Endeksler
                                        
                                        
                                        
          ASKERİ HASTABAKICI HEMŞİRELER HAKKINDA KANUN         
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3433                        
                                        
  Kabul Tarihi     : 10/6/1938                      
                                        
  Yayımlandığı R.Gazete : 25/6/1938 Sayı: 3943                
                                        
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 3  Cilt: 19  Sayfa: 462         
                                        

  Madde 1- Ordu sıhhat müesseselerinde hasta bakıcı hemşire yetiştirmek üzere 
Milli Müdafaa Vekilliğince üç sınıflı bir (Ordu hasta bakıcı hemşire okulu)   
açılır.                                     
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 13/3/1950- 5592/1 md.)                 
  Askeri hastabakıcı hemşire yetiştirilecekler 25 yaşından yukarı olmamak ve 
en ez ortaokul öğrenimini veya muadillerini bitirmiş olan isteklilerden,Milli  
Savunma Bakanlığınca belirtilecek kabul şartlarına göre seçilir.        
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 30/5/1947 - 5O56 /1 md.)                
  Ordu Hastabakıcı Hemşire Okuluna alınan öğrenciler Devlet hesabına parasız 
yatılı okutulur. Bu öğrenciler okulda bulundukları süre içinde,askeri sağlık  
kurumlarındaki aylıklı ve ücretli hemşire ve hastabakıcılarla aylıklı ebeler de 
görevleri süresince , Tıp Fakültesi askeri öğrencileri gibi yedirilirler. (1)  
                                        

  Madde 4 - Okul talebesine her ay beş lira verilir. (2)           
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 30/5/1947 - 5056/1 md.)                 
  Ordu Hastabakıcı Hemşire Okulu öğrencilerine ve askeri sağlık kurumlarındaki
aylıklı hemşire ve hastabakıcılarla aylıklı ebelere görevleri süresince bağlı  
cetvelde yazılı giyim eşyası ve teçhizat, karşılarında gösterilen miatlarla pa- 
rasız verilir.                                 
                                        

  Madde 6 - (Değisik: 13/3/1950 - 5592/2 md.)                 
  Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okulundan veya 5216 sayılı kanunun birinci mad- 
desi gereğince diğer okullardan yetiştirilecek Askeri Hastabakıcı hemşireler  
Milli Savunma Bakanlığınca tayin edilecekleri ordu sağlık kurumlarında üç yıl  
mecburi hizmete tabidirler. (3)                         
-----------------------                             
(1) 12/2/1986 tarihli ve 19017 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştayın   
  23/1/1986 tarih ve E. 86/2, K. 4526/2 sayılı Kararında, 3433 sayılı,    
  Kanunun , 657 - 1327 sayılı Kanunun 237 nci maddesinin (b) bendi gereğince 
  1/12/1970 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olduğu zikredilmiş  
  ise de sözü edilen madde; 657 sayılı Kanuna aykırı düşen ve devlet memurları
  ile ilgili hükümleri yürürlükten kaldırmış olup, öğrencilerle ilgili herhan-
  gi bir kanunu veya hükmü yürürlükten kaldırmamış olduğundan madde metni kül-
  liyata alınmıştır.                             
(2) Aylık miktar, 19/11/1960 tarih ve 128 sayılı Kanunla yükseltilmiş ise de bu 
  kanunun harçlık miktarları ile ilgili hükümleri 31/7/1970 tarih ve 1323 sa- 
  yılı Kanunun 19. maddesiyle ilga edilmiştir.                
(3) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - Sıhhi sebeblerden gayri bir sebepten dolayı okulu ikmal etmiyen- 
lerle okuldan çıktıktan sonra mecburi hizmeti yapmayanlara veya inzibati sebeb- 
lerden dolayı okuldan veya mecburi hizmet esnasında ordudan çıkarılanlara okulda
bulundukları müddetçe vekalet tarafından yapılan masraflar kendilerine veya   
kefillerine tazmin ettirilir.                          
                                        

  Madde 8 - (Mülga: 8/6/1949- 5434 /135 md.)                 
                                        

  Madde 9 - Ordu hastabakıcı hemşire okulunun tedris proğramı ve diğer husus- 
ları Milli Müdafaa Maarif ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletlerince müştere- 
ken tesbit edilecek esaslara göre tayin olunur.                 
                                        

  Madde 10 - 1429 sayılı kanun kaldırılmıştır.                
                                        

  Ek Madde 1 - (14/6/1948-5216 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup ek  
maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)              
                                        
  Milli Savunma Bakanlığınca Kızılay Derneği Hastabakıcı Hemşireler Okulunda 
ve buna muadil diğer resmi veya özel hastabakıcı hemşireler okullarında okut-  
turulacak olan öğrencilerle bu okullardan mezun olacaklar hakkında 3433 ve 5056 
sayılı kanunların hükümleri uygulanır.                     
                                        

  Madde 11 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

  Madde 12 - Bu kanunun  hükümlerini icraya Milli Müdafaa, Maliye, Maarif ve 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri memurdur.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3433 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ          
                 GÖSTERİR LİSTE                 
                                        
                                        
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın   
                       -------------------------------  
    Yürürlükten Kaldırılan                         
   Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi  Sayısı  Maddesi    
------------------------------------    ---------- -------- ------------  
10/6/1938 tarih ve 3433 sayılı Askeri                      
hastabakıcı hemşireler hakkındaki                        
Kanunun 8 nci maddesi             8/6/1949  5434   135     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3433 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
----------- -----------------------------------------------  --------------- 
  5056              ---               6/6/1947   
  5216              ---              22/6/1948   
  5592              ---              18/3/1950