Endeksler
                                        
                KADASTRO KANUNU                 
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 3402                      
  Kabul Tarihi       : 21/6/1987                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 9/7/1987 Sayı: 19512          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa: 229          
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Genel İlke                   
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, memleketin kadastral topoğrafik haritasına daya-
lı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hu- 
kuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu
sicilini kurmaktır.                               
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
               Kadastro Çalışmaları                
                                        
  Kadastro bölgelerinin belirlenmesi ve ilanı:                

  Madde 2 - Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idari sınırları için-
de kalan yerler kadastro bölgelerini teşkil eder.                
  Kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir.      
  Kadastrosuna başlanacak bölgeler en az bir ay önceden Resmi Gazete, Radyo  
veya Televizyonda, bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde, varsa yerel gazetede 
ilan olunur ve ayrıca alışılmış vasıtalarla duyurulur.             
                                        
  Kadastro ekibi ve komisyonun kuruluşu:                   

  Madde 3 - Kadastro ekibi; en az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy  
muhtarı ile üç bilirkişiden oluşur.                       
  Muhtarın diğer bir kadastro ekibi ile çalışması veya herhangi bir sebeple  
hazır bulunmaması halinde, yerine kanuni vekili katılır.            
  Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafın-
dan en geç onbeş gün içinde altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin 
görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir.        
  Seçilen bilirkişilerin 40 yaşını bitirmiş olması ve kısıtlı veya yüzkızartı-
cı bir suçtan kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması gerekir.           
  Bilirkişilerin zamanında seçilememesi veya bilirkişiliklerine mani hallerin 
bulunması halinde, bölgenin mülki amiri tarafından aynı sayıda bilirkişi belir- 
lenir.                                     
  Seçilen bilirkişiler kadastro ekibinin çalışması sırasında; kendisine,eşine,
usul ve füruuna, kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait
tespitler ile bunların hak iddia ettiği tespitlerde ve ayrıca hak iddia edenler-
den biri ile kendisi veya usul ve füruu arasında davası bulunanlara ait tespit- 
lerde de bilirkişi olarak dinlenemezler.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bilirkişiliğe mani yukarıdaki haller, kadastro teknisyeni, muhtar ve diğer 
görevliler ile bunların yerine kaim olanlar hakkında da uygulanır.       
  Kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya yardımcısının başkanlığında, bir  
kadastro üyesi ve itirazın mahiyetine göre kontrol mühendisinden veya tasarruf 
kontrol memurundan oluşur. Kontrol mühendisinin bulunmaması halinde yerine fen 
kontrol memuru katılır.                             
  Bu maddede unvanları belirtilen memurlar bu maksatla açılmış okul veya kurs-
lardan mezun olanlar arasından atanırlar.                    
  Kadastro komisyonlarında veya kadastro hizmetlerinde görevli personele, ara-
zide fiilen çalıştıkları sürelere münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanununda yer alan 1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamının (ek  
gösterge dahil), bütçe kanunlarında Devlet memurları maaşı için belirlenen kat- 
sayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere, her yıl Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı olduğu Bakanlığın onayı ile   
hizmetin ağırlığı ve sorumluluğuna göre tespit edilecek miktarda aylık ödenek  
ayrıca ödenir.                                 
                                        
  Kadastro çalışma alanı, ilan ve itiraz:                   

  Madde 4 - Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulu- 
nan mahallelerin her biri, kadastro çalışma alanını teşkil eder.        
  Kadastro müdürü, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü en az 15 gün  
önce bölge merkezi ile çalışma alanı ve komşu köy, mahalle ve belediyelerde alı-
şılmış vasıtalarla duyurur. Bu duyuruda çalışma sınırlarının tespitine hangi gün
ve saatte başlanacağı belirtilir.                        
  Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde; durum çalışmaya 
başlamadan iki ay önce Orman Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bu yerlerin orman sı-
nırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 6831 sayılı Orman Kanunu 
hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tespit ve haritasına işaretlene-
rek tutanakları ile birlikte kadastro ekiplerine teslim edilir. Bu yerlerin ölçü
ve harita işlemleri yukarıdaki sınırlar esas alınarak kadastro ekiplerince ikmal
edilir. İki ay içinde kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenememe-
si halinde kadastro çalışma alanı sınırları kadastro ekiplerince belirlenir ve 
çalışmalar bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. Kadastro ekiplerince bu şekilde 
tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemleri de ikmal edilmiş sayı- 
lır. Orman kadastrosu kesinleşmiş yerlerde bu sınırlara aynen uyulur.      
  Kadastro ekibi; kadastro çalışma alanı sınırının tespitinde il ve ilçelerin 
belediye sınırları ile köy sınırlarını dikkate alır. Bu sınırlar mahalle, bele- 
diye, köy idari sınırları sayılmaz.                       
  Sınır tespitlerinde; komşu mahalle veya köyün bilgi ve belgelerinden istifa-
de edilir.                                   
  Tespit edilen sınır harita veya ölçü krokisinde gösterilir.         
  Kadastro teknisyenlerince tespit edilen sınıra yedi gün içerisinde kadastro 
müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir.                      
  Kadastro müdürü, bu itirazı inceleyerek yedi gün içerisinde karara bağlar. 
İlgililer hazırsa tefhim, değilse derhal tebliğ edilen bu karara karşı yedi gün 
içerisinde kadastro mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, duruşmasız ve ge- 
rektiğinde mahallinde inceleme yapılarak, onbeş gün içinde kesin karara bağla- 
nır. Ancak; tespit edilen bu sınıra karşı kesinleşmiş mahkeme kararı var ise ay-
nı konuda itirazda bulunulamaz.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kadastro çalışma alanı içinde, ilk parsel için kadastro tutanağının düzen- 
lenmesinden sonra idari teşkilat ve taksimatta yapılan değişiklik, başlanan ka- 
dastroyu durdurmaz.                               
                                        
  Dava listesi ve diğer belgelerin alınması:                 

  Madde 5 - Kadastro müdürü çalışma alanında işe başlamadan önce mahalli hukuk
mahkemesinde, bu alandaki taşınmaz mallar hakkında görülmekte olan kadastro ile 
ilgili davalarla hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davaların listesini
alır ve bunu çalışma alanı ile ilgili tüm tapu, vergi, harita ve diğer belge ör-
nekleri ile birlikte kadastro teknisyenliğine verir.              
  Listenin müdür tarafından alınmasından sonra o çalışma alanında bulunan ta- 
şınmaz mallar hakkında mahalli hukuk mahkemelerine açılan davalar, derhal ka-  
dastro müdürüne bildirilir. Bu halde de kadastro müdürü, yukarıdaki fıkra hükmü 
uyarınca işlem yapar.                              
  Kadastro müdürü, bu listedeki davalı taşınmaz malların tespiti yapıldıktan 
sonra, bunlarla ilgili tutanakları bir hafta içinde kadastro mahkemesine gönde- 
rir ve durumdan listenin alındığı mahalli mahkemeyi haberdar eder.       
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
             Sınırlandırma ve Tespit İşleri            
                                        
  Mevki veya ada ilanı:                            

 

 
  Madde 6 - Kadastro teknisyenleri, kadastrosuna başlayacakları mevki veya  
adaları en az yedi gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede 
ilan ettirir. Çalışmalara üç aydan fazla ara verilmesi halinde ilan yenilenir. 
                                        
  Taşınmaz malların sınırlandırılması:                    

  Madde 7 - Kadastro teknisyenleri hazır bulundukları takdirde mal sahipleri 
ile ilgililerin huzurunda, varsa harita, tapu ve vergi kayıtları ile diğer bel- 
geleri, en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanarak inceler ve  
mahalline uygular. Teknisyenler, elde ettikleri bilgi ve buna dair kanaatleri  
her taşınmaz mal için düzenleyecekleri kadastro tutanağına yazarak bu Kanun hü- 
kümlerine göre taşınmaz malı sınırlandırır ve hak sahiplerini tayin eder. Sınır-
landırma, kadastral harita veya büyütülmüş fotoğraf veya röperli kroki üzerinde 
gösterilir; ihtilaflı sınırlar ayrıca belirtilir.                
  Kadastro teknisyenleri, bilirkişilerin bilgi ve beyanlarıyla kanaate varama-
dıkları takdirde, bunların beyanlarına bağlı olmaksızın, diğer kimselerin bilgi 
ve şahadetlerine başvurabilirler. Ancak, bilirkişilerin bilgi ve beyanlarına uy-
mayan tespitlerde durumun kayıt ve belgelere dayandırılması ve ayrıca sebepleri-
nin kadastro tutanağında açıklanması zorunludur.                
  Kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayan-
dıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette görüldüğü takdirde taşınmaza 
ait tutanak gerekçesi ile birlikte çözümlenmek üzere kadastro komisyonuna gönde-
rilir.                                     
  Çalışma alanı sınırı içinde veya bitişiğindeki taşınmaz mallar ile dışında 
toplu olarak bulunan taşınmaz mallardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin
kadastroya tabi olması yolunda iddia vaki olursa, bu Kanun gereğince tahdit ve 
tespiti yapılarak tutanak düzenlenir ve iddia sebepleri açıklanarak kadastro ko-
misyonuna tevdi edilir.                             
  Bu çalışmalara, istedikleri takdirde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman  
Genel Müdürlüğü temsilcileri de gözlemci olarak katılabilirler.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kontrol:                                  

  Madde 8 - Kadastro çalışmaları esnasında kontrol elemanları tarafından, tu- 
tanak ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide yapılan  
incelemede tespit edilen teknik, idari ve hukuki noksan ve yanlışlıklar, kadast-
ro ekibine tamamlattırılır veya düzelttirilir. Yapılan işlem, ilgililerin hakla-
rını etkilemekte veya kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında gö-
rüş ayrılığı bulunmakta ise, tutanak, ekleri ile birlikte kadastro komisyonuna 
gönderilir.                                   
                                        
   Kadastro tespitine itiraz:                         

   Madde 9 - Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma  
alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir.        
   İtiraz, kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. Bu du- 
rumda itirazla ilgili tutanak veya ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyo-
nuna intikal ettirilir.                             
   İtiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapılabilir. Bir  
belgeye dayanmayan itirazlar incelenmez.                    
   İtiraz edenin ilan süresi içinde dava açma hakkı saklıdır.         
                                        
   Komisyon incelemesi:                            

   Madde 10 - Komisyon kendisine intikal eden işlerle itirazlı tutanakları,  
intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içinde veya gerekçe gösterilmek sure- 
tiyle kadastro ekibinin çalışma alanındaki faaliyetleri sona erinceye kadar in- 
celemek zorundadır.                               
   Bu incelemeler sonucunda eski tutanağın yerine kaim olmak üzere hak sahibi-
ni belirleyici yeni bir tutanak düzenlenir. Gerektiğinde bilirkişilerin ve muh- 
tarın bilgilerinden yararlanılabilir.                      
   Belgeye karşı şahit dinlenmez. Komisyon, tam üye sayısı ile toplanarak oy 
çokluğu ile tespit yapar, sonuç askı ilanı ile ilgililere duyurur.       
   Aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılamayan ve-
ya çözümü kanunlarla mahkemelerin takdirine bırakılan konular, kadastro komisyo-
nu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle tutanak ve ekleri ile birlikte ka- 
dastro mahkemesine devredilir.                         
                                        
   Kadastro sonuçlarının ilanı: