Endeksler
                                        
                                        
          TARIMIN TEŞVİKİ VE ÇİFTÇİNİN DESTEKLENMESİ,         
         193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU VE 5422 SAYILI         
           KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK           
               YAPILMASI HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası           : 3380                 
  Kabul Tarihi            : 12/6/1987               
  Yayımlandığı R. Gazete:       : 24/6/1987 Sayı: 19497         
  Yayımlandığı Düstur         : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa:      
                                        
  Tarımın teşviki ve çiftçinin desteklenmesi:                 

  Madde 1 - Çiftçilerden satın alınan zirai ürünler için yapılan ödemelerden 
o yıl içinde tevkif yoluyla alınacağı tahmin olunan gelir vergisi toplamının  
yüzde 60'ını aşmamak üzere tarımın teşviki ve çiftçinin desteklenmesi amacıyla 
bütçede bir ödenek tertip edilir. Bu ödeneği T.C. Ziraat Bankasına aktarmaya Ma-
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.                        
  Bakanlar Kurulu bu ödeneği, çiftçiye düşük faizli kredi vermek, çiftçiye  
Devletçe yapılan çeşitli desteklemelerde kullandırmak, tarımsal üretimi teşvik 
etmek ve çiftçiyi destekleyici diğer tedbirleri almak üzere kullandırmaya, bu- 
nunla ilgili usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu ödene- 
ğin tamamı veya bir kısmını T.C. Ziraat Bankasının sermaye artırımında da kulla-
nabilir.                                    

  Madde 2 - (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 2454 Sayılı Kanunla değişik 
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair olup, yerine işlen- 
miştir.)                                    

  Madde 3 - (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fık-
rasının değiştirilmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)            

  Madde 4 - (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2361 Sayılı Kanunla değişik  
88 inci maddesinin sonuna gelmek üzere dört fıkra eklenmesine dair olup, yerine 
işlenmiştir.                                  

  Madde 5 - (5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 Sayılı Kanunla deği- 
şik 7 inci maddesine 22 numaralı bir bent eklenmesine dair olup, yerine işlen- 
miştir.)                                    

  Madde 6 - (5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3239 Sayılı Kanunun    
74 üncü maddesiyle değişen 8 inci maddesinin 9 numaralı bendinin birinci parag- 
rafının değiştirilmesine dair olup, yerine işlenmiştir.             

  Madde 7 - (5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesinin 2573 Sa-  
yılı Kanunla değişik 7 numaralı bendinin sonuna dört fıkra eklenmesine dair   
olup, yerine işlenmiştir.)                           

  Madde 8 - (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici 24,25 ve 26. maddelerin 
eklenmesine dair olup, yerlerine işlenmiştir.                  
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek-4)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 9 - (5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 16 ıncı maddenin ek-
lenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)                    
                                        

  Geçici Madde 1 - (3380 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 
1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 
  Bu Kanunun birinci maddesindeki amaçlara uygun olarak 1987 yılında bütçede 
yeniden açılacak tertibe ödenek kaydetmeye ve bununla ilgili diğer işlemleri  
yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.                   
                                        

  Madde 10 - Bu Kanun 1/1/1987 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.                                
                                        

  Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   6954 - 1                  
                                        
                                        
                                        
     3380 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE    
              GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
  Kanun                           Yürürlüğe    
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi   
--------------- ------------------------------------------- --------------   
  3520              ---             10/2/1989    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek-5)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 6954-2