Endeksler
                                        
                                        
            UZMAN JANDARMA KANUNU (1)                
                                        
  Kanun Numarası     : 3466                        
  Kabul Tarihi      : 28/5/1988                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 4/6/1988, Sayı: 19832          
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5, Cilt: 27, Sayfa: 120          
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
              Genel Hükümler                    
  Amaç                                    
                                        

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kadro 
görev yerlerinde devamlı personel istihdam ederek hizmetteki verimi artırmak  
maksadıyla; Uzman Jandarma temini, bunların hizmet şartları, görev ve sorumlu- 
lukları, hak ve yükümlülükleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.    
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, Uzman Jandarmalarla, bunları istihdam edecek bütün jan- 
darma birlik, kurum ve kuruluşları kapsar.                   
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda yer alan deyimlerden;                 
  a) Uzman Jandarma Adayı : Uzman Jandarma yetiştirilmek üzere Uzman Jandarma 
Okuluna alınanları,                               
  b) Uzman Jandarma: Bu Kanuna göre Uzman Jandarma Okulunu başarı ile bitiren 
Uzman Jandarma çavuştan Uzman Jandarma sekizinci kademeli çavuşa kadar rütbeleri
haiz asker kişileri,                              
  İfade eder.                                 
              İKİNCİ BÖLÜM                     
       Hizmete Alınma, Görev, Yetki ve Sorumluluklar           
  Kaynak                                   

  Madde 4 - (Değişik: 1/7/1992 - 3829/1 md.) Uzman Jandarma kaynaklarını 18  
yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az ortaokul veya dengi okul mezunu er- 
keklerden;                                   
  a) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olanlardan terhisi müteakip iki yıl  
içerisinde müracaat edenler,                          
  b) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olanlar,              
  Teşkil eder.                                
                                        
  Yetiştirme                                 

  Madde 5 - Uzman Jandarma olacaklarda aranacak şartlar ile Uzman Jandarma  
Okulunda öğrenim ve eğitim gören adaylara uygulanacak genel esaslar aşağıda   
gösterilmiştir.                                 
  a) Uzman Jandarma olabilmek için 6 aydan az olmayan eğitim ve öğrenimi ba- 
şarıyla bitirmek şarttır.                            
  b) Uzman Jandarma adaylarının ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.   
-----------------------                             
(1) Bu Kanunda geçen "kıyafet kararnamesi" ibaresi;22/11/l990 tarih ve 3683 sa- 
  yılı Kanunun 1O uncu maddesiyle "kıyafet yönetmeliği" şeklinde değiştiril- 
  miştir.                                   
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Uzman Jandarma öğrenimi esnasında yetkili kurullarca başarısız veya di- 
siplinsiz olduğuna karar verilen adaylarla, haklarında mahkemelerce veya sağlık 
kurullarınca Uzman Jandarma adayı olamayacağına karar verilenlerin ilişiği kesi-
lir.                                      
  d) (Değişik: 1/7/1992 - 3829/2 md.) Sağlık sebebi dışında ilişkileri kesi- 
lenlere Devletçe yapılan masraf,faiziyle birlikte ödettirilir.         
  İlişikleri kesilenler subay, astsubay, Uzman Jandarma ve uzman erbaş olarak 
Silahlı Kuvvetlere alınamazlar.                         
  (Değişik:1/7/1992 - 3829/2 md.) Bunlardan muvazzaf askerlik hizmetini yapma-
mış olanların, sağlık kurullarınca Uzman Jandarma adayı olamayacağına karar ve- 
rilenler hariç olmak üzere, okulda geçen süreleri hizmetlerinden sayılmaz.   
                                        
  Meslek İçi Eğitim ve İhtisas Kolları                    

  Madde 6 - Uzman Jandarmalar ihtiyaca göre düzenlenecek kurslar ile ihtisas 
eğitimine tabi tutulabilirler ve kazandıkları ihtisas kollarında istihdam edi- 
lebilirler. Tabi tutulacakları kurslar ile ihtisas eğitimlerinin süre ve şekli 
yönetmelikle düzenlenir.                            
  Mecburi Hizmet                               

  Madde 7 - Uzman jandarmaların mecburi hizmet süresi Uzman Jandarma Çavuşluğa
nasıp tarihinden itibaren 10 yıl olup, yaş hadleri 56'dır.           
  (Ek: 1/7/1992 - 3829/3 md.) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka- 
nununun 112 nci maddesindeki, subay ve astsubayların istifa etmiş sayılacağı  
haller ile bu hususa ilişkin tazminat hükümleri, Uzman Jandarmalar hakkında da 
uygulanır.                                   
  Görev ve Yetki                               

  Madde 8 - Uzman Jandarmalar :                        
  a) Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde erbaşlar için 
belirtilen görevlerle istihdam edildikleri kadroların açıklamalarında belirtilen
görevleri,                                   
  b) Zabıta memuru olarak, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununun verdiği görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar.           
  Sorumluluk                                 

  Madde 9 - Uzman Jandarmalar çavuş rütbesini taşıyan asker kişi sayılırlar. 
Bunlar er ve erbaşların üstü olup, disiplin ve cezai müeyyideler ile yargılama 
usulü bakımından erbaşlarla aynı hükümlere tabi tutulurlar. Askeri öğrencilerle 
astlık ve üstlük münasebetleri yoktur. Bunlar hakkında "Yeni baştan askerlik  
cezası" uygulanmaz.                               
  Uzman jandarmalar mülki görevlerinin ifası sırasında işledikleri suçlardan 
dolayı Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümlerine tabidirler.        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
               Özlük İşlemleri                  
  Rütbeler                                  

  Madde 10 - Uzman Jandarma rütbeleri aşağıda gösterilmiştir.         
  a) Uzman Jandarma Çavuş,                          
  b) Uzman Jandarma Birinci Kademeli Çavuş,                  
  c) Uzman Jandarma İkinci Kademeli Çavuş,                  
  d) Uzman Jandarma Üçüncü Kademeli Çavuş,                  
  e) Uzman Jandarma Dördüncü Kademeli Çavuş,                 
  f) Uzman Jandarma Beşinci Kademeli Çavus,                  
  g) Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş,                  
  h) Uzman Jandarma Yedinci Kademeli Çavuş,                  
  ı) Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş,                 
  Bekleme Süreleri                              

  Madde 11 - Her rütbede normal bekleme süresi 3, en fazla bekleme süresi ise 
sıhhi izin süreleri hariç 4 yıl olup, terfiler her yıl 30 Ağustos tarihinde ya- 
pılır.                                     
                                        
                                        
                                        
  Nasıp, Terfi                                

  Madde 12. - Uzman Jandarma Çavuşluğa nasıp ve terfiler; Jandarma Genel   
Komutanının onayı ile yapılır.                         
  Uzman Jandarma Okulundaki en az 6 aylık mesleki eğitim ve öğrenimini başa- 
rıyla bitirenler uzman Jandarma Çavuş nasbedilirler. Nasıpları okulu bitirdik- 
leri takvim yılının 30 Ağustos'una götürülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı   
maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları ödenmez. Uzman Jandarma Çavuş nasbedi- 
lenler stajyer olarak 6 ay süre ile görevbaşı eğitimine tabi tutulurlar.    
  (Ek: 15/8/1991-KHK-446/1 md.;Aynen kabul:26/2/1992-3777/1 md.) Uzman Jandar-
ma Çavuşları ile Emeklilerinin askerlik hizmetinde geçen süreleri kıdemlerinden 
sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, 
maaş farkları ve diğer özlük hakları ödenmez.                  
  Sicil İşlemleri                               

  Madde 13. - Uzman Jandarmalar hakkında her yıl yönetmelikte belirtilen   
esaslar dahilinde askeri ve mülki olmak üzere iki çeşit sicil belgesi düzen-  
lenir.                                     
  Askeri ve mülki sicil belgelerinin yıllık sicil notu ortalaması sicil tam  
notunun % 60 ve yukarısı olan uzman jandarmalara kademe ilerlemesi yaptırılır. 
Kademe ilerlemesi şartları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu- 
na göre yapılır. Mülki görevi bulunmayan Jandarma birliklerinde görev yapanlar 
için sadece askeri sicil belgesi düzenlenir.                  
  Rütbe bekleme süresi içinde asgari iki yıllık sicili bulunan ve bu sicil-  
lerinin ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar bir üst rüt- 
beye terfi ettirilirler.                            
  Normal bekleme süresi sonunda bu rütbeye ait yıllık sicillerinin ortalaması 
sicil tam notunun % 60'dan aşağı olanlar o rütbede bir yıl daha bekletilirler. 
Müteakip yıl sonundaki yıllık sicil notları ortalaması sicil tam notunun % 60  
ve yukarısı olanlar bir üst rütbeye terfi ettirilirler.             
  En fazla bekleme süresi sonunda terfi edemeyenler ile bir rütbede en fazla 
iki defa kademe ilerlemesi yapamayan Uzman Jandarmaların yetersizlikten iliş-  
kileri kesilir.                                 
  Kıdem ve Kıdem Sırası                            

  Madde 14. - Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.    
  a) Rütbelerde kıdemler, Jandarma Genel Komutanlığının onay metninde yazılı 
tarihten başlar.                                
  b) Aynı günde Uzman Jandarma Çavuşluğa nasbedilenler arasında kıdem sıra-  
sı; okulda kazanılan not ortalamalarına göre tespit edilir ve bunlar kendi   
aralarında sıralanırlar.                            
  c) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında kıdem sırası; her rütbeye yükselirken 
almış oldukları yeterlik derecelerine göre yapılır.               
  Ayırma                                   

  Madde 15. - Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle "Silahlı Kuvvet-  
lerde kalması uygun değildir" şeklinde sicil düzenlenen Uzman Jandarmalar mes- 
lekten hemen çıkarılırlar ve haklarında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı   
Kanunu hükümleri uygulanır.                           
  İlişik Kesme                                

  Madde 16. - Uzman jandarmaların aşağıda yazılı herhangi bir durumun ortaya 
çıkması halinde Jandarma Genel Komutanının onayı ile ilişkileri kesilir.    
  a) Stajyer olarak görevbaşı eğitimine tabi tutulanlardan başarısız olan-  
lar,                                      
  b) Mahkeme kararları ile rütbesi geri alınanlar,              
  c) (Değişik: 15/8/1991- KHK - 446/2 md.; Aynen kabul:26/2/1992 - 3777/2 md.)
Askeri Ceza Kanununun üçüncü Bap Beşinci Faslında yeralan askeri itaat ve inki- 
yadı bozan suçlardan herhangi birinden (6) aydan fazla şahsi hürriyeti bağlayıcı
cezaya mahkum olanlar,                             
  d) Mülki, adli ve askeri görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlar- 
dan (6) aydan fazla hapis cezasına hüküm giyenler,               
  e) Hapis cezası ile birlikte (6) aydan fazla memuriyetten mahrumiyet ceza- 
sına hüküm giyenler.                              
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (EK - 13)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Ek: 1/7/1992 - 3829/4 md.) Uzman Jandarmalardan, 15 inci maddeye göre   
haklarında ayırma işlemi yapılanlar ile birinci fıkranın (a) bendi hariç olmak 
üzere diğer hükümleri uyarınca ilişiği kesilenler, yükümlülük sürelerinin eksik 
kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğrenim masraflarının iki  
katını tazminat olarak öderler.                         
  Açığa Çıkarılan, Tutuklanan veya Firar ve İzin Tecavüzünde Bulunan, Cezası 
İnfaz Edilmekte Olan Uzman Jandarmalar Hakkında Yapılacak İşlem         

  Madde 17. - Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde   
bulunan, cezası infaz edilmekte olan uzman jandarmalar hakkında 926 sayılı   
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65 inci maddesi hükümlerine göre   
işlem yapılır.                                 
  (Ek: 1/7/1992 - 3829/5 md.) Kazai ve idari kararlar neticesinde nasıp dü-  
zeltmesi, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 36 ncı maddesi-  
nin (a), (b) ve (e) bentleri hükümlerine göre yapılır.             
  Astsubaylığa Geçirilme (1)                         

  Madde 18 - (Değişik:15/8/1991-KHK-446/3 md.;Aynen kabul:26/2/1992-3777/3  
md.) Uzman jandarma çavuşluğa nasbedildikleri tarihten itibaren enaz bir yıl  
hizmet eden ve 27 yaşından büyük olmayan uzman jandarmalar, 926 sayılı Türk   
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu Kanuna ait Türk Silahlı Kuvvetleri   
Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümleri uyarınca aranılan şartları da haiz iseler, 
astsubay sınıf okullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay nasb- 
edilebilir.                                   
  Astsubay sınıf okullarına alınan uzman jandarmaların sınıf okulundaki öğre- 
nim ve eğitimlerinde, özlük hakları yönünden uzman jandarma çavuşluk statüleri 
devam eder.                                   
  Bunlardan astsubay nasbedilenlerin, askerlik hizmetinde ve uzman jandarma  
çavuşlukta geçen süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzelti- 
lir. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş ve maaş farkları ödenmez ve diğer özlük 
hakları verilmez. Bu şekilde astsubaylığa geçirilenler hakkında 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun astsubaylarla ilgili hükümleri uygulanır. 
  Astsubaylığa nasbedilenlerin mecburi hizmet süresi Uzman jandarma Çavuşluğa 
nasıp tarihinden itibaren 15 yıldır.                      
  Atamalar                                  

  Madde 19. - Atamalar Jandarma Genel Komutanlığının teklifi ve İçişleri   
Bakanının onayı ile yapılır. İllerde görev yapmak üzere atanacaklar iller    
emrine, diğerleri doğrudan görev yapacakları birlikleri emrine atanır. İller  
emrine atananların görev yerleri İl Jandarma Alay komutanının teklifi, valinin 
onayı ile belirlenir, diğer birliklere atananların görev yerleri ise ilgili   
komutanlarınca belirlenir.                           
  Uzman Jandarma okulunu başarı ile bitirenler 6 ay süre ile stajyer olarak  
görev başı eğitimine tabi tutulmak üzere kura ile atanırlar. Stajyer olarak   
görev başı eğitimde geçen süreler garnizon hizmet süresinden sayılmaz. Sağlık  
durumu, idari, asayiş ve diğer zaruri sebepler dışında atandıkları görev yer-  
lerinde asgari dört yıl kalmadıkları sürece yeniden atamaya tabi tutulmazlar.  
İl içindeki yer değiştirme işlemleri bu kayda tabi değildir.          
  Atamayla ilgili diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.           
  İzin ve Sağlık İşlemleri                          

  Madde 20. - Uzman Jandarmalar ile bakmakla yükümlü oldukları kimseler sağ- 
lık işlemleri, izin ve sıhhi izin süreleri yönünden, 211 sayılı Türk Silahlı  
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka- 
nununda belirlenen hükümlere tabidirler.                    
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
               Mali Hükümler                   
  Aylıklar                                  

  Madde 21. - Uzman Jandarmalara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda Uzman Jandarmalar için belirlenen gösterge tablosuna göre aylık veri- 
lir.                                      
------------------                               
(1) Bu madde başlığı, 15/8/1991 tarih ve 446 sayılı KHK ile değiştirilmiş olup, 
  metne işlenmiş; 26/2/1992 tarih ve 3777 sayılı Kanun ile adı geçen KHK, Ka- 
  nunlaşarak madde başlığı aynen kabul edilmiştir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ayrıca, Uzman Jandarmalara dereceleri itibariyle Astsubaylar için belirlen- 
miş olan ek göstergelerin 2/3'ü uygulanır.                   
  Uzman Jandarmalara, Silahlı Kuvvetler Tazminatı, (...........) (1) aile   
yardım ödeneği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı  
926 sayılı Kanun, tayın bedeli 2155 sayılı Kanun, emniyet ve asayiş hizmeti   
muhtelif ücret ödemesi 2803 sayılı Kanun esaslarına göre ödenir.        
  Durumları uyanlar, 2629 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanırlar.      
  İlk Atanmada Aylığa Hak Kazanma                       

  Madde 22. - İlk defe göreve atanan Uzman Jandarmalar, Uzman Jandarma Çavuş- 
luğa nasıp tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanırlar.    
  Adayların Harçlığı                             

  Madde 23 - Uzman Jandarma adaylarına okuldaki eğitim ve öğrenim süresince, 
uzman jandarma çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının net tutarında   
harçlık ödenir.                                 
  Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi borç için de  
haczedilemez.                                  
  Yolluk Giderleri ve Gündelikler                       

  Madde 24 - Uzman Jandarma Çavuşlarından, görevin ifası için sürekli veya  
geçici olarak görev yerinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri yü- 
rürlükteki özel kanun hükümlerine göre ödenir.                 
  Mal Bildirimi                                

  Madde 25 - Uzman Jandarmalar kendileri ile eşlerine ve velayet altındaki ço-
cuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel ka-
nundaki hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar,             
  Emeklilik ve Ordu Yardımlaşma Kurumu ile İlişkiler             

  Madde 26 - Uzman Jandarmalar;                        
  a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilgilendirilir-
ler ve bu Kanunun 32 nci madde (a) fıkrasında belirtilen fiili hizmet süresi  
zammından yararlanırlar.                            
  b) 3 Ocak 1961 tarih ve 205 sayılı Kanunla kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu- 
nun daimi üyesi olup bu Kanun hükümlerine bağlıdırlar.             
  c) Emeklilik hakkını kazananlar emekliliklerini ancak Ocak ve Şubat ayları 
içinde isteyebilirler. Bu aylar dışındaki emeklilik istemleri ancak Jandarma Ge-
nel Komutanının hizmet gerekleri itibariyle uygun görmesi halinde kabul edile- 
bilir.                                     
                                        
              BEŞİNCİ BÖLÜM                    
             Çeşitli Hükümler                   
  Kıyafet                                   

  Madde 27 - (Değişik: 8/3/1990-3616/2 md.)                  
  Uzman Jandarmalar Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen 
kıyafeti giyerler. Uzman Jandarma adaylarının giyim, kuşam ve istihkakları aske-
ri öğrenciler gibi düzenlenir. Uzman Jandarmaların giyimi kuşamı ve istihkakları
ise 747l sayılı Kanuna göre verilir.                      
  Zati Tabanca                                

  Madde 28 - (Değişik: 1/7/1992 - 3829 / 6 md.) Uzman Jandarmalar, Uzman Jan- 
darma çavuş rütbesine nasbedildikten sonra görev başı eğitimini müteakip, bedeli
karşılığında zati tabanca edinebilir ve zati tabancalarını sivil ve resmi elbise
ile görevli olmadıkları zamanlarda da taşıyabilirler. Emeklilik durumunda, emek-
li subay ve astsubaylara uygulanan statüde zati tabanca taşıma ruhsatı verilir. 
  Konuttan Faydalanma                             

  Madde 29 - Uzman Jandarmalar mevcut hükümlere göre Kamu Konutlarından isti- 
fade ederler.                                  
------------------------------                         
(1) Bu aradaki "mahrumiyet yeri ödeneği" ibaresi 2/12/1993 tarih ve 3920 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.              
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek- 19)                          
                                        
                                        
                                        
  Sosyal Tesislerden Faydalanma                        

  Madde 30 - Uzman Jandarmalar, Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği  
esaslara göre sosyal tesislerden faydalanırlar.                 
  Ödüller                                   

  Madde 31 - Uzman Jandarmaların ödüllendirilmeleri 926 sayılı Kanun hükümle- 
rine göre yürütülür.                              
  Yönetmelikler                                

  Madde 32 - Uzman Jandarmalarda aranacak nitelikler, duyuru, müracaat şekil 
ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sınav, öğrenim ve eğitim süresi ile tabi 
olacakları hususlar Uzman Jandarma Okulu Yönetmeliğinde; bunlara verilecek   
sicilin şekil ve usulleri, meslek içi eğitim, ihtisas kolları, kıta, karargah, 
kurum ve idari işlerde görevlendirilmeleri, ayırma, astsubaylığa geçirilme şek- 
li, atamalar ve ilgili diğer hususlar Uzman Jandarma Atama Sicil Yönetmeliğinde 
gösterilir. Bu yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içeri- 
sinde İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.           
                                        
  Gösterge Tablosu                              

  Madde 33 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 137. maddesinin ekindeki 
9 sayılı cetvelin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)      
                                        
  Özel Yetki                                 

  Madde 34 - 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara tanınmış 
olan genel ve özel kolluk kuvvetleri ile ilgili yetkiler uzman jandarmalar hak- 
kında da uygulanır.                               
                                        
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 35 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 24/6/1965 tarih ve 635 
sayılı Uzman Jandarma Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.            

  Geçici Madde 1. - 635 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümlerine göre istihdam
edilenler ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olan uzman jandar- 
malar bu Kanun hükümlerine tabi olurlar.                    
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 36 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 37 - Bu Kanun hukümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    3466 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Kanun                              Yürürlüğe   
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
----------- ------------------------------------------------ ----------------- 
  3616            --                 15/3/1990   
 KHK- 446           --                 10/9/1991   
 3777            --                  5/3/1992   
  3829            --                 11/7/1992   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13 )                        
                                        
                                        
                                        
7018-2