Endeksler
                                        
                                        
         MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)           
                                        
  Kanun Numarası     : 3458                        
  Kabul Tarihi      : 17/6/1938                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527          
                                        
                  *                      
                  * *                     
                                        
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara   
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                                        
                   *                     
                  * *                     
                                        

  Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti hududları dahilinde mühendislik ve mimarlık  
unvan ve salahiyeti ile sanat icra etmek isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalar- 
dan birini haiz olmaları şarttır:                        
  a) Mühendislik veya mimarlık tahsilini gösteren Türk yüksek mekteblerinden 
verilen diplomalar;                               
  b) Programlarının yüksek mühendis veya mimar mektebleri programlarına muadil
olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar mektebinden  
diploma almış olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler;        
  c) Türk Teknik Okulu mühendis kısmı ile programlarının buna muadil olduğu  
kabul edilen memleket dahilindeki diğer mühendis veya mimar mekteblerinden   
verilen diplomalar;                               
  d) Programlarının Türk Teknik Okulu Mühendis kısmı programlarına muadil   
olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar mektebinden diploma almış  
olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler.               
                                        

  Madde 2 - Yukarıki maddenin (b) ve (d) fıkralarında yazılı ecnebi memleket- 
lerden mezun olanlara ruhsatname verilebilmek için çıktıkları mektebin asli   
talebesi olarak tahsil dereceleri geçirmiş ve mektebin bütün tedrisatını munta- 
zaman ve fiilen takib etmiş ve mektebde cari usullere göre geçirilmesi lazım  
gelen bütün imtihanları bitirmiş bulunmaları şarttır.              
                                        

  Madde 3 - Birinci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı vesikaları haiz  
bulunanlara (Yüksek mühendis) veya (Yüksek mimar) ve (c) ve (d) fıkralarında  
                                        
-------------------                               
                                        
(1) a - Bu kanunla Nafıa Vekilliğine verilmiş olan görev ve yetkiler 22/9/1941 
  tarih ve 4121 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle Maarif Vekilliğine devredil- 
  miştir.                                   
  b - Bu Kanunun harçlara mütaallik hükümleri 25/2/1952 tarih ve 5887 sayılı 
  mülga kanunun 126. maddesinin "i" bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır.   
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yazılı vesikaları haiz bulunanlara da (Mühendis) veya (Mimar) unvanı verilir. Bu
unvanlar diploma veya ruhsatnamelere de derç olunur.              

  Madde 4 - Mühendislik veya mimarlık tahsilini gösteren Türk veya ecnebi yük-
sek mekteblerinde cari usullere göre doktora imtihanı vererek buna mahsus diplo-
mayı almış olanlar doktor mühendis unvanını taşırlar.              

  Madde 5 - Programları Türk yüksek mühendis veya yüksek mimar mektebi prog- 
ramlarından dun ve teknik okulu programlarından yüksek olan ve fakat bulunduğu 
memleketçe yüksek mekteblerden sayılan bir mühendis veya mimar mektebini 2 nci 
maddede yazılı şartlar dairesinde bitirmek suretile diploma almış olanlara   
(mühendis) veya (mimar) şehadetnamesi verilir.                 
  Geçen fıkrada yazılı mekteblerden mezun olanlar yüksek mühendis veya yüksek 
mimar ruhsatnamesi almak istedikleri takdirde yüksek mühendis veya yüksek mimar 
mektebinin alakalı ihtısas şubeleri ders programları mucibince okumadıkları   
derslerin imtihanlarını muvaffakiyetle geçirmiş olmaları şarttır.        

   Madde 6 - Bu kanunda yazılı ruhsatnamenin verilmesi ve mekteb programları 
muadeletlerinin tetkikı ve bu işlerle uğraşacak heyetin teşkili usulleri ve   
ruhsatnamelerden alınacak harç miktarları alakalı vekaletlerin mütaleaları alı- 
narak Nafıa Vekaletince hazırlanacak bir nizamname ile tesbit olunur.      

  Madde 7 - Birinci maddede zikrolunan diploma veya ruhsatnamelerden birini  
haiz olmıyanlar Türkiyede mühendis veya mimar unvanile istihdam olunamazlar ve 
bu imzalarla sanat icra edemezler ve bu unvanları kullanarak rey veremezler ve 
imza da koyamazlar.                               

  Madde 8 - Yukarıki madde hükümlerine aykırı harekette bulunanlar 50 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezasile ve tekerrürü halinde para cezasile beraber 
ayrıca bir aydan üç aya kadar hapis cezasile cezalandırılırlar.         
  Birinci maddede yazılı diploma ve ruhsatnameyi haiz olmayanları bu vesikala-
rı haiz olanlara mahsus unvan ve salahiyetle işlerinde kullanan kimselerle hükmi
şahsiyetlerin mümessilleri de ayni suretle cezaya mahküm edilirler.       

  Madde 9 - Devlet daire ve müesseselerile belediye hizmetlerinde bulunan   
Yüksek mühendis, Yüksek mimar, mühendis, mimar ve fen memurları çalışma saatleri
dışında bile olsa ücretli veya ücretsiz hususi surette sanatlarını icra edemez- 
ler. Ancak serbest meslek erbabı bulunmayan ve mahallin belediye veya Nafıa ida-
relerinin müracaatı ve en büyük mülkiye amirinin muvafakatile zaruret bulunduğu 
tahakkuk eden yerlerde tasdik ve murakabesi kendilerine veya mensub oldukları  
mahalli idarelere aid olmıyan memleketin umranile alakalı hususi mesleki işleri 
devamlı olmamak ve hariçte bir yazıhane açmamak ve asıl vazifelerinin çalışma  
saatleri dışında yapmak şartile birinci fıkrada yazılı memurlar iş kabul edebi- 
lirler.                                     
  Profesörlük, öğretmenlik ve doçentlik birinci fıkrada yazılı memnuiyet hük- 
münden müstesnadır.                               

  Madde 10 - 1035 ve 3077 sayılı kanunlar ilga edilmiştir.          

  Geçici Madde 1 - (3458 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup 
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  3077 sayılı Kanunun neşrinden evvel 1035 sayılı Kanuna göre mühendis veya  
mimar unvanile verilmiş olan diplomalarla ruhsatnameler, Yüksek mühendis veya  
yüksek mimarlık unvanile verilecek ruhsatnameler hükmünde olup bu kanunun neş- 
rinden itibaren en çok altı ay içinde bu mühendis ve mimarlar diploma ve ruhsat-
namelerini yeni unvanlarına göre değiştirmek mecburiyetindedirler.       

  Madde 11 - Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.              

  Madde 12 - Bu Kanun hükümlerinin icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3458 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
  Kanun                                    
   No   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  Yürürlüğe giriş tarihi 
  ------  ----------------------------------------- ----------------------- 
                                        
   4121             -             26/9/1941     
   5887             -           29/2/1952 tarihinde  
                             Resmi Gazetede yayım- 
                             lanan bu kanun, yayımı 
                             tarihinden itibaren bir
                             ay sonra yürürlüğe gir-
                             miştir.