Endeksler
          BU TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE            
               DAİR KANUN (1)                  
                                        
  Kanun Numarası     : 3417                        
  Kabul Tarihi      : 9/3/1988                      
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih :18.3.1988,   Sayı: 19758         
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip:5   Cilt:27 Sayfa :22          
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1.- Bu Kanunun amacı, çalışanların aylık ve ücretlerinden tasarruf ke-
sintisi yapılmasını, tasarruflara Devlet veya ilgili işverenlerin katkıda bulun-
masını, bağımsız çalışanların gelirlerinin bir kısmının tasarrufa ayrılmasını  
temin etmek ve bu tasarrufların en iyi şekilde nemalandırılmasını sağlamak sure-
tiyle çalışanların tasarruf yapmalarını teşvik etmektir.            
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2.- Bu Kanun hükümleri çerçevesinde;                 
  a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sa- 
yılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan kamu görevlile-
ri ile kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda 
çalışanların,                                  
  b) On ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin,     
  c) Kanunları uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personelin,        
  Aylık ve ücretlerinden "tasarruf kesintisi" yapılır.            
  Bu tasarruflara Devlet veya ilgili işverenlerin katkısı sağlanır.      
  1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor- 
talar Kurumu Kanununa tabi olarak çalışanlar gelirlerinin, bu Kanun hükümlerine 
göre belirlenecek kısmını tasarruf olarak her ay ilgili banka şubesine yatırır- 
lar.                                      
                                        
  Tasarruf miktarları                             

  Madde 3.- 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsa- 
mına girenlerle ilgili tasarruflar, ilgililerin aylık veya ücretlerinden yapıla-
cak yüzde 2 nispetindeki tasarruf kesintisi ile ilgililerin aylık veya ücretle- 
rinin yüzde 3'ü nispetinde Devlet veya işverence sağlanacak katkının toplamından
oluşur.                                     
  Tasarruf kesintisinin nispetini yüzde 4'e, Devlet veya işveren tarafından  
sağlanacak katkının nispetini yüzde 6'ya kadar yükseltmeye veya yukarıdaki nis- 
petlere indirmeye ve uygulama tarihlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili- 
dir. (2)                                    
-----------------                                
1) Bu Kanunda değişiklik yapan 30/5/1994 tarih ve 533 sayılı KHK'nin yürürlüğü, 
  Anayasa Mahkemesinin 21/7/1994 tarih ve E.1994/66, K.1994/63-1 sayılı Kara- 
  rıyla durdurulmuştur. (Bkz.R.G: 23/7/1994-21999)               
                                        
(2) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentleri kap- 
  samına girenlere uygulanacak tasarruf kesintisi oranları 15/1/1994 tarihin- 
  den geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulunun 12/10/1993 tarih ve 93/4876 sa- 
  yılı kararıyla birinci fıkradaki nispetlere indirilmiştir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2 nci maddenin son fıkrası kapsamına girenlerin yatırılacak aylık tasarruf 
miktarlarını, Bağ-Kur'a yatırılan azami aylık prim tutarını aşmamak üzere tes- 
pite, gelir basamaklarına göre tasarruf miktarlarını farklılaştırmaya ve yatırı-
lacak banka şubelerini belirlemeye, bu tasarruflarına gereğinde yapılacak aylık 
Devlet katkısı miktarlarını tespite, bu konularda ilgili her türlü düzenlemeleri
yapmaya ve uygulama tarihlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.     
                                        
  Tasarruf hesabı                               

  Madde 4.- Kurumlar bu Kanun hükümleri çerçevesinde çalışanların aylık ve  
ücretlerinden yapacakları tasarruf kesintisi ile sağlanacak Devlet katkılarını 
aylık ve ücret ödemesinin yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Ziraat
Bankasında personeli adına açtıracakları "Tasarrufu Teşvik Hesabı"na yatırırlar.
  İşverenler işçilerinin ücretlerinden yapacakları tasarruf kesintileri ile  
sağlayacakları işveren katkılarını tahakkuk ettirerek, ücret ödenmesinin yapıl- 
dığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Ziraat Bankasında işçileri adına   
açtıracakları "Tasarrufu Teşvik Hesabı"na yatırırlar.              
  1479 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar 3 üncü madde hükümlerine göre tes-
pit edilecek aylık tasarruf tutarlarını, ait oldukları ayın sonuna kadar, belir-
lenecek ilgili banka şubelerinde kendi adlarına açtıracakları "Tasarrufu Teşvik 
Hesabı"na yatırırlar.                              
  Yapılan katkı ve kesintiler, ilgili bankaya yatırılmasını müteakip, muhteva-
sı Yüksek Planlama Kurulunca tespit edilip her hak sahibine verilecek bir hesap 
cüzdanına işlenir.                               
  (Değişik son fıkra:30/5/1994-KHK-533/3 md.;İptal:Ana.Mah'nin 21/7/1994 tarih
ve E.1994/66, K.1994/63-2 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 24/11/1994 - 
4046/32 md.) Bu şekilde tahsil edilen paralar tahsilatın yapıldığı ayı takip  
eden ayın sonuna kadar T.C.Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesinde Hazine ve Dış-
ticaret Müsteşarlığı adına açılacak "Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesa-  
bı"na yatırılır.                                
                                        
  Nemalandırma                                

  Madde 5 - (Değişik:30/5/1994-KHK-533/4 md.;İptal: Ana.Mah.'nin 21/7/1994  
tarih ve E.1994/66, K.1994/63-2 sayılı Kararı ile.;Yeniden düzenleme:24/11/1994-
4046/33 md.)                                  
  Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 4 üncü maddeye göre açılacak hesapta top- 
lanan paraları, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde, gay- 
rimenkul alım satımına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, her türlü menkul  
kıymetler ve verimi yüksek yatırımlara yatırmak suretiyle nemalandırır.     
                                        
  Ödemeler                                  

  Madde 6.- Emeklilik veya ölüm halinde biriken tasarruf kesintileri ile   
Devlet ve işveren katkıları, Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından tasarruf   
tutarları ve Devlet katkıları, ilgililere veya kanuni mirasçılarına neması   
ile birlikte ödenir.                              
   En az 15 yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde biriken tasarruf 
kesintileri, Devlet ve işveren katkıları, Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından 
tasarruf tutarları ve Devlet katkıları ile bunların nemasının toplamının 3/5'i 
ödenir.                                     
  En az 6 yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde sadece biriken ta- 
sarruf kesintileri, Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımıdan tasarruf tutarları öde-
nir.                                      
  İkinci ve üçüncü fıkralara göre ödeme yapılanlara tasarruf kesintisi, Devlet
veya işveren katkıları Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından tasarruf tutarları 
ve Devlet katkıları ile nemanın ödenmeyen kısmı 3 üncü madde uyarınca T.C. Zi- 
raat Bankası Ankara Merkez şubesinde açılacak hesaba nema olarak kaydedilir ve 
bunlar bu Kanunda belirtilen imkanlardan, işe yeni başlayanlar gibi değerlendi- 
rilmek suretiyle yeniden yararlanabilirler.                   
                                        
                                        
                                        
  En az iki yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde, tasarruf kesinti-
leri, Devlet veya işveren katkıları; Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından ta- 
sarruf tutarları ve Devlet katkıları toplamı üzerinden tahakkuk edecek nemanın 
1/3'ü her yıl ödenir.                              
                                        
  Ödemelerin zamanında yapılmaması                      

  Madde 7. - İşverenlerin, ücretlerden yapacakları tasarruf kesintileri ile  
sağlayacakları işveren katkılarını 4 üncü maddede belirtilen süreler içinde il- 
gililerin banka hesaplarına yatırmamaları halinde, yatırılması gereken miktarlar
resen veya ilgililerin başvurusu halinde Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun primlerin tahsiline ilişkin hükümleri dairesinde  
tahsil olunarak alınacak gecikme zammı ile birlikte ilgili banka hesabına yatı- 
rılır.                                     
  Tasarruf tutarlarını süresi içinde ve tam olarak ödemeyen Bağ-Kur sigortalı-
larının ödemeleri gereken tutarlar 1479 sayılı Kanunun primlerin tahsiline iliş-
kin hükümleri çerçevesinde Bağ-Kur tarafından tahsil olunarak ilgili banka hesa-
bına yatırılır.                                 
                                        
  Vergilendirme                                

  Madde 8. - Çalışanların aylık veya ücretlerinden yapılacak tasarruf kesinti-
leri ilgililerin aylık veya ücretlerinin hesaplanmasında gelir vergisi matrahın-
dan indirilir.                                 
  İşverenlerin, bu Kanun hükümlerine göre sağladıkları katkılar ile Bağ-Kur  
kapsamında olanların tasarruf tutarları, bunların gelir veya kurumlar vergileri-
nin hesaplanmasında gider olarak kaydedilir.                  
  Bu Kanun hükümleri gereğince ilgililere yapılacak ödemeler hiçbir vergi ve 
kesintiye tabi tutulmaz.                            
                                        
  Düzenleme                                  

  Madde 9. - Yüksek Planlama Kurulu;                     
  a) Bu Kanun hükümleri uyarınca tasarruf kesintisi ve Devlet ve işveren kat- 
kılarına esas alınacak istihkak tutarlarının kapsamını tayine; bu kesinti ve  
katkılar, Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından tasarruf tutarları ve Devlet  
katkıları ile nemaların ilgili banka hesaplarına yatırılması ve 6 ncı madde uya-
rınca hak sahiplerine ödenmesine ilişkin usulleri tespite,           
                                        
  b) T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesindeki hesapta toplanacak parala- 
rın nemalandırılmasında, öncelikleri tespite; bu paraları gerektiğinde diğer  
kamu bankalarında da nemalandırmaya; T.C. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları
ile bu Kanunun uygulanmasında görevlendirilen kuruluşlara hizmetleri karşılığı- 
nın ne şekilde ödeneceğini tespite,                       
                                        
  c) 3 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu Kanunun uygulanması ile 
ilgili her türlü düzenlemeleri yapmaya,                     
  Yetkilidir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun kapsamına gi-
renlerin kesintiye tabi aylık ve ücretlerinde herhangi bir azalmaya mahal verme-
mek amacıyla;                                  
                                        
  a) (Değişik: 28/3/1988 - KHK - 318/6. md.) Kurumlar, 15/1/1989 tarihine ka- 
dar, 2 nci maddenin (a) ve (c) fıkraları kapsamına giren personelinin aylık ve 
ücretlerinin, % 2'si tutarındaki meblağı "tasarruf kesintisi", % 3'ü tutarındaki
meblağ ise "Devlet katkısı" olarak hesaplayarak hiçbir vergi ve kesintiye tabi 
tutmadan ilgililerin adına T.C.Ziraat Bankasında açtıracakları tasarrufu teşvik 
hesabına 4 üncü maddedeki süreler dahilinde yatırırlar. Bu personel bakımından 2
ve 3 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına başlama tarihinin tesbitine ve % 2  
oranını % 4'e ve % 3 oranını % 6'ya kadar yükseltmeye veya kanuni nispetlerine 
indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.                      
                                        
  b) On ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin, 
3 üncü madde uyarınca tasarruf kesintisine tabi tutulması gereken ücretleri 2822
sayılı Kanun hükümlerine göre yeni bir toplu iş sözleşmesi aktedilinceye kadar, 
(toplu iş sözleşmesi bulunmaması halinde ise cari hizmet akdi ile belirlenen üc-
retler yeniden tespit edilinceye kadar) işverenlerince, bu Kanunun uygulamasına 
mahsus olmak üzere, yüzde 2 oranında artırılır. Artırılan bu miktar hiçbir vergi
ve kesintiye tabi tutulmaksızın yüzde 3 oranındaki işveren katkısı ile birlikte 
4 üncü madde uyarınca T.C. Ziraat Bankasında işçiler adına açtırılacak "Tasarru-
fu teşvik hesabı"na aynı maddede belirtilen süreler içinde yatırılır.      
                                        

  Geçici Madde 2 - (Ek:28/8/1992 - 3838/14 md.) Erzincan, Gümüşhane ve Tun- 
celi İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hak-  
kında Kanun kapsamına giren yörelerde 13.3.1992 tarihi itibariyle çalışan ve  
kendilerinden tasarruf kesintisi yapılanlara; bu tarih itibariyle birikmiş ke- 
sinti ve katkı miktarları ile nemalarının tamamı 1992 yılı sonuna kadar istek- 
leri halinde, bir defaya mahsus olarak ödenir.                 
                                        

  Geçici Madde 3 - (Ek:30/5/1994-KHK-533/5 md.;İptal:Ana.Mah.'nin 21/7/1994  
tarih ve E.1994/66, K.1994/63-2 sayılı Kararı ile)               
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 10 - Bu Kanun yayımını takip eden ayın başında yürürlüğe girer.    
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     3417 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
   Kanun                             Yürürlüğe  
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi 
---------------- ----------------------------------------------- -------------- 
  KHK-318          2, Geçici 2              15/4/1988  
              Diğer hükümleri             31/4/1988  
  3838             ---                 5/9/1992  
                                        
  KHK-533            ---                 6/6/1994  
                                        
  4046             ---                27/11/1994