Endeksler
                                        
           GAZİANTEP İLİ MERKEZİNDE ŞEHİTKAMİL VE           
            ŞAHİNBEY ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI            
               HAKKINDA KANUN (1)                
                                        
                                        
  Kanun Numarası        : 3398                    
  Kabul Tarihi         : 20/6/1987                  
  Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih: 27/6/1987 Sayı: 19500        
  Yayımlandığı Düstur      : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa: 218        
                                        

  Madde 1 - Gaziantep İl Merkezinde;                     
  a) Ek (1) sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyler aynen bağlan-
mak ve şehrin Alleben Deresinin ve tabii uzantılarının kuzeyinde kalan bölümü  
merkez olmak üzere Şehitkamil adıyla,                      
  b) Ek (2) sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyler aynen bağlan-
mak ve şehrin Alleben Deresinin ve tabii uzantılarının güneyinde kalan bölümü  
merkez olmak üzere Şahinbey adıyla,                       
  İki ilçe ve bu ilçe merkezlerinde aynı adlarla iki belediye kurulmuştur.  

  Madde 2 - Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Gaziantep  
Belediyesi hakkında 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümleri uygula-
nır ve Gaziantep Belediyesi ismi de "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi"ne dönüşür.

  Madde 3 - Bu Kanunla kurulan Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde merkezi ida-
re tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir.                                   

  Geçici Madde 1 - Şehitkamil ve Şahinbey Belediye Seçimleri Türkiye düzeyinde
yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır.       
  Bu süre içinde, Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 3030 sayılı Kanunda yazılı büyükşe- 
hir ve ilçe belediyelerine ait yetki ve görevlerin tümü Gaziantep Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından yürütülür.                         
  Gaziantep Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye  
Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idare seçimine kadar Büyükşehir 
Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Ka- 
nunda yazılı görev ve yetkilere sahiptir.                    

  Madde 4 - Bu Kanunun idari hükümleri yayımı tarihinde, mali hükümleri    
1/1/1988 tarihinde yürürlüğe girer.                       

  Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
--------------------                              
(1) Bu Kanunun ekindeki listeler aynı tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.