Endeksler
       UYGULANMA İMKANI KALMAMIŞ OLAN KANUNLARIN             
        YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN             
                                        
  Kanun Numarası     : 3488                        
  Kabul Tarihi      : 27/10/1988                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/11/1988, Sayı: 19983           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5, Cilt: 28  Sayfa: 36         
                                        

  Madde 1.- İlişik listedeki kanunlar, yürürlükten kaldırılmıştır.(1)     

  Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
-----------------------                             
(1) Bu Kanunun ekindeki, yürürlükten kaldırılmış olan kanunların ad ve numa-  
  ralarını içeren liste 8.11.1988 tarih ve 19983 sayılı Resmi Gazete'de ya-  
  yımlanmıştır.                                
 KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)