Endeksler
          İZMİR TELEFON TESİSATININ TESELLÜM VE İŞLETME        
              MUAMELELERİNE DAİR KANUN              
                                        
  Kanun Numarası     : 3488                        
  Kabul Tarihi      : 24/6/1938                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 9/7/1938 Sayı: 3955             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 19 Sayfa: 658          
                                        

  Madde 1 - Satın alınan İzmir telefon tesisatının satın alma mukavelesindeki 
şartlara göre tesellüm muameleleri ile bu mukaveleden doğan hak ve menfaat ve  
vecibelerin yerine getirilmesi ve telefon tesisatının fenni şekilde işlemesine 
hadim bütün muamele ve teşebbüslerin ifası Nafıa Vekilinin kontrolü altında   
olmak üzere Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğüne verilmiştir.       
  İzmir Telefon Servisi, Umum Müdürlüğe bağlı bir müdürlük tarafından ifa   
edilir.                                     
                                        

  Madde 2 - Nafıa Vekili 1 teşrinievvel 1938 tarihine kadar İzmir telefon   
şirketinin şimdiye kadar mer'i olan karar ve talimatlarından münasib gördükleri-
ni tatbik eylemeğe mezundur.                          
  Ancak İzmir telefon idaresinin abonelerden tesis, nakil, tamir işletme   
vesaire için alacağı bütün bedel, ücret ve avanslar, bu kanunun neşri tarihinden
itibaren bir ay zarfında Nafıa Vekaletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince  
tasdik olunacak tarifeye göre istifa olunur.                  
  Yeni tarifelerin mer'iyete girmesine kadar eski tarifeler mer'idir.     
                                        

  Madde 3-4 - (Mülga: 11/6/1947-5068/1 md.)                  
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 4/7/1988-KHK-336/1 md.; Aynen kabul: 7/2/1990-3612/17  
md.)                                      
  Telefon idaresinin aboneleriyle olan muameleleri ve abone kaydı ve tahsilat 
işleri ve borcunu ödemeyen abonelerin telefonlarının kapatılması şart ve usul- 
leri Ulaştırma Bakanlığınca tesbit olunur.                   
                                        

  Madde 6 - Resmi dairelere ücretsiz olarak verilecek telefonların mikdarı  
aşağıda gösterilmiştir. Bu telefonlardan başka diğer bütün resmi daire telefon- 
ları tam ücrete tabidir. Ancak bu kanunun neşri tarihine kadar mukaveleye bağ- 
lanmış olan telefonların mukaveleleri, müddetlerinin hitamına kadar mer'idir.  
                                        
  Aded                                    
 -------                                    
  30  İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek mülki daireler için,     
  10  Askeri makamat için (İzmir Komutanlığı emrine),            
  10  Emniyet teşkilatı için (Vilayet emrine),               
  30  Belediye emrine,                           
   1  İmdadı sıhhi,                             
     Resmi hastaneler (İkişer)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin İzmirdeki kendi servisleri için parasız
olarak kullanacağı telefonların mikdarı Nafıa Vekaletince tayin olunur.(1)   

   Geçiçi Madde 1 - (3488 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  İzmir telefon tesisatının satın alma mukavelesine göre Devlete geçtiği ta- 
rihten bütçe ile idare edilmeğe başlandığı tarihe kadar şirket usullerine göre 
tebeyyün eden ve edecek olan varidat, aylık masrafı, tamir, tesis ve işletmeye 
müteallik bilcümle sarfiyat ile satın alma mukavelesinin tatbikına taallük eden 
tediyeler muteberdir. Ancak bu devreye aid hesaplar Divanı Muhasebatın tedkikına
arzolunur.                                   

  Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               

  Madde 8 - Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe Nafıa ve Maliye Vekilleri 
memurdur.                                    
----------------------                             
(1) Bu maddenin 1995 Mali yılında uygulanmayacağı, 23/12/1994 tarih ve 4061   
  sayılı "1995 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 72/j-(1) maddesi ile hüküm altına  
  alınmış, daha sonra sözkonusu hüküm, Anayasa Mahkemesinin 13/6/1995 tarih  
  ve E.1995/2, K.1995/12 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.:18/4/1996- 
  22615)                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      3488 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ            
               GÖSTERİR LİSTE                   
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın   
     Yürürlükten Kaldırılan       -------------------------------  
     Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi  Sayısı Maddesi    
----------------------------------------   -------------------------------  
                                        
  İzmir Telefon tesislerinin tesellüm ve                   
  işletme muamelelerine dair olan 24/6/1938                  
  tarihli ve 3488 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü                 
  maddeleri                 11/6/1947  5068    1     
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (EK - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        3488 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETiREN MEVZUATIN      
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
  --------   ---------------------------------------------- -------------  
                                        
  5068                --             18/6/1947   
                                        
  KHK/336              --             5/8/1988