Endeksler
                                        
        4353,5539,6200 ve 6760 SAYILI KANUNLARDA YER ALAN        
        PARASAL SINIRLARIN SAPTANMASINA İLİŞKİN 11.12.1978        
         TARİH VE 17 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN         
            DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN            
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 3484                      
  Kabul Tarihi       : 26/10/1988                   
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 5/11/1988 Sayı: 19980          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5  Cilt: 28  Sayfa: 34        
                                        

  Madde 1.- 4353, 5539, 6200 ve 6760 sayılı kanunlardan;           
  a) 4353 Sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat
Genel Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine Dair Kanu-
nun 27,28,29,30,31 ve 34 üncü,                         
  b) 5539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 32 nci,                                 
  c) 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hak- 
kındaki Kanunun 35 inci,                            
  d) 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkındaki Kanu- 
nun 14 üncü,                                  
  Maddelerindeki parasal sınırlar günün şartlarına uygun şekilde yılları bütçe
kanunlarında belirlenir.                            

  Madde 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)