
                                        

  Geçici Madde 3.- Jandarma sınır birliklerinin ihtiyaçlarının karşılanması  
için yapılmış sözleşmeler ve taahhütler Kara Kuvvetleri Komutanlığınca uygula- 
nır.                                      
  2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre idareye tanınan yetkiler Kara Kuvvet-
leri Komutanlığınca kullanılır.                         
  Gerek personelin devri gerekse sözleşme ve taahhütlerin yerine getirilmesin-
den doğacak harcamaların karşılanması için gerekli ödenekler, İçişleri Bakanlığı
bütçesinden Milli Savunma Bakanlığı bütçesine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ak- 
tarılır.                                    
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 7.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.