Endeksler
                                        
        BAZI SUÇ FAİLLERİ HAKKINDA UYGULANACAK             
            HÜKÜMLERE DAİR KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası       : 3419                      
  Kabul Tarihi        : 25/3/1988                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 30/3/1988, Sayı: 19770        
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 27 Sayfa: 39         
                *                        
               * *                        
     Bu kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız,         
     "Yürürlükteki bazı kanunların mülga hükümleri külliyatı"        
                                        
            Cilt : 2    Sayfa : 1341               
                *                        
               * *                        
                                        

  Madde 1 - (Mülga: 21/3/1990 - 3618/4 md. ile değişik 7 nci maddesi hükmü  
gereğince; Yeniden düzenleme :28/2/1995-4085/1 md.;Mülga:28/2/1995-4085/2 md.  
hükmü gereğince)                                

  Madde 2 - (Değişik birinci fıkra : 26/11/1992 - 3853/2 md.) Haklarında   
Türk Ceza Kanununun 170 inci maddesi ile 171 inci maddesinin son fıkrası    
ve bu Kanun hükümleri uygulananlar için, mahkeme kararının kesinleşmesi     
beklenmeksizin ilgilinin isteği halinde gerekli görülen koruma tedbirleri    
Devlet tarafından alınır. Mahkeme kararı kesinleşmeden tatbik edilen Koruma   
tedbirlerinden geri alınması mümkün olanlar, ilgilinin itirafının doğru     
olmadığının bilahare anlaşılması halinde geri alınır.              
  Bu koruma tedbirleri; estetik cerrahi yoluyla fizyolojik görünümün     
değiştirilmesi, sınav ve sabıka kaydı aranmaksızın eşinin ve kendisinin     
yurt içinde veya yurt dışında bir işe yerleştirilmesi; ana, baba, eş ve     
çocukları dahil nüfus kaydı, ehliyetname, evlenme cüzdanı, diploma ve      
benzeri belgelerin değiştirilmesi, askerlik işleminin düzenlenmesi, menkul   
ve gayrimenkul mal varlıkları ile ilgili hakları, sosyal güvenlik ve diğer   
müktesep haklarının korunması gibi tedbirlerdir.                
  Bu tedbirlerin uygulanmasında İçişleri Bakanlığı ile ilgili diğer kurum   
ve kuruluşlar gerekli her türlü gizlilik kurallarına uymak zorundadırlar.    
Koruma tedbirleri yönünden ilgili kurum ve kuruluşlar İçişleri Bakanlığının   
taleplerini yerine getirirler.                         
  Koruma tedbiri uygulanacak kişiler ile tedbirin çeşidi ve şekli İçişleri  
Bakanlığınca tespit edilir.                           
  (Ek: 21/3/1990 - 3618/2 md.) itirafta bulunan kişi ile ana, baba, eş    
ve çocuklarına mahkemenin karar vermesine kadar geçen süre içinde de ilgili   
valinin onayı ile maddi yardım yapılabilir ve can güvenlikleri ile ilgili    
tedbirler alınabilir.                              
  Koruma tedbirlerinin uygulanması ile gerektiğinde ailelerin güvenliklerinin 
sağlanması amacıyla başka bir yere yerleştirilmeleri için yapılacak harcamalar, 
maddi yardımlar, tedavi ücretleri ve tahkikatın gerektirdiği araç kiralaması,  
yol gideri ve gündelik gibi giderler, İçişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili   
tertibine konulan ödenekten karşılanır. Bu harcamalar, maddi yardımlar, araç  
kiralaması, yol gideri ve gündelik gibi giderlere ilişkin esaslar; İçişleri   
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir (Ek cümle : 21/3/1990 -  
3618/2 md.) Sanıklara avukat tutulabilir ve tutulacak avukatın ücreti de    
aynı ödenekten karşılanır.                           
  Bu ödenekten yapılacak harcamalar, İçişleri Bakanlık makamının onayına   
dayanılarak 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun değişik 77 nci       
maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda tahakkuk ettirilerek ödenir.    
Bu harcamalar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.  
  Bu madde uyarınca hüviyetleri değiştirilenlerin yeni hüviyetleri adli    
sicil kayıtlarına işlenir ve bu sicilleri sadece Adalet Bakanlığı Adli Sicil  
ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki merkezi adli sicilde bulundurulur.      
  5.6.1985 tarihli ve 3216 sayılı Kanun hükümlerinden yararlananlar hakkında 
koruma tedbirlerinin uygulanmasına devam edilir.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 3 - Bu Kanuna göre yetkili mercilere ve mahkemelere itirafta bulunul- 
duğu takdirde yetkili merciler ve mahkemeler itirafı derhal ve gizlilik kaydı  
ile İçişleri Bakanlığına bildirirler.                      
  Bu Kanunun uygulanması bakımından mahkeme, ihbar ve açıklamanın doğruluğunu,
ayrıca İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla da araştırır. İçişleri Bakanlığı mahkeme- 
nin yazısı üzerine, konuyu en kısa zamanda inceleyerek mahkemeye gerekçeli bir 
rapor verir.                                  
  İtirafın doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde hü- 
kümlü veya tutuklular, araştırmayı yürütmekle görevli makamca vaki istek üzeri- 
ne, savcının talebine binaen, hükümlü veya tutuklunun muvafakatının mahkemece  
tespitinden sonra, hükümlü veya tutuklunun bulunduğu yerdeki mahkemenin kararıy-
la ceza infaz kurumu veya tutukevinden alınabilirler. Zabıta muhafazasında   
kalınacak süre, işin niteliğine göre mahkemece tespit olunur. Ancak bu süre   
hiçbir surette 15 günü geçemez. Bu süre hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş sa-  
yılır. Hükümlü veya tutuklu, ceza infaz kurumu veya tutukevinden ayrılış ve   
dönüşlerinde sağlık durumunun doktor raporuyla tespitini de talep edebilir.   
  Bu Kanunun uygulandığı hallerde, mahkemece gerekli görülürse infazın tehi- 
rine karar verilebilir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - Cezadan toplu olarak kurtulmak için aralarında anlaştıkları    
sübuta eren teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyet mensupları bu Kanun   
hükümlerinden yararlanamazlar.                         

  Madde 5 - Bu Kanuna göre yapılacak ihbar ve açıklamaların kötü niyetle   
yapıldığı veya delillerin uydurulduğu anlaşıldığı takdirde, fiil başka bir   
suç oluştursa bile ayrıca beş yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası     
verilir.                                    

  Madde 6 - Haklarında bu Kanun veya 5.6.1985 tarihli ve 3216 sayılı Kanun hü-
kümleri uygulanmış bulunanlar, bu Kanun kapsamına giren suçları yeniden işleme- 
leri durumunda, bu Kanundan tekrar faydalanamazlar.               
  Geçici Madde - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce;        
  A) Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü 
maddesine göre kurulmuş teşekkül, 171 inci maddesinde yazılı gizli ittifak veya 
Türk Ceza kanununun 125, 131, 141 ve 142 nci maddeleri ile 146 ila 163 üncü   
maddelerinde yazılı sonuçları işlemek üzere kurulmuş silahlı çete veya cemiyet 
mensubu olup da, bu teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyet tarafından işle- 
nen suçlara iştirak etmeyenlerden;                       
  a) Haklarında hazırlık tahkikatı ve son tahkikatı yapılmakta olanlar ile ve-
rilen mahkumiyet hükümleri kesinleşenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ten itibaren üç ay içinde yetkili merci veya hükmü veren mahkemeye başvurup da 
teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında 
bilgi vermek suretiyle teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyetin dağıtılması-
na veya meydana çıkarılmasına sebep oldukları anlaşılanlar,           
  b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, haklarında yapılan tahkikatın
herhangi bir safhasında veya tahkikata başlanmadan önce veya verilen hüküm ke- 
sinleştikten sonra, yetkili mercilere açıklama yapmak suretiyle teşekkül, gizli 
ittifak, çete veya cemiyetin dağılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep olduk-
ları anlaşılmış bulunanlardan yetkili merci veya davayı görmekte olan veya hük- 
mü veren mahkemeye başvuranlar,                         
  Hakkında bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.   
  B) Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza kanununun 313 üncü 
maddesine göre kurulmuş teşekkül, 171 inci maddesinde yazılı gizli ittifak men- 
subu olup da aynı amaçla suç işleyip veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci  
maddeleri ile 146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı suçları işleyip;       
  a) (Değişik: 21/3/1990 - 3618/3 md.) Haklarında son tahkikat yapılmakta   
olanlar ile verilen mahkumiyet hükümleri kesinleşenlerden, suçları ile ilgili  
teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, Kanunun yürürlü- 
ğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, davayı görmekte olan veya hükmü ve- 
ren mahkemeye başvurmak suretiyle açıklayan ve bu açıklamalarının doğruluğu an- 
laşılmış olanlar hakkında; açıklamanın hüküm kesinleştikten sonra yapılmış olma-
sı halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine
20 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 15 yıldan aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmolunur.  
Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal ve şartlara ve hadisenin   
hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis cezası  
yerine 10 yıldan yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer 
cezalar dörtte bire kadar indirilerek hükmolunur.                
  b) (Değişik ilk paragraf 21/3/1990 - 3618/3 md.) Haklarında yapılan tahkika-
tın herhangi bir safhasında veya tahkikata başlanmadan önce veya verilen hüküm 
kesinleştikten sonra suçları ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya ce- 
miyeti ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkili  
mercilere açıklamış olup da bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış bulunanla- 
rın yetkili merci veya davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvur- 
maları halinde, haklarında; açıklamanın hüküm kesinleştikten sonra yapılmış ol- 
ması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası ye- 
rine 20 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 15 yıldan aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmolu- 
nur. Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal ve şartlara ve hadise- 
nin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 15 yıldan, müebbet         
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1993 (Ek - 15)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu madde hükümleri Türk Ceza Kanununun 169 ve 3l4 üncü maddelerinde gösteri-
len şekilde teşekkül, silahlı çete veya cemiyet mensuplarına, bunların hal ve  
sıfatlarını bilerek barınacak yer gösteren veya yardım eden, erzak veya silah  
veya cephane tedarik eden veya başka yollardan yardım edenler hakkında da uygu- 
lanır.                                     
  Hükmü veren mahkemenin herhangi bir nedenle kalkmış olması halinde bu husus-
taki kararlar, kaldırılan mahkemenin işlerine devam eden mahkemece, böyle bir  
mahkemenin bulunmaması halinde, suçun işlendiği yer itibariyle davaya bakmaya  
yetkili Devlet Güvenlik Mahkemesince verilir.                  
                                        

  Ek Madde 1 - (Ek: 21/3/1990 - 3618/5 md.)                  
  Bu Kanun kapsamında kalan ancak hükmü kesinleşmeden önce hakim huzurunda da-
ha önceki itiraflarından vazgeçerek, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteme- 
diğini beyan eden fail hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.         
                                        

  Madde 7 - (Değişik: 21/3/1990 - 3618/4 md.)                
  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve 1 inci maddesi hükmü yayımı  
tarihinden itibaren üç yıl sonra yürürlükten kalkar.              
                                        

  Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                  *                      
                 * *                      
                                        
  25/3/1988 TARİHLİ VE 3419 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:      
                                        
  1) 26/11/1992 tarihli ve 3853 sayılı Kanunun geçici maddesi:        
  Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce;         
  A) Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü 
maddesine göre kurulmuş teşekkül, Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri 
ile 146 ila 162 nci maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş silahlı 
çete veya cemiyet mensubu olup da, bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından iş-
lenen suçlara iştirak etmeyenlerden;                      
  a) Haklarında hazırlık tahkikatı ve son tahkikatı yapılmakta olanlar ile  
verilen mahkumiyet hükümleri kesinleşenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta- 
rihten itibaren üç ay içinde yetkili merci veya hükmü veren mahkemeye başvurup 
da teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hak- 
kında bilgi vermek suretiyle teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyetin dağı- 
tılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep oldukları anlaşılanlar,       
  b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, haklarında yapılan tahtikatın
her hangi bir safhasında veya tahkikata başlanmadan önce veya verilen hüküm ke- 
sinleştikten sonra, yetkili mercilere açıklama yapmak suretiyle teşekkül, giz- 
li ittifak, çete veya cemiyetin dağılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep ol-
dukları anlaşılmış bulunanlardan yetkili merci veya davayı görmekte olan veya  
hükmü veren mahkemeye başvuranlar,                       
  Hakkında bu Kanunla yeniden düzenlenen 1 inci maddenin birinci fıkrası hük- 
mü uygulanır.                                  
  B) Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü 
maddesine göre kurulmuş teşekkül mensubu olup da aynı amaçla suç işleyenlerden 
veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 162 nci madde-  
lerinde yazılı suçları işleyenlerden veya 171 inci maddedeki gizli ittifak men- 
suplarından;                                  
  a) Haklarında son tahkikat yapılmakta olanlar ile verilen mahkumiyet hüküm- 
leri kesinleşenlerden, suçları ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya ce-
miyeti ve diğer failleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay   
içinde davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvurmak suretiyle   
açıklayan ve bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış olanlar hakkında; sonra ya-
pılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm  
cezası yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 15 yıldan aşağı olma- 
mak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek
hükmolunur. Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal ve şartlara ve  
hadisenen hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis 
cezası yerine 10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer 
cezalar dörtte bire kadar indirilerek hükmolunur.                
  b) Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında veya tahkikata baş-
lanmadan önce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra suçları ile ilgili teşek- 
kül, gizli ittifak, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce yetkili mercilere açıklamış olup da bu açıklamalarının  
doğruluğu anlaşılmış bulunanların yetkili merci veya davayı görmekte olan veya 
hükmü veren mahkemeye başvurmaları halinde, haklarında; açıklamanın hüküm kesin-
leştikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususi-  
yetlerine göre ölüm cezası yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 15
yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire 
kadar indirilerek hükmolunur. Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal
ve şartlara hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 15 yıldan, müebbet
ağır hapis cezası yerine 10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir
ve diğer cezalar dörtte bire kadar indirilerek hükmolunur. Eğer açıklama tahki- 
kata başlanmadan önce veya hazırlık tahkikatı sırasında yapılmış ise bu Kanunla 
yeniden düzenlenen 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.      
  Bu madde hükümleri Türk Ceza Kanununun 169 ve 314 üncü maddelerinde göste- 
rilen şekilde teşekkül, silahlı çete veya cemiyet mensuplarına, bunların hal ve 
sıfatlarını bilerek barınacak yer gösteren veya yardım eden, erzak veya silah  
veya cephane tedarik eden veya başka yollardan yardım edenler hakkında da uygu- 
lanır.                                     
  Hükmü veren mahkemenin herhangi bir nedenle kalkmış olması halinde bu hu-  
sustaki kararlar, kaldırılan mahkemenin işlerine devam eden mahkemece, böyle bir
mahkemenin bulunmaması halinde, suçun işlendiği yer itibariyle davaya bakmaya  
yetkili Devlet Güvenlik Mahkemesince verilir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                7002 - 1                    
  a) Haklarında son tahkikat yapılmakta olanlar ile verilen mahkumiyet hüküm- 
leri kesinleşenlerden, suçları ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya ce-
miyeti ve diğer failleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay   
içinde davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvurmak suretiyle   
açıklayan ve bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış olanlar hakkında; sonra ya-
pılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm  
cezası yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 15 yıldan aşağı olma- 
mak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek
hükmolunur. Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal ve şartlara ve  
hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis 
cezası yerine 10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer 
cezalar dörtte bire kadar indirilerek hükmolunur.                
  b) Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında veya tahkikata baş-
lanmadan önce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra suçları ile ilgili teşek- 
kül, gizli ittifak, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce yetkili mercilere açıklamış olup da bu açıklamalarının  
doğruluğu anlaşılmış bulunanların yetkili merci veya davayı görmekte olan veya 
hükmü veren mahkemeye başvurmaları halinde, haklarında; açıklamanın hüküm kesin-
leştikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususi-  
yetlerine göre ölüm cezası yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 15
yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire 
kadar indirilerek hükmolunur. Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal
ve şartlara hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 15 yıldan, müebbet
ağır hapis cezası yerine 10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir
ve diğer cezalar dörtte bire kadar indirilerek hükmolunur. Eğer açıklama tahki- 
kata başlanmadan önce veya hazırlık tahkikatı sırasında yapılmış ise bu Kanunla 
yeniden düzenlenen 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.      
  Bu madde hükümleri Türk Ceza Kanununun 169 ve 314 üncü maddelerinde göste- 
rilen şekilde teşekkül, silahlı çete veya cemiyet mensuplarına, bunların hal ve 
sıfatlarını bilerek barınacak yer gösteren veya yardım eden, erzak veya silah  
veya cephane tedarik eden veya başka yollardan yardım edenler hakkında da uygu- 
lanır.                                     
  Hükmü veren mahkemenin herhangi bir nedenle kalkmış olması halinde bu hu-  
sustaki kararlar, kaldırılan mahkemenin işlerine devam eden mahkemece, böyle bir
mahkemenin bulunmaması halinde, suçun işlendiği yer itibariyle davaya bakmaya  
yetkili Devlet Güvenlik Mahkemesince verilir.                  
  2) 28/2/1995 tarih ve 4085 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:          
  Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce;         
  a) Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü 
maddesine göre kurulmuş teşekkül,Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri 
ile 146 ila 162 nci maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş silahlı 
çete veya cemiyet mensubu olup da,bu teşekkül,çete veya cemiyet tarafından iş- 
lenen suçlara iştirak etmeyenlerden;                      
  a) Haklarında,hazırlık tahkikatı ve son tahkikatı yapılmakta olanlar ile  
verilen mahkumiyet hükümleri kesinleşenlerden,bu Kanunun yürürlüğe girdiği   
tarihten itibaren üç ay içinde yetkili merci veya hükmü veren mahkemeye başvu- 
rup da teşekkül,gizli ittifak,çete veya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hak-
kında bilgi vermek suretiyle teşekkül,gizli ittifak,çete veya cemiyetin dağıtıl-
masına veya meydana çıkarılmasına sebep oldukları anlaşılanlar,         
  b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce,haklarında yapılan tahkikatın 
herhangi bir safhasında veya tahkikata başlanmadan önce veya verilen hüküm ke- 
sinleştikten sonra,yetkili mercilere açıklama yapmak suretiyle teşekkül,gizli  
ittifak,çete veya cemiyetin dağılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep olduk- 
ları anlaşılmış bulunanlardan yetkili merci veya davayı görmekte olan veya hükmü
veren mahkemeye başvuranlar,                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                  7002-2                   
                                        
  Hakkında bu Kanunla yeniden düzenlenen 1 inci maddenin birinci fıkrası hük- 
mü uygulanır.                                  
  B) Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü 
maddesine göre kurulmuş teşekkül mensubu olup da aynı amaçla suç işleyenlerden 
veya Türk Ceeza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ile 162 nci madde- 
lerinde yazılı suçları işleyenlerden veya 171 inci maddedeki gizli ittifak men- 
suplarından;                                  
  a) Haklarında son tahkikat yapılmakta olanlar ile verilen mahkumiyet hüküm 
leri kesinleşenlerden, suçları ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya  
cemiyeti ve diğer failleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay  
içinde davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvurmak suretiyle   
açıklayan ve bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış olanlar hakkında; açıkla- 
manın hüküm kesinleştikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara ve  
hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis 
cezası yerine 15 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer 
cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmolunur. Açıklama son tahkikat safhasında
yapılmış ise, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası ye- 
rine 15 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 10 yıldan aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar dörtte bire kadar indirilerek hükmo- 
lunur.                                     
  b) Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında veya tahkikata   
başlanmadan önce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra suçları ile ilgili te- 
şekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, bu Kanunun yürür- 
lüğe girdiği tarihten önce yetkili mercilere açıklamış olup da bu açıklamaları- 
nın doğruluğu anlaşılmış bulunanların yetkili merci veya davayı görmekte olan  
veya hükmü veren mahkemeye başvurmaları halinde, haklarında; açıklamanın hüküm 
kesinleştikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hu- 
susiyetlerine göre ölüm cezası yerine 20 yıldan, müebbet, ağır hapis cezası ye- 
rine 15 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar  
üçte bire kadar indirilerek hükmolunur. Açıklama son tahkikat safhasında yapıl- 
mış is, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine  
15 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezası verilir ve diğer cezalar dörtte bire kadar indirilerek hükmolunur. 
Eğer açıklama tahkikata başlamadan önce veya hazırlık tahkikatı sırasında ya-  
pılmış ise bu Kanunla yeniden düzenlenen 1 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü  
uygulanır.                                   
  Bu madde hükümleri Türk Ceza Kanununun 169 ve 314 üncü maddelerinde göste- 
rilen şekilde teşekkül, silahlı çete veya cemiyet mensuplarına, bunların hal ve 
sıfatlarını bilerek barınacak yer gösteren veya yardım eden, erzak veya silah  
veya cephane tedarik eden veya başka yollardan yardım edenler hakkında da uygu- 
lanır.                                     
  Hükmü veren mahkemenin herhangi bir nedenle kalkmış olması halinde bu hu-  
sustaki kararlar, kaldırılan mahkemenin işlerine devam eden mahkemece, böyle bir
mahkemenin bulunmaması halinde, suçun işlendiği yer itibareyle davaya bakmaya  
yetkili Devlet Güvenlik Mahkemesince verilir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 7002-3                    
                                        
     3419 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
 Kanun                             Yürürlüğe   
  No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
--------- ------------------------------------------------- ----------------  
 3618              ---               27/3/1990   
 3853              ---              29/11/1992   
 4085              ---               8/3/1995