Endeksler
                                        
        OYUN ALET VE VASITALARINDAN BELEDİYELERCE VE           
         KÖY İDARELERİNCE ALINACAK RESİM HAKKINDA            
                 KANUN                     
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3434                        
  Kabul Tarihi     : 10/6/1938                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1938 Sayı : 3943            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 463          
                                        

  Madde 1 - Belediyeler ve köylerce kendi hududları içindeki kulüb, kahvehane 
ve gazinolarla umuma mahsus kır bahçelerinde ve panayır yerlerinde bulunan her 
bir bilardodan senevi beş ve tavlaların, dama, satranç tahtalarının ve domino ve
tombala takımlarının her birinden senevi üç lira resim alınır. (1)       
                                        

  Madde 2 - Birinci maddede yazılı yerleri işletenler her sene belediye ve  
köy idarelerinin mali yıllarının birinci ayı içinde bu yerlerde mevcud resme  
tabi oyun aletlerinin cins ve mikdarını gösterir bir beyannameyi makbuz mukabi- 
linde, belediye tahakkuk şubesi teşkilatı olan yerlerde bağlı bulundukları şube
memurluğuna ve bulunmıyan yerlerde belediye reislerine, köylerde köy muhtarları-
na vermeğe ve tahakkuk ettirilecek rüsumu yatırarak her oyun aleti için alacağı 
levhaları oyun aletinin münasib bir yerine vazeylemeğe veya bunları damgalattır-
mağa mecburdurlar.                               
                                        

  Madde 3 - Belediye ve köy idarelerinin mali yıllarının ikinci ayı içinde  
yapılacak yoklamada levhasız veya damgasız görülecek oyun aletlerinin resmi iki 
kat olarak alınır.                               
                                        

  Madde 4 - Birinci maddede yazılı yerleri işletenler sene içinde yeniden   
satın alacakları oyun aletlerini, aldıkları tarihten itibaren on gün içinde bir 
beyanname ile ikinci maddede yazılı yerlere bildirmeğe ve aynı maddede yazılı  
şekilde resmini vererek damgalattırmağa ve levha muamelesini yapmağa mecburdur- 
lar.                                      
                                        

  Madde 5 - Belediye ve köy memurları üçüncü maddede yazılı aylar içinde mın- 
tıkalarında bulunan birinci maddedeki yerleri dolaşarak buralarda bulunan oyun 
aletlerinin resmi ödenmiş olup olmadığını tetkik etmeğe ve bu kontrolü senenin 
gayri muayyen zamanlarında tekrar etmeğe mecburdurlar.             
                                        

  Madde 6 - Yoklamalarda resmi ödenmemiş olarak görülecek oyun aletleri zabıt 
varakasile tesbit olunarak ikinci ve üçüncü madde hükmüne göre resim ve cezası 
tarh ve en çok bir hafta içinde mükellefe ihbarname ile tebliğ olunur. Mükellef
bu tarhiyata, tebellüğ tarihini takib eden günden itibaren on gün içinde beledi-
ye encümeni veya köy ihtiyar meclisi nezdinde itiraz hakkını haizdir. Belediye 
encümenleri ve köy ihtiyar meclisleri bu itirazları on beş gün içinde karara  
bağlamağa mecburdurlar.                             
                                        
--------------------                              
(1) Bu maddenin belediyelerle ilgili hükmü 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanu- 
  nun 105 inci maddesinin (3) nolu bendiyle yürürlükten kaldırılmıştır.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - Belediye encümenlerile ihtiyar meclisleri tarafından verilen   
kararlara karşı gerek mükellef gerekse belediye reisleri veya köy muhtarları  
tarafından bağlı bulundukları kaza idare heyeti nezdinde kararın kendilerine  
tebliğ veya tevdiini takib eden günden itibaren on gün içinde temyiz suretile  
itirazda bulunabilir.                              
                                        
  Belediye namına temyizen tedkikat talebinde bulunmak salahiyeti, belediye  
tahakkuk şube teşkilatı olan yerlerde bu şubelerin şeflerine ve olmayan yerlerde
belediye reislerine aiddir. Köylerde bu salahiyeti muhtarlar istimal eder.   
                                        

  Madde 8 - Yukarıki madde mucibince tarhedilen cezalı resimler itiraz müdde- 
tinin itirazsız geçmesi veya itiraz halinde belediye encümeni veya köy ihtiyar 
meclisi tarafından karara bağlanmasını müteakib nihayet on beş gün içinde tahsil
olunur.                                     
                                        
  Temyiz talebi tahsile mani değildir. Ancak idare heyeti kararile fazla alın-
dığı tebeyyün eden resim ve ceza red ve iade edilir. Tahakkuk eden resim ve ceza
müddeti içinde ödenmediği takdirde yüzde on zamla belediye idarelerince Tahsili 
Emval Kanunu hükümlerine, köy idarelerince Köy Kanununun 66 ncı maddesi hükmüne 
göre tahsil olunur.                               
                                        

  Madde 9 - Yoklamalarda levhasız görülen oyun aletlerinin yoklamadan evvel  
beyannamesi verilmiş ve resmi de ödenmiş olduğu anlaşılırsa levha talik edilme- 
miş olmasından dolayı cezaen resimlerinin yüzde yirmisi 6, 7 ve 8 inci maddeler-
de yazılı şekil dairesinde tahakkuk ettirilerek tahsil olunur.         
                                        

  Madde 10 - Taallük ettiği bütçe yılı içinde tarhedilmeyen ve tarhedilip de 
kat'ileştiği yılı takib eden (5) yıl içinde tahsil olunmayan resim ve cezalar  
müruru zamana uğrar.                              
                                        

  Madde 11 - Bir mali yıl içinde resmi ödenerek levhası konulmuş oyun aletleri
bulundukları yerden başka bir belediye veya köy hududu içindeki yerlere nakle- 
dilmesi halinde orada da o sene için başkaca resme tabi tutulmaz.        
                                        

  Madde 12 - Oyun aletlerine konulacak levhalar ve soğuk damgalar Maliye ve 
Dahiliye Vekaletlerince tayin olunacak şekil dairesinde darbhanece hazırlanır. 
                                        

  Madde 13 - 3330 numaralı ve 17/1/1938 tarihli kanun kaldırılmıştır.     
                                        

  Madde 14 - Bu kanun 1 Haziran 1938 tarihinden muteberdir.          
                                        

  Madde 15 - Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Dahiliye Vekilleri memur- 
dur.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3434 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe  
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
  --------   ----------------------------------------------  ------------- 
   2464    Temizleme ve Aydınlatma Harcı ile ilgili 45 ila         
        51 inci madde hükümleri               1/3/1982  
                                        
        Diğer hükümleri                   1/7/1981