Endeksler
                                        
                                        
                                        
        EMNİYET UMUMİYE İDARESİNİN NEZARETİ ALTINDA           
         BULUNDURULMA CEZA VE TEDBİRLERİNİN              
        YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN             
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 3352                       
  Kabul Tarihi      : 15/4/1987                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 24/4/1987 Sayı: 19440           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip:5 Cilt:26 Sayfa:             
                                        

  Madde 1 - Kanunlarda yer alan,emniyeti umumiye idaresinin nezareti altında 
bulundurulma cezası ve tedbiri ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 
                                        

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.