Endeksler
                                        
                                        
         MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MESLEKİ VE           
           TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARI DÖNER               
            SERMAYESİ HAKKINDA KANUN (1)              
                                        
  Kanun Numarası    : 3423                        
  Kabul Tarihi     : 3/6/1938                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/6/1938  Sayı: 3933            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 19 Sayfa: 445           
                                        

  Madde 1-18 Haziran 1927 tarih ve 1087 sayılı kanunun birinci maddesi muci- 
bince Aydın sanayi idadisiyle sanayi mektepleri atelyeleri için, 21 Mart 1931  
tarih ve 1774 sayılı kanun mucibince Milli Eğitim Bakanlığı emrinde bulunan mes-
lek mektepleri atelye ve satış evleri için, 16 Mart 1936 tarih ve 2920 sayılı  
kanun mucibince Milli Eğitim Bakanlığı emrinde bulunan kız mesleki ve teknik öğ-
retim okulları için tahsis edilen ve 22 Temmuz 1931 tarih ve 1867 sayılı kanunun
dördüncü maddesi mucibince vilayet hususi idarelerinden san'at mektepleri için 
verilen döner sermayeler birleştirilmiştir.                   
                                        
  (Ek: 5/6/1986-3308/43 md.) Okulların Döner Sermayelerinin toplamı 5 (50)  
milyar liraya çıkarılmıştır. Bu miktar Bakanlar Kurulunca 10 katına kadar artı- 
rılabilir.Sermaye artırımları Çıraklık,Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve 
Yaygınlaştırma Fonundan karşılanır. Döner sermaye işletme faaliyetlerinden elde 
edilecek karın en çok üçte biri, bu karın gerçekleşmesini sağlayan personele  
katkıları oranında "üretimi teşvik primi" olarak dağıtılır. Ancak, her perso- 
nele verilecek primin yıllık tutarı en yüksek asgari ücretin yıllık tutarından 
fazla olamaz. Primin dağıtım esas ve usulleri çıkarılacak yönetmelikle düzenle- 
nir.(2)                                     
  Bu sermayelerin mesleki ve teknik öğretim okullarına tevzii ve icabında bi- 
rinden diğerine nakli salahiyeti Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. İşbu tev-
zi ve nakilleri Maliye Bakanlığı Sayıştaya bildirir.              
                                        
  (Ek: 28/12/1982 - 2768/1 md.) Ankara II nci Akşam Sanat Okulunun (Ders Alet-
leri Yapım Merkezi) döner sermaye işletmesinin sermayesi ( 500.000.000) beşyüz 
milyon liradır. Bu sermayenin (200.000.000) ikiyüz milyon lirası Genel Bütçe- 
den, kalan (300.000.000) üçyüzmilyon lirası ise her yıl sonunda elde edilecek 
döner sermaye karından karşılanır.                       
                                        

  Madde 2 - Döner sermaye atelyeleri işlerine ve bu işlerin inkişafına göre  
muvakkaten memur istihdamına lüzum görüldüğü takdirde doğrudan doğruya bu    
----------------------                             
                                        
(1) 6/10/1983 tarih ve 2909 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile,bu Kanunda geçen 
  "Maarif Vekaleti" deyimi, "Milli Eğitim Bakanlığı", "Ertik Okulları" deyimi,
  "Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları";"Mütedavil Sermaye" deyimi,"Döner Ser- 
  maye" "Maliye Vekaleti";deyimi,"Maliye Bakanlığı"; "Divanı Muhasebat"deyimi,
  "Sayıştay" olarak değiştirilmiş olup metne işlenmiştir.           
(2) 24/1/1992 tarih ve 92/2662 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu fıkradaki  
  sermaye miktarı 50 milyar liraya çıkarılmış ve metne işlenmiştir.      
                                        
KANUNLAR, MAYIS 1992 (Ek - 12)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
işlerle meşgul olmak üzere Maliye Bakanlığının muvafakatile Milli Eğitim Bakan- 
lığınca bu okullara kafi miktarda memur tayin olunabilir. Bu memurların ücret- 
leri o okula ait döner sermaye atelyesinin umumi hasılatından tediye olunur.  
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 6/7/1962- 69/1 md.)                   
  Uhdelerine ilave olarak döner sermaye muhasipliği veya memurluğu verilen  
okulun maaşlı veya ücretli memurlarına okul döner sermaye atelyelerinin umumi  
gelirinden ödenmek üzere iş hacimleri gözönünde tutularak Milli Eğitim Bakanlı- 
ğının tensibi ile ayda (30) liradan (150) liraya kadar ücret verilir.      
                                        

  Madde 4 - Her okula verilen döner sermaye, Maliye Bakanlığının muvafakatiyle
tayin olunan mesul muhasibin veya uhdesine ilave olarak döner sermaye muhasipli-
ği verilmiş olan okul katip ve hesap memurunun veya maaşlı veyahut ücretli diğer
memurun ve Milli Eğitim Bakanlığınca tensip olunmak şartıyla okul direktörünün 
veya direktör muavinlerinden veyahut atelye şeflerinden birinin müşterek mesuli-
yeti altında mütemadiyen devir ve teselsül kaidesiyle kullanılır.        
                                        

  Madde 5 - Mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermaye atelyelerinin  
muamelatı, idare tarzı ve siparişlerden alınacak ücretlerle bu atelyelerde yapı-
lan sipariş işlerinde çalıştırılacak talebeye umumi hasılattan verilecek ücret- 
ler Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığınca müşterek tesbit olunur.         
                                        

  Madde 6 - Mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermaye atelyelerinde  
yapılacak temrin işleri muamele vergisinden muaf tutulur.            
                                        

  Madde 7 - Mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermayelerinin sarf ve  
kabzı Muhasebei Umumiye Kanunu ile Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümle- 
rinden müstesnadır.                               
                                        

  Madde 8 - Döner Sermayesi olan mesleki ve teknik öğretim okullarında tenmiye
edilecek mebaliğin Sayıştayca, atelyelerin umumi masrafları, ücretler, atelye  
için satın alınan demirbaş makine, avadanlık ve malzemenin tutarları çıktıktan 
sonra, bir mali seneye ait muamelatının tetkik ve tasdiki neticesinde tahakkuk 
ettirilecek karı usulüne tevfikan malsandıklarına yatırılır.          
                                        
  Bir Mali seneye ait muamelatı Sayıştayca tetkik ve tasdik edildikten sonra 
zararı olduğu tahakkuk eden okulların döner sermayelerindeki zarar miktarı erte-
si seneler zarfındaki karlardan mahsup edilmek suretiyle kapatılır.       
                                        

  Madde 9 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 10 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Milli Eğitim Bakanları  
memurdur.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3423 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
                                        
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
  Kanun                          Yürürlüğe     
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi    
------------- ------------------------------------------ -----------------  
                                        
   69             ---              13/7/1962    
                                        
  2768             ---             30/12/1982    
                                        
  2909             ---              8/10/1983