Endeksler
                                        
                                        
     EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİNİN İHDASI      
     İLE 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, 197 SAYILI      
      MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, 1318 SAYILI FİNANSMAN       
      KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 213 SAYILI VERGİ      
          USUL KANUNU, 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ         
          TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN VE 492 SAYlLI          
             HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER            
             YAPILMASI VE BU KANUNLARA BAZI            
                HÜKÜMLER EKLENMESİNE               
                  DAİR KANUN                 
                                        
  Kanun Numarası        : 3418                    
  Kabul Tarihi         : 24/3/1988                  
  Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih: 31.3.1988, Sayı: 19771-2. mükerrer  
  Yayımlandığı Düstur      : Tertip: 5 Cilt: 27 Sayfa: 25        
                                        
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
        Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi       
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1.- Bu Kanunun amacı, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetlerinin  
daha iyi yürütülebilmesi için ilave kaynaklar temin etmektir.          
  Konu                                    

  Madde 2.- Her türlü alkol (füzel yağı dahil) ve alkollü içkiler ile her tür-
lü alkolsüz içkiler (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve suları hariç);
tütün ve tütün mamullerinin teslimi ve ithalatı, eğitim, gençlik, spor ve sağlık
hizmetleri vergisine tabidir.                          
  Teslim ve teslim sayılan haller                       

  Madde 3.- Teslim ve teslim sayılan haller, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu hükümlerine göre belirlenir.                       
  Mükellef                                  

  Madde 4.- Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisinin mükellefi, 
vergiye tabi mamulleri dahilde imal edenlerle ithalatçılarıdır.         
  Vergiyi doğuran olay                            

  Madde 5.- Vergiyi doğuran olay, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hü- 
kümlerine göre tespit edilir.                          
  İstisnalar                                 

  Madde 6.- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan istisnalar,bu 
Kanunun uygulaması yönünden de geçerlidir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Miktarlar                                  

  Madde 7.- Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi aşağıdaki mik- 
tarlarda alınır.(1)                               
                                    Miktar 
  Mamülün Cinsi               Birimi          (TL.) 
----------------------------------------- -----------------------  ------------
1. Dahilde üretilen filtreli sigaralar     1 Paket        40 (200) 
2. İthal edilen filtreli ve filtresiz sigaralar 1 Paket       100 (500) 
3. Tütünler (tömbeki ve pipo tütünleri da-                   
  hil, tatlı sert tütünleri hariç), enfiye   1 Paket (25-50 gr.)  40 (200) 
4. Purolar                   5 - 10 adet      80 (400) 
                        (Her 10 adet fazlası için    
                         80 (400) TL. ilave olunur.)  
5. Biralar                   1 şişe (30-50 cl.)  10 (50)  
                        1 şişe (51-100 cl.)  20 (100) 
                        1 litre        20 (100) 
6. Şaraplar                                   
  Sofra şarapları, kalite şaraplar (tatlı şa- 1 şişe (35-70 cl.)  20 (100) 
  raplar dahil)                1 şişe (71-100 cl.)  40 (200) 
  Dökme şarap                 1 litre        40 (200) 
  Köpüklü şaraplar ve kınakına şarabı     1 şişe (40-80 cl.)  1OO (500) 
7. Şampanyalar                1 şişe (70 cl.)   250 (1250)  
8. Rakılar                   1 şişe (35 cl.)   200 (1000) 
   "                     1 şişe (70 cl.)   400 (2000) 
9. Votkalar                   1 şişe (35 cl.)   200 (1000) 
   "                     1 şişe (70 cl.)   400 (2000) 
10. Kanyaklar                  1 şişe (20-50 cl.)  200 (1000) 
    "                    l şişe (51-70 cl.)  400 (2000) 
11. Cinler                   1 şişe (35 cl.)   200 (1000) 
    "                    1 şişe (36-70 cl.)  400 (2000) 
    "                    1 şişe (70 cl.'den daha     
                         yukarı)      600 (3000) 
12. Vermutlar                  1 şişe (70 cl.)   200 (1000) 
    "                    1 şişe (70 cl.'den daha     
                         yukarı)      400 (2000) 
13. Viskiler                  1 şişe (70 cl.)   400 (2000) 
    "                    1 şişe (70 cl.'den daha     
                         yukarı)      800 (4000) 
14. Likörler                  1 şişe) 50 cl.)   200 (1000) 
    "                    1 şişe (51-75 cl.)  400 (2000) 
    "                    1 şişe (75 cl.' den daha    
                         yukarı)      600 (3000) 
15. Romlar                   1 şişe (75 cl.)   400 (2000) 
   "                     1 şişe (75 cl.'den daha     
                         yukarı)      600 (3000) 
16. Diğer alkollü içkiler            1 şişe (35-50 cl.)  200 (1000) 
   "   "   "               1 şişe (51-70 cl.)  400 (2000) 
   "   "   "               1 şişe (70 cl.' den daha    
                         yukarı)      600 (3000) 
17. İspirto                   1 şişe (35-50 cl.)  100 (500) 
    "                    1 şişe (51-100 cl.) 250 (1250) 
  İspirto dökme (saf, sanayi, yakılacak                    
  cinsler ile füzel yağı dahil)        1 litre       250 (1250) 
18. Her türlü alkolsüz içkiler         1 şişe veya kutu   10 (50)  
                         (20-50 cl.)          
  (Su,soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve   1 şişe (51-100 cl.)  20 (100) 
   meyve suları hariç)            1 litre        20 (100) 
-----------------                                
(1)a) Bu maddeye Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış, 1/11/1995 
   tarih ve 95/7619 sayılı Kararname ile tespit edilen miktarlar ise metne  
   parantez içinde siyah puntolar ile işlenmiştir.              
  b) Bu maddenin 1/9/1997 - 31/12/2000 tarihleri arasındaki dönemde uygulanma- 
   sı için; 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 
   (B) bendine bakınız.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bir litrenin üstünde ambalaj büyüklüğüne sahip mamul cinslerinin vergisinin 
hesabında, o mamulün pozisyondaki en büyük ambalajının beher santilitresine isa-
bet eden vergi esas alınır.                           
  Bu madde uyarınca ödenen miktarlar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının  
tespitinde gider olarak nazara alınır; ek verginin matrahına dahil edilir.   
  Bakanlar Kurulu, yukarıdaki tabloda yer alan miktarları on katına kadar ar- 
tırmaya; Kanunda yer alan miktarların yarısına kadar indirmeye; mamullerin amba-
laj büyüklüklerini değiştirmeye; mamullerin ambalaj büyüklüklerine göre alınacak
miktarlar ile ithalat ve mal grupları itibariyle alınacak miktarları farklılaş- 
tırmaya yetkilidir.                               
  Beyan, ödeme yeri ve zamanı ile verginin toplanacağı hesap         

  Madde 8. - Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, 3065 sayılı 
Katma Değer vergisi Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ek vergi beyannamesi ile 
beyan edilir ve bu verginin ödeme süresi içinde ilgili vergi dairesine yatırı- 
lır.                                      
  Vergi daireleri, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi hasıla- 
tının tamamını, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir hesaba 
bu Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, tahsil edildiği ayı takibeden bir 
ay içinde yatırırlar.                              
                                        
             İKİNCİ BÖLÜM                     
  3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler    

  Madde 9 - 10 - (7/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun 4 ve 6. maddesinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               
              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                     
   197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile ilgili Değişiklikler    

  Madde 11-17 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de- 
ğiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                
              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                    
  1318 Sayılı Finansman Kanununun Taşıt Alım Vergisi ile İlgili Hükümlerinde  
              Değişiklikler                    

  Madde 18 - 22 - (29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               
              BEŞİNCİ BÖLÜM                    
     193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler        

  Madde 23 - 28 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               
              ALTINCI BÖLÜM                    
     213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili Değişiklikler         
                                        

  Madde 29 - 33 - (14/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               
             YEDİNCİ BÖLÜM                     
     6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında         
          Kanun ile ilgili Değişiklikler               

  Madde 34 - 35 - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               
             SEKİZİNCİ BÖLÜM                    
      492 Sayılı Harçlar Kanunu ile İlgili Değişiklikler          

  Madde 36-38 - (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiş-
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               DOKUZUNCU BÖLÜM                  
               Payların Dağıtımı                 

  Madde 39 - (Değişik: 18/5/1989 - 3558/1 md.) (1)              
  Bu Kanunun 8, 1O ve 22 nci maddelerine göre Maliye ve Gümrük Bakanlığı Mer- 
kez Saymanlığında ayrı bir hesaba yatırılan eğitim, gençlik, spor ve sağlık hiz-
metleri vergisi, akaryakıt tüketim vergisi ve ek taşıt alım vergisi payları hak-
kında aşağıdaki işlem yapılır.                         
  a) Merkez Saymanlığına yatırılan payların yarısı onbeş gün içinde, Maliye  
ve Gümrük Bakanlığınca bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan % 16'sı Başbakan- 
lık Bütçesinde, % 52'si Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinde, % 32'si ise Sağlık  
Bakanlığı Bütçesinde, bu bakanlıklarca belirlenecek ve yeniden açılacak Özel  
tertiplere ödenek kaydedilir ve parası Merkez Saymanlığınca aynı süre içinde  
T.C. Ziraat Bankasında anılan Bakanlıklar adına açılacak özel hesaplara yatırı- 
lır. Başbakanlık bütçesine kaydedilen ödeneğin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü arasında paylaşı- 
mına Başbakan yetkilidir. Bu kaynaktan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhase- 
be-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay
Kanununun 30-37 nci maddelerinde yer alan vize hükümlerine tabi değildir. Bu  
ödeneklerden yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıl bütçelerine devren  
gelir ve ödenek kaydolunur.                           
  b) Merkez Saymanlığına yatırılan payların diğer yarısı onbeş gün içinde,  
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca % 16'sı Başbakanlık, % 52'si Milli Eğitim Bakan- 
lığı, kalan % 32'si ise Sağlık Bakanlığı tarafından, eğitim, gençlik, spor ve  
sağlık hizmetleri ile sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere, Geliştirme ve Des- 
tekleme Fonu nezdinde açılacak ayrı ayrı hesaplara aktarılır. Bu suretle Fona  
aktarılacak miktarlar Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı  
talimatlarına göre kullanılır.                         
  Yukarıdaki hükümlere göre yapılacak harcamalardan yatırım niteliğinde olan- 
lar yıllık programla ilişkisinin kurulması maksadı ile Devlet Planlama Teşkila- 
tına bildirilir.                                
  Bakanlar Kurulu, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre, 
Başbakanlık ve bakanlıkların alacakları payları, kendi içinde, 20 puana kadar  
artırmaya veya indirmeye yetkilidir.                      

  Madde 40 - (7/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenme- 
siyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                     
              ONUNCU BÖLÜM                    
             Kaldırılan Hükümler                  

  Madde 41 - 1318 sayılı Finansman Kanununa 29.11.1984 gün ve 3089 sayılı Ka- 
nunun 5 inci maddesi ile eklenen "Ek Madde" yürürlükten kaldırılmıştır.    

  Madde 42 - 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi
ile eklenen "Mükerrer Madde 415" yürürlükten kaldırılmıştır.          

  Madde 43 - Bu Kanunun:                           
  a) 1 - 10 uncu maddeleri, yayımını takip eden aybaşında,          
  b) 12, 13 ve 15 inci maddeleri, 1.7.1988 tarihinden geçerli olmak üzere,  
yayımı tarihinde,                                
  c) 23 ve 24 üncü maddeleri, 1.1.1988 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı 
tarihinde,                                   
  d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,                    
  Yürürlüğe girer.                              

  Madde 44 - Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.         
                  *                      
                  * *                     
     24.3.1988 TARİH VE 3418 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER     
      1. 18/5/1989 tarihli ve 3558 sayılı Kanunun geçici maddesi:     
  Geçici Madde - Bu Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen 3418 sayılı Kanu- 
nun 39 uncu maddesine göre dağıtılan payların bu Kanunun yayımı tarihi ile   
1 inci maddesinin yürürlük tarihi arasındaki süreye ait miktarları Milli Eğitim 
ve Sağlık bakanlıklarına önceden aldıkları oranlara göre dağıtılır.       
-----------------                                
(1) Bu maddenin (a) bendinin 1996 Mali Yılında ne şekilde uygulanacağı     
  22/4/1996 tarih ve 4139 sayılı 1996 Mali yılı Bütçe Kanununun 68 inci mad- 
  desinin (e) bendi ile hüküm altına alınmıştır.(R.G.:26.4.1996-22622 Mük.)  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                6998 - 1                    
                                        
                                        
                                        
                                        
     3418 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
                                        
 Kanun                            Yürürlüğe     
  No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi   
 --------  -------------------------------------------  ----------------   
  3558    a) 1 inci maddesi                 1/7/1989    
       b) 2 nci ve 3 üncü maddeleri         (1/1/1989 tarihin-  
                              den geçerli olmak  
                              üzere)        
                                24/5/1989    
       c) Geçici maddesi                24/5/1989    
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 6992-2