Endeksler
                                        
                                        
        MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE              
        MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN              
        HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK              
           KABULÜ HAKKINDA KANUN                   
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 3473                       
  Kabul Tarihi       : 28/9/1988                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 4/10/1988 Sayı: 19949          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt:  Sayfa:            
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1.- Bu Kanunun amacı, genel ve katma bütçeli dairelerle (saklama,   
ayıklama ve imha işlemleri kendi mevzuatına tabi olmak kaydıyla Cumhurbaşkanlı- 
ğı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakan- 
lığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı hariç) mahalli idareler, 
üniversiteler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisa-
di teşebbüsleri, özel kanunlarla kurulan kamu bankaları ve teşekkülleri elinde 
bulunan ve arşivlerinde arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme niteliği taşımayan, 
muhafazasına lüzum görülmeyen, yok edilecek evrak ve her türlü malzemenin, ayık-
lama ve imha işlemlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.          
                                        
  Tarifler:                                  

  Madde 2 - Bu Kanunda geçen;                         
  a) Arşiv malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son  
işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra 
kesin sonuca bağlanmış olup, birinci maddede belirtilen kuruluşların işlemleri 
sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin 
geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak inti-
kal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belge- 
lemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, huku-
ki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik, 
jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite ya- 
rayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal  
özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, pro-
je, mühür, damga, fotoğraf, film, plak, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri 
belgeleri ve malzemeyi,                             
  b) Arşivlik malzeme: Yukarıdaki bentte sayılan her türlü belge ve malzemeden
zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi
üzerinden yüzbir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Devletin gerçek ve tü- 
zel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili
ve çok taraflı milletlerarası andlaşmalar, tapu tahrir defterleri, tapu ve nüfus
kayıtları, aynı özellikteki vakfiyelerden ait oldukları kamu kurum ve kuruluşla-
rı ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait sınır kağıtları gibi belgeleri,    
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Ayıklama: Arşiv malzemesi ile, cari işlemleri devresinde bir değere sa- 
hip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmis, ileride 
kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin birbirinden
ayırımı ile ileride arşiv malzemesi vasfını kazanacak olan arşivlik malzemenin 
tespiti işlemini,                                
                                        
  d) İmha: İleride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, arşiv mal-
zemesi ve arşivlik malzeme dışında kalan hukuki kıymetini ve bir delil olma vas-
fını kaybetmiş malzemenin ayrılarak, yönetmelikte belirtilecek usul ve esaslara 
göre imhası işlemini,                              
  İfade eder.                                 
                                        
  Mükellefiyet:                                

  Madde 3.- Bu Kanun kapsamına giren ve elinde arşiv malzemesi ve arşivlik  
malzeme bulunduran kurum ve kuruluşlar, ellerinde bulundurdukları arşiv malzeme-
si ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, asli 
düzenlerine göre tasnif edip saklamak, yönetmelikte belirtilecek bekletme ve  
saklama süreleri sonunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim etmek ve mu- 
hafazasına lüzum kalmayan evrak ve malzemeyi yok etmekle mükelleftirler.    
                                        
  Arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme temliki tasarruflar amacıyla kullanıla- 
maz, tahrip ve tahrif edilemez ve yurt dışına çıkartılamazlar.         
                                        
  Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Teşkili :                 

  Madde 4.- Bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşların kurum arşivlerinde 
yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, bünyelerinde ayıklama ve imha komis- 
yonları teşkil edilir.                             
                                        
  Müsadere Olunan Malzeme :                          

  Madde 5.- Bu Kanun kapsamına giren ve ilgili kanunlara göre suçta kullanıl- 
dığı anlaşılarak, müsaderesine dair kararı kesinleşen malzeme, derhal Devlet Ar-
şivleri Genel Müdürlüğüne teslim edilir.                    
                                        
  Yönetmelik:                                 

  Madde 6.- Kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan arşiv malze-
mesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edil- 
mesine, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasına, gerekli şart- 
lar altında korunmalarına ve milli menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve 
tüzelkişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerine, muhafazasına lüzum gö-
rülmeyen malzemenin ayıklama ve imhası ile 4 üncü maddeye göre kurulacak komis- 
yonlara dair usul ve esaslar Başbakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 
                                        
  Kaldırılan Hükümler :                            

  Madde 7.- 26.3.1956 tarihli ve 6696 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak
ve Vesaikin İmha Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
                                        
  Yürürlük :                                 

  Madde 8.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme :                                  

  Madde 9.- Bu Kanun hükümleri Bakanlar Kurulu yürütür.