Endeksler
                                        
          DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN        
          AYLIKLARININ ÖDEME ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE        
          DAİR 9.9.1987 TARİH VE 289 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE       
              KARARNAMENİN KABULUNE DAİR KANUN           
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 3472                       
  Kabul Tarihi       : 28/9/1988                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 4/10/1988 Sayı: 19949          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt:  Sayfa :            
                                        

  Madde 1.- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk  
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 
2914 sayılı Yükseköğretim personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Dev- 
let memurları ile diğer kamu görevlilerinin (sözleşmeli statüdeki personel da- 
hil) aylık veya sözleşme ücretleri, ilki 15 Ekim 1987 tarihinde olmak üzere her 
ayın 15'inde ödenir.                              
                                        
  Aylıklarla birlikte ödenen zam ve tazminatlar, ödenekler, tayın bedeli, ya- 
kacak yardımı ile aylıklara ilişkin hükümler dairesinde ödenmesi öngörülen sair 
hakedişler hakkında da yukarıdaki şekilde işlem yapılır.            
  Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlarda yer alan  
"aybaşı" ibareleri "ayın 15'i" olarak uygulanır.                
                                        

  Madde 2.- Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerle aylıkları yurt dışına 
transfer edilenler hakkında mevcut uygulamaya devam olunur.           
                                        

  Madde 3.- İlgililere 15 Aralık/l4 Ocak dönemleri için bu Kanun hükümleri  
dairesinde yapılacak ödemelerin yarısı ödemenin yapıldığı yıl bütçesine gider  
kaydolunur, kalanı ise avans hesaplarına alınarak müteakip mali yıl başında büt-
çeye gider yazılır.                               
                                        

  Madde 4.- Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık  
ücretlerinin ödenmesinde de yukarıdaki hükümler dairesinde işlem yapılır.    
                                        

  Geçici Madde 1.- Bu Kanun uyarınca birinci maddede belirtilenlere Ekim 1987 
ayı başında ve ortasında iki defa ödemede bulunulur ve Ekim 1987 ayı başında ya-
pılan ödemeler dolayısıyla kendilerinden herhangi bir geri ödeme talebinde bu- 
lunulmaz.                                    
  4 üncü maddede belirtilenlere Ekim 1987 ayı ortasında yapılacak aylık ücret 
ödemeleri dolayısıyla kendilerinden kıstelyevm veya herhangi bir sebeple geri  
ödeme talebinde bulunulmaz.                           
                                        

  Geçici Madde 2.- 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanun ile bu Kanunu de-  
ğiştiren 9.4.1987 tarih ve 3347 sayılı Kanunla verilen Kanun Hükmünde Kararname 
çıkarma yetkisi ve kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.      
                                        

  Madde 5.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 6.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)