Endeksler
                                        
      KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN          
        ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI,            
       BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ            
              HAKKINDA KANUN                   
                                        
  Kanun Numarası     : 3465                       
  Kabul Tarihi      : 28/5/1988                     
  Yayımlandığı R. Gazete :Tarih :2/6/1988,  Sayı: 19830           
  Yayımlandığı Düstur   :Tertip: 5, Cilt: 27, Sayfa:            
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1.- Bu Kanunun amacı, özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi 
statüsüne sahip sermaye şirketlerinin; otoyollarının ve üzerindeki bütün tesis- 
lerin yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevlendirilmesine ve süresi sonunda yol 
ve tesislerin Karayolları Genel Müdürlüğüne devrine ait esasları düzenlemektir. 
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2.- Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen şirketlere, bütün tesisleri  
ile otoyolun veya diğer otoyollardaki yolculukla ilgili tesislerin yapımı, bakı-
mı ve işletilmesi görevinin verilmesi; sözleşme, süre, geçiş ücreti tarifesi ve 
görevin sona ermesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.             
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 3.- Bu Kanunda geçen deyimlerden;                   
  a) Bakan; Bayındırlık ve İskan Bakanını,                  
  b) Bakanlık; Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,               
  c) Genel Müdürlük; Karayolları Genel Müdürlüğünü,              
  d) Otoyol; üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı karayolunu,       
  e) Bakım İşletme Tesisi; bakım ve işletme gibi yolla ilgili yapı ve tesis- 
leri,                                      
  f) Yolculukla ilgili hizmet tesisleri; otel, motel, lokanta, akaryakıt is- 
tasyonu, tamirhane gibi yolculukla ilgili tesisleri,              
  g) Görev yeri; tespit edilen belirli güzergahtaki, bütün tesisleriyle bir- 
likte otoyolun bulunduğu yeri,                         
  h) Görevli şirket; bu Kanun hükümleri uyarınca görev verilen Türkiye'de ku- 
rulmuş sermaye şirketlerini,                          
  ifade eder.                                 
                                        
  Görevin Verilmesi                              

  Madde 4.- a) Erişme kontrollü karayollarının (otoyolların) yapımı, bakımı ve
işletilmesi ile yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletil-
mesinde sermaye şirketleri görevlendirilebilir.                 
  b) Genel Müdürlükçe yapılmış ve yapılmakta olan otoyollar üzerindeki yolcu- 
lukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı ve işletilmesi şirketlere yaptırılabi- 
lir.                                      
                                        
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   (a)ve(b) bentlerinde belirtilen görevlendirme ve yaptırma ile ilgili usul 
ve esaslar yönetmelikle tespit edilir.                     

  Madde 5.- Verilecek görev, bütün tesisleri ile otoyolun veya yolculukla il- 
gili hizmet tesislerinin, projelendirilerek veya projesine göre yapım, bakım ve 
işletilmesini kapsar.                              
  Sözleşmeler 49 yıla kadar süreli olarak düzenlenir. Bu süre, bütün tesisle- 
rin yapım, bakım ve işletilmesini de kapsar.                  
  Görevli şirket, görevlendirildiği işleri, Genel Müdürlüğün uygun göreceği  
şahıs veya kuruluşlar eliyle de yaptırabilir. Bu halde dahi görevli şirketin Ge-
nel Müdürlüğe karşı yükümlülükleri devam eder.                 
                                        
  Görevin Sona Ermesi                             

  Madde 6.- Otoyol ile bütün tesisleri ve müştemilatı; sözleşmenin sona ermesi
ile birlikte, her türlü borç ve taahhütlerden ari ve kullanılabilir durumda Ge- 
nel Müdürlüğe bedelsiz olarak ve kendiliğinden geçer.              
  Sözleşmeler,görevli şirketin acze düşmesi veya sözleşme şartlarını ihlal et-
mesi halinde, Genel Müdürlükçe süresinden önce de feshedilebilir.        
  Sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler ile sona ermenin sonuçları söz- 
leşmede düzenlenir.                               
                                        
  Tarife Belirleme Esasları                          

  Madde 7.- Otoyol geçiş ücretleri tarifesi, görevli şirketin talebi, Kara-  
yolları Genel Müdürünün teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir.     
  Tarifenin tespitinde, otoyol gelirini makul seviyede tutacak trafik dengesi,
maliyeti oluşturan çeşitli harcamalar, mahalli şartlar, bu yola işletme devre- 
sinde yapılan yatırımlar ile bu kabil yollardan içte ve dışta alınan ücret sevi-
yeleri dikkate alınarak bu tür yatırımları mümkün kılıcı ve teşvik edici bir ge-
lir seviyesinin sağlanması esas alınır.                     
                                        
  Kamulaştırma                                

  Madde 8.- Otoyol ve tesislerin gerekli kamulaştırma işlemleri Genel Müdür- 
lükçe ve Genel Müdürlük adına yapılır. Görev sözleşmelerinde, kamulaştırma bede-
linin tamamen veya kısmen, şirketçe Genel Müdürlüğe ödenmesi hususu hükme bağla-
nabilir.                                    
                                        
  Mülkiyet                                  

  Madde 9.- Kamulaştırılmış arsa veya arazi ile üzerinde yapılacak tesislerin 
mülkiyeti Genel Müdürlüğe aittir ve Devlet malı hükmündedir.          
  Ancak, otoyol ve tesislerin yapımı sırasında ve işletme süresinde her türlü 
hukuki, cezai ve mali sorumluluk, görevli şirkete aittir.            
                                        
  Görevin Devri                                

  Madde 10.- Görevin kısmen veya tamamen devri konusunda, görevin verilmesine 
ilişkin usul ve esaslar uygulanır.                       
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 11.- Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, Bakanlıkça hazırlanıp
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir.     
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 12.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 13.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.