Endeksler
                                        
          PUL VE KIYMETLİ KAĞITLARIN BAYİLER VE MEMURLAR        
           VASITASİYLE SATTIRILMASINA VE BUNLARA           
            SATIŞ AİDATI VERiLMESİNE DAİR KANUN           
                                        
  Kanun Numarası     : 3468                        
  Kabul Tarihi      : 20/6/1938                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 4/7/1938 Sayı : 3950            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 19 Sayfa: 552           
                                        

  Madde 1 - Hususi kanunlarla ihdas edilip Maliye Vekaletince bastırılan bilü-
mum pullarla kıymetli kağıtlar, bayiler vasıtasile sattırılır. Bayi bulunmayan 
veya lüzum görülen yerlerde mezun memurlar vasıtasile sattırılmaları da caizdir.
Harç ve hukuk mektebi iane pullarile noter kağıdları yalnız noterler vasıtasile 
sattırılır.                                   
                                        

  Madde 2 - İdari veya inzıbati mahzurları dolayısile bayiler veya mezun me- 
murlar vasıtasile sattırılması mümkün görülmeyen kıymetli kağıtlar birinci madde
hükmüne tabi değildir. Bu nevi kağıdların isimleri Maliye Vekaletile alakadar  
vekaletler tarafından müştereken tayin olunur.                 
                                        
  Vazife dolayısile pul ve kıymetli kağıd kullanmaları lazım gelen memurlara 
birinci madde hükmile mukayyed olmaksızın Maliye Vekaletince tayin olunacak mik-
tarda pul ve kıymetli kağıd verilir.                      
                                        

  Madde 3 - Harç pulları hariç olmak üzere birinci maddede yazılı pul ve kıy- 
metli kağıt satışından dolayı bayilere ve noterlere % 5'i geçmemek üzere mahal- 
lin icabına göre Maliye Vekaletince tayin olunacak miktarda ve mezun memurlara 
% 2 satış aidatı verilir.                            
                                        
  Sarfettikleri harç pullarından dolayı noterlere noter kanunuile tayin edil- 
miş olan miktarda ve ikinci maddede yazılı şekilde, pul ve kıymetli kağıt kulla-
nan memurlara yalnız damga pulu satışından % 2 aidat verilir.          
                                        

  Madde 4 - Bayilerle noterler satacakları pul ve kıymetli kağıtları peşin  
para ile malsandıklarından alırlar. Mezun memurlarla vazife icabı pul ve kıymet-
li kağıd kullanacak memurlara Maliye Vekaletince tayin olunacak miktarda pul ve 
kıymetli kağıd zimmetle verilir. Bunlar, hasılatı, Maliye Vekaletince tayin   
olunacak müddet içinde malsandığına yatırarak hesaplarını kapatmağa mecburdur- 
lar.                                      
                                        

  Madde 5 - Pul ve kıymetli kağıd bayiliği yapabilmek için mahallin en büyük 
maliye memurundan ruhsat tezkeresi almak şarttır. Noterler ve kendilerine izin 
verilen memurlar bu kayidden müstesnadır.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ruhsat tezkeresi almaksızın pul ve kıymetli kağıd satanlardan 10 ve tekerrü-
rü halinde 20 liradan az olmamak üzere almağa mecbur olduğu ruhsat tezkeresi  
resminin 5 misli ceza alınır.                          
                                        
   İzin almaksızın pul ve kıymetli kağıd satan memurlardan bulundukları ma- 
halle mahsus bayi ruhsat tezkeresi resminin 5 misli ceza alınır. Bu ceza ilk  
defasında 10 ve tekerrürü halinde 20 liradan aşağı olamaz.           
                                        
  Pul ve kıymetli kağıtları kıymetinden fazla bedelle satanlardan birinci   
defasında fazla bedelle sattığı pul ve kıymetli kağıd bedellerinin 5 misli ve  
tekerrürü halinde 10 misli cezaen alınır. Şu kadar ki bu ceza ilk defasında 25 
liradan ve tekerrürü halinde 50 liradan az olamaz. Bu hali tekerrür eden bayi- 
lerin ruhsat tezkeresi iptal edilir ve bir daha kendilerine ruhsat tezkeresi  
verilmez.                                    
                                        

  Madde 6 - Beşinci maddede yazılı misil cezaları, damga resmi cezaları gibi 
ve aynı hükümlere tevfikan tahsil olunur.                    
                                        

  Madde 7 - 23/5/1928 tarih ve 1324 sayılı Damga Resmi Kanununun 5 inci madde-
si ve aynı kanunun 44 üncü maddesinin 5 ve 7 sayılı fıkraları ve 30/6/1934 tarih
ve 2549 sayılı kanun ile 11/4/1938 tarih ve 3356 sayılı kanunun ikinci maddesi 
kaldırılmıştır.                                 
                                        

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 9 - Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur.