Endeksler
                                        
         KONYA İLİ MERKEZİNDE KARATAY, SELÇUKLU VE           
           MERAM ADIYLA ÜÇ iLÇE KURULMASI              
              HAKKINDA KANUN (1)                  
                                        
  Kanun Numarası      : 3399                       
  Kabul Tarihi       : 20/6/1987                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 27/6/1987 Sayı: 19500           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa: 222          
                                        

  Madde 1 - Konya il merkezinde;                       
  a) Ek 1 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere ve ek 2 
sayılı listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Kara-
tay,                                      
  b) Ek 3 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 4 sayılı 
listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Selçuklu,  
  c) Ek 5 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 6 sayılı 
listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Meram,   
  Adlarıyla 3 ilçe ve bu ilçelerin merkezlerinde aynı adlarla 3 belediye ku- 
rulmuştur.                                   
  (Ek bentler: 1O/11/1988 - 3495/1 md.):                   
  Meram ilçesine bağlı bulunan; Çiftemerdiven, Tercüman, Zemburi, Mihmandar, 
Şems, Devle, İçkaraaslan, Babasultan, Kasapsinan, İbnişahin ve Şerefşirin mahal-
leleri Karatay ilçesine bağlanmışlardır.                    
  d) Meram ilçesine bağlı bulunan; Nişantaş, Küçükihsaniye, Babalık,Yenişehir,
Tarla, Ferhuniye, Devricedit, Büyükihsaniye, Beyazıt, Hamidiye, Beyhekim ve Öza-
lan mahalleleri Selçuklu ilçesine bağlanmışlardır.               
  e) Selçuklu ilçesine bağlı bulunan Kalenderhane mahallesi Karatay ilçesine, 
yine Selçuklu ilçesine bağlı bulunan Dedekorkut mahallesi de Meram ilçesine bağ-
lanmıştır.                                   
  f) Karatay ilçesine bağlı bulunan Büyükkayacık mahallesi Selçuklu ilçesine 
bağlanmıştır.                                  
  g) Selçuklu ilçesine bağlı bulunan; Ortakonak, Çengilti, Acıdort ve Zincirli
köyleri Karatay ilçesine bağlanmıştır.                     

  Madde 2 - Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Konya Bele- 
diyesi hakkında 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve Konya Belediyesi ismi 
de "Konya Büyükşehir Belediyesi"ne dönüşür.                   

  Madde 3 - Bu Kanunla kurulan Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde merkezi 
idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Ku-
rulu yetkilidir.                                

  Geçici Madde 1 - Karatay, Selçuklu ve Meram Belediye Seçimleri Türkiye düze-
yinde yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır.    
--------------                                 
(1) Bu Kanunun ekindeki listeler aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu süre içinde, Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında 3030 sayılı Kanunda yazılı Büyükşe- 
hir ve İlçe Belediyelerine ait yetki ve görevlerin tümü Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yürütülür.                           
  Konya Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi
ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye 
Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı
görev ve yetkilere sahiptir.                          

  Madde 4 - Bu Kanunun idari hükümleri yayımı tarihinde, mali hükümleri    
1.1.1988 tarihinde yürürlüğe girer.                       

  Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  6970-1                   
                                        
                                        
                                        
                                        
      3399 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
                                        
Kanun                             Yürürlüğe     
No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi    
-----    ---------------------------------------     ------------    
                                        
3495               -              17/11/1988     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  6970-2