Endeksler
                                        
         ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME FONU              
            KURULMASINA DAİR KANUN                  
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 3454                        
  Kabul Tarihi      : 27/5/1988                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih :4/6/1988, Sayı: 19832           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5, Cilt: 27, Sayfa: 106          
                                        
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1. - Bu Kanunun amacı, adalet hizmetlerinin süratli ve etkin bir şe- 
kilde yürütülebilmesi için Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı 
kuruluşları, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin bina, eğitim tesisi, konut, 
araç, gereç ve tefriş ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gerekli 
kaynakların sağlanmasıdır.                           
                                        
  Fon tesisi                                 

  Madde 2. - Bu Kanunun amacının gerçekleştirilebilmesi için Türkiye Cumhuri- 
yeti Ziraat Bankası nezdinde, Adalet Bakanlığı emrinde Adalet Teşkilatını Güç- 
lendirme Fonu Kurulmuştur.                           
                                        
  Fonun kaynakları                              

  Madde 3. - Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonunun kaynakları şunlardır :  
  a) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alı- 
nan yargı harçlarının % 25'i, (1)                        
  b) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifede yazılı noter iş-  
lemlerinden alınan harçların % 25'i,(1)                     
  c) (İptal:Ana. Mah.nın 8/9/1989 tarih ve E. 1988/37, K.1989/36 sayılı kararı
ile.)                                      
  d) Genel, katma ve mahalli idareler dışında, kuruluşlara ve kişilere, başvu-
ruları üzerine verilecek adli sicil kayıtları sebebiyle alınacak ücretler,   
  e) Adli yargıda asliye hukuk, sulh hukuk, kadastro, ticaret ve iş mahkeme- 
lerine açılan davalarda icra ceza davaları hariç olmak üzere icra tetkik merci- 
lerince bakılan iş ve davalarda; idari yargıda, idare ve vergi mahkemelerinde  
açılan davalarda; icra ve iflas dairelerinde, talimat dahil her icra işinde;  
izale-i şuyu satış memurlukları; tereke mümessillikleri ile Adalet Bakanlığın- 
ca Kurulmuş ticaret sicili memurluklarında kullanılacak dosya gömlekleri ve ba- 
sılı evraktan alınacak ücretler,                        
  f) Adalet Bakanlığı yayın hizmetlerinden elde edilen gelirler,       
  g) Faiz ve sair gelirler,                          
  h) (İptal: Ana. Mah.nin 8/9/1989 tarih ve E. 1988/37, K. 1989/36 sayılı ka- 
rarı ile.)                                   
---------------------                              
(1) Bu bentte yeralan % 50 oranı, 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Kanunun 16  
  ıncı maddesiyle % 25 olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (a), (b),(...)(1) bentlerindeki gelirler, bir önceki yıl kesin hesabına göre
tespit edilen toplam miktar esas alınarak yılı içinde Maliye ve Gümrük Bakanlı- 
ğınca Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu hesabına aktarılır.          
  (e)Bendinde belirtilen iş ve davalarda yalnız Adalet Bakanlığınca bastırılan
veya temin edilen dosya gömlekleri kullanılır. (d) ve (e) bentlerine göre alına-
cak ücretler, her yıl Ocak ayında bu Bakanlıkça belirlenir.           
                                        
  Fondan yapılacak harcamalar                         
                                        

  Madde 4.- Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonundan, Kanunun amacına uygun  
olarak kullanılmak üzere Adalet Bakanının veya yetkili kılacağı kişilerin onayı 
ile harcama yapılır.                              
                                        
  Fonun çalışma usul ve esasları                       

  Madde 5.- Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu çalışma usul ve esasları ile 
diğer hususlar, Adalet Bakanlığınca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.                
                                        
  Muafiyetler                                 
                                        

  Madde 6.- Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonuna yapılacak bağış ve yardım- 
lar; her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar, kurumlar 
ve gelir vergisi matrahlarından indirilebilir. Kurumlar ve Gelir Vergisi mükel- 
leflerinin yapacakları bağışlar, beyan edecekleri gelirin % 5'inden fazla ola- 
maz.                                      
                                        
  Uygulanmayacak kanunlar                           

  Madde 7.- Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak harcamalar. 1050 sayılı Muha- 
sebei Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile 832 sayılı
Sayıştay Kanununun 30 ila 37 nci maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri-
ne tabi olmadan yapılır.                            
                                        

  Geçici Madde 1.- Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonuna, 3 üncü maddenin (a),
                                        
(b)(...) (1) bentlerinde yer alan gelirlerden 1988 yılında aktarılacak miktar  
1987 yılı kesin hesabı esas alınarak hesaplanır.                
                                        
  Yürürlük                                  
                                        

  Madde 8.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   
                                        

  Madde 9.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
---------------------                              
(1) Bu fıkra da yeralan "ve (c)" ibaresi ile Geçici Madde 1'de yeralan "c(c)" 
   ibaresi Anayasa Mahkemesi'nin 8.9.1989 tarih ve E. 1988/37, K. 1989/36 sa- 
   yılı kararıyle iptal edilmiştir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                7004 - 1                    
                                        
      3454 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
Kanun                                Yürürlüğe  
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
--------------------------------------------------------------------------------
4301                ---                9.8.1997