Endeksler
                                        
            YÜKSEK MÜHENDİS VE TEKNİK OKULLARI            
            MEZUNLARININ MECBURİ HİZMETLERİNE            
                 DAİR KANUN (1)                
                                        
  Kanun Numarası     : 3467                        
  Kabul Tarihi      : 20/6/1938                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 4/7/1938 Sayı: 3950             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 19 Sayfa: 550           
                                        

  Madde 1 - Devlet hesabına olmak üzere:                   
  A) Yüksek Mühendis Okulunda tahsillerini bitirenler sekiz sene,       
  B) Teknik Okulunda tahsillerini bitirenler altı sene,            
  C) Ecnebi memleketlerde Nafıa Vekaleti hesabına tahsillerini veya stajlarını
bitirenler mecburi hizmetleri varsa buna ilave edilmek üzere tahsil veya staj  
müddetlerinin iki misli, müddetle meslek ve ihtisasları dahilinde Nafıa Vekaleti
teşkilatında veya Nafıa Vekaletinin muvafakatile diğer devair ve müessesatla  
belediyelerde hizmete mecburdurlar.                       
                                        

  Madde 2 - Vekaletin muvafakatile, Nafıa teşkilatı haricinde diğer daire-  
lerle müesseseler ve belediyelerde çalışan yüksek mühendis, mühendis ve fen   
memurlarına, mecburi hizmetlerini yaptıkları müddetçe, Nafıa Vekaletindeki usul 
dairesinde verilen maaş ve ücretlerden fazla verilemez.             
                                        

  Madde 3 - Yukarıki maddeye göre mecburi hizmete tabi olanlar mektebten   
çıktıkları tarihten itibaren ve o sene askere gidenler terhislerini müteakib en 
çok iki ay içinde hizmete tayinleri için Nafıa Vekaletine müracaata mecburdur- 
lar. Bu suretle müracaat vukuunda kadroda açık bir memuriyet bulunmasa bile bun-
ların kanunen tayin edilebilecekleri memuriyete mahsus (maaş ve emsali hasılı  
kendilerine ücret olarak verilmek şartile) meslek ve ihtisasları dahilindeki  
vazifelerde stajiyer olarak istihdam edilirler. Bu gibilerin ilk açılacak memu- 
riyetlere tayinleri mecburidir. Stajyerlikte geçirecekleri müddet namzedlik müd-
detine ve mecburi hizmetlerine mahsub edilir. Ancak bunların askerlikte geçire- 
cekleri müddetler mecburi hizmete mahsub edilmez.                
                                        

  Madde 4 - Hizmete alınmak için müracaat etmiyenlerle mecburi hizmet müddet- 
lerini bitirmeden evvel vazifeden ayrılanlar, yüksek mühendis veya teknik okul- 
larındaki tahsillerinin beher senesi için o sene ücretli talebeden alınan meba- 
liğin ve ecnebi memleketlerindeki tahsillerinin beher senesi için de kendilerine
sar-                                      
                                        
---------------------                              
                                        
(1) Bu kanunla "Nafia Vekilliğine" verilmiş olan görev ve yetkiler 22/9/1941  
  tarihli ve 4121 sayılı kanunla "Maarif Vekilliğine" devredilmiştir.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
fedilen mebaliğin iki mislini defaten ödemekle mükelleftirler. Bu tazminatın  
hesabında hizmet edilmiş olan seneler nazara alınmaz.              
                                        

  Madde 5 - Bu kanuna göre mecburi hizmete tabi olanlara, bu hizmetlerini   
bitirmeden veya bu hizmetten imtinaları takdirinde 4 üncü maddede yazılı tazmi- 
natı ödemeden evvel diploma veya ruhsatnameleri verilmeyip Nafıa Vekaletindeki 
sicil dosyalarında saklanır.                          
                                        

  Madde 6 - Yukarıki madde hükmüne göre diploma veya ruhsatnameyi hamil olma- 
dıkları halde sanatlarını yapanlar 50 liradan 500 liraya kadar ağır para ceza- 
sile ve tekerrürü halinde para cezasile beraber ayrıca bir aydan üç aya kadar  
hapis cezasile cezalandırılırlar. Bunları istihdam eden hakiki veya hükmi şahıs-
lar dahi 4 üncü maddede yazılı tazminatı bir misil fazlasile kendi üzerlerine  
almış olurlar.                                 
                                        

  Madde 7 - Birinci maddede yazılı okul ve müesseselerde Devlet hesabına tah- 
sil veya stajda iken sıhhı sebeblerden başka her hangi bir sebeble tahsil ve  
stajlarını terkedenler veya tahsil ve stajlarına vekaletçe nihayet verilenler, 
veyahut inzibati sebebler dolayısile Devlet hesabına okumak hakkından mahrum  
edilenler, Devletin kendileri için yaptığı masraflara mukabil olmak üzere dör- 
düncü maddede yazılı esaslara göre tahakkuk ettirilecek tazminatı ödemeğe mec- 
burdurlar.                                   
  Kendi hesaplarına tahsil etmekte iken Devlet hesabına geçerek tahsile devam 
edenler Devlet hesabına geçirdikleri her tahsil senesine mukabil iki sene mecbu-
ri hizmete tabidir. Bu suretle yapılacak mecburi hizmet müddeti sekiz seneyi  
geçemez.                                    
  Nafıa Vekaletine bağlı mekteblerde Nafıa hesabına parasız tahsil görmekte  
iken ecnebi memleketlerde Nafıadan gayri teşkilat veya kendi hesablarına tahsile
devam etmek isteyenler bu mekteblerde parasız yaptıkları her tahsil senesi için 
iki sene hizmet edeceklerini müteselsil kefili bir taahhüdname ile taahhüd et- 
tikleri takdirde tazminat borçları Nafıa Vekaletince tecil edilebilir.     
                                        

  Madde 8 - Devlet hesabına yüksek mühendis veya teknik okullarında tahsilini 
ikmal ettikten sonra kendi hesabına tahsil için ecnebi memleketlere gitmek iste-
yenler Devlet hesabına tahsilde bulundukları müddete aid tazminatı üçüncü    
madde hükmüne göre tediye etmek veya yurdlarına avdetlerinde aynı müddete aid  
mecburi hizmetlerini yapacaklarını müteselsil kefaleti havi bir taahhüdname ile 
taahhüd etmek şartile hizmeti terkedebilirler.                 
                                        

  Muvakkat Madde 1 - (20/6/1938 tarih ve 3467 sayılı Kanunun numarasız muvak- 
kat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)              
  Mecburi hizmetini yapmak için müracaat veya bu husustaki davete icabet etme-
miş, yahud vekaletçe istenilen tazminatı vermemiş, yahud ikametgahları meçhul 
kalmış olanlar, mükellefiyetlerini ifa için vekaletçe gazetelerle yapılacak   
ilandan itibaren üç ay içinde müracaat ederek taahhüdlerini ifa etmezlerse bu  
kanun hükümlerine göre takib edilirler. Kanunun neşri tarihinde mahkemelerde  
rü'yet edilmekte olan bu kabil davalar eski hükümlere tabi olur.        
                                        

  Madde 9 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 10 - Bu kanunun icrasına Adliye, Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur.