Endeksler
                                        
      KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE DEVLETÇE İNŞA             
       EDİLMİŞ ÖRNEK SANAYİ SİTESİ İŞ YERLERİNİN             
       MÜLKİYETİNİN DEVREDİLMESİ HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası         : 3385                    
  Kabul Tarihi          : 15/6/1987                 
  Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih: 25/6/1987 Sayı: 19498        
  Yayımlandığı Düstur      : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa:         
                                        

  Madde 1 - Küçük Sanayi Bölgeleri içerisinde Hazineye ait arsa veya arazi  
üzerinde Devletçe inşa edilen örnek sanayi siteleri işyerlerinin mülkiyeti, ta- 
lepleri halinde, bu yerleri en az 5 yıl süre ile kiracı olarak tahsisde belirti-
len yatırımlarını gerçekleştiren ve üretimi yapmakta olan küçük sanayicilere,  
rayiç bedel üzerinden tercihan devredilir.                   
  Devredilen işyerinin arsası ile üzerindeki yapıların rayiç bedelleri, 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tesbit edilir. Hak sahipleri satış bedelini  
peşin ödeyebilecekleri gibi, altı yıl içinde on iki eşit taksitle de ödeyebi-  
lirler. Taksitle mülkiyeti iktisap edenler, taksitlerini mücbir sebep olmaksı- 
zın zamanında ve tam ödemedikleri takdirde Hazinenin talebi üzerine tapu kaydı 
Hazine adına düzeltilir.                            
  Taksitli satışlarda borçlanılan kısım için, küçük sanayicilere uygulanan  
faiz oranları ve diğer şartlar uygulanır. Bu alacaklar hakkında 6183 sayılı   
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.       

  Madde 2 - Devredilecek taşınmaz mallar, hak sahibi küçük sanayici adına,  
bu Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan şartlarda şerh verilerek ta- 
puda adlarına tescil edilir. Ayrıca bu taşınmaz mallar on yıl süre ile; kredi  
karşılığı milli bankalar dışında rehin ve diğer ayni haklarla takyit edilemiye- 
ceği, miras yolu ile intikal hariç herhangi bir sebeple devir ve temlike, satış 
vadi sözleşmesine, taksime, şuyuun giderilmesi talebine konu olamıyacağına, ha- 
ciz ve işgal edilemiyeceğine dair hususlarda tapuya kayıt düşülür.       
  Miras yolu ile intikal halinde de on yıllık takyit süresi doluncaya kadar  
yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.                      

  Madde 3 - Küçük sanayi işletmecisi devir işleminden sonra işyerini, üzerin- 
deki yapı ve tesislerini, kanun ve yönetmelikler uyarınca örnek teşkil edecek  
şekilde işletmediği veya amacına aykırı işletildiği ve yapılan yazılı bildirime 
rağmen altı ay içinde durumunu düzeltmediği takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlı- 
ğının talebi ile tapu kaydı Hazine adına düzeltilir. Bu durumda, ilgilinin öde- 
diği bedel, takdir edilecek emsal kira bedeli tutarı düşüldükten sonra kendisi- 
ne iade edilir.                                 

  Madde 4 - Mülkiyetin devri, rayiç bedel ile kira bedelinin tespiti, komis- 
yonun kuruluşu ve çalışma şartları, borçlandırma, borcun ödeme şekli ve zamanı, 
işletmenin denetimi, örnek sanayinin amaca aykırı işletilmesi halinde yapılacak 
işlem ile bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, ilgili kuruluşun  
görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelik ile 
belirlenir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanun kapsamına giren 
işyerlerinde halen faaliyette bulunan küçük sanayicilerden; daha önce yatırımla-
rını gerçekleştiren, yatırımlarının uygun olduğuna dair komisyonlarca raporları 
tanzim edilen, aralıksız 5 yıl uygun faaliyette bulunduklarını tevsik eden ve  
talep tarihine kadar kira veya ecrimisil sebebi ile borçlarını da tamamen öde- 
yenler 6 ay içinde başvurdukları takdirde bu Kanundan yararlanabilirler. Aksi  
halde bir ay içinde işyerlerinden tahliye ettirilirler.             
  Kiracı olarak kalmak isteyenlerin hakları saklıdır.             
                                        

  Geçici Madde 2 - Haklarında tahsis esaslarına veya taahhütlerine uymamaları 
sebebi ile tahliye işlemlerine başlananlar bu Kanundan faydalanamazlar. Bu du- 
rumda olanlar, Kanunun neşir tarihinden itibaren 6 ay içinde fizibilite rapor- 
larına uygun ve 1986 yılından önce düzenlenmiş teknik komisyon raporlarında be- 
lirtilen eksikliklerini gidereceklerini taahhüt ederek Kanunun neşir tarihinden 
itibaren 1 ay içinde ilgili kuruluşa başvurup daha önceki yıllara ait kira veya 
ecrimisil borçlarını bu sürede ödedikleri takdirde, 6 ayın hitamında yatırımla- 
rını gerçekleştirmek şartıyla mülkiyetin devrini talep edebilirler. Aksi takdir-
de tahliye işlemi sonuçlandırılır.                       
                                        

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.