Endeksler
         ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
                HAKKINDA KANUN                 
   (Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı     
       Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde           
       Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi           
         Hakkında 211 Sayılı Kanun Hükmünde               
         Kararnamenin Değiştirilerek Kabulu              
              Hakkında Kanun)                   
  Kanun Numarası     : 3348                       
  Kabul Tarihi      : 9/4/1987                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 17/4/1987 Sayı: 19434           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip:5 Cilt: 26 Sayfa:            
               BİRİNCİ KISIM                   
              Amaç,Görev,Teşkilat                 
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, ülkenin ulaştırma ve haberleşme sistem ve hiz- 
metlerinin ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesi için   
Ulaştırma Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları  
düzenlemektir.                                 
  Görev                                    

  Madde 2 - Ulaştırma Bakanlığının görevleri şunlardır:            
  a) Ulaştırma ve Haberleşme iş ve hizmetlerinin,karayolu yapımı ve teçhizatı
ile ilgili hususlar hariç ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri  
Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaç- 
lara,kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını,geliş- 
tirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağla-
yacak esasları tespit etmek,uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,      
  b) Ulaştırma ve haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak,
  c) Ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava ve (...) taşıma 
araçlarının teknik nitelikleriyle, bunlarda çalışanların yeterlilik şartlarının 
belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı tespit etmek; bu konularda
koordinasyonu sağlamak,(1)                           
  d) Ulaştırma ve haberleşme işlerinde Karayolları Trafik Kanunu hükümleri  
saklı kalmak üzere kamu düzenini, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde   
tedbirler almak, aldırtmak ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,     
  e) Devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve politikalarının tespiti ve uy- 
gulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak,          
------------                                  
(1)Bu bentte yeralan,"hava"ibaresinden sonra gelen "ve deniz"ibaresi,10/8/1993 
  tarih ve 491 sayılı KHK'nin 27nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.   
KANUNLAR,KASIM 1993 (Ek-18)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Bakanlıkla ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince ve  
kendilerine verilen hizmetleri yerine getirmelerini sağlamak,          
  g) Ulaştırma ve Haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri ilgi- 
li kanunlar hükümleri dahilinde hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartla- 
rına göre düzenlemek,uygulanacak ücret tarifelerinden lüzum görülenleri onayla- 
mak ve bunların uygulanmasını takip etmek,                   
  h) Ulaştırma, haberleşme ve telsiz işletmeciliği, acenta ve komisyonculuğu 
yapan veya yapacak olan gerçek ve tüzelkişilerin yeterlik şartlarını ve hizmet 
esaslarını tespit etmek ve tarifesine göre alınacak ücret karşılığında izin bel-
gelerini vermek,                                
  i) Yabancı ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla ulaştırma ve haberleşme ilişkile-
rini 5/5/1969 tarih ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve 
Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere düzenlemek ve yapıla- 
cak anlaşma ve andlaşmaları uygulamak,                     
  j) Yukarıdaki görevleri olağanüstü hal ve savaşta da 697 sayılı Kanun hüküm-
leri dahilinde yürütmek.                            
  Teşkilat                                  

  Madde 3 - Ulaştırma Bakanlığı teşkilatı,merkez teşkilatı,taşra teşkilatı  
ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından meydana gelir.               
                 İKİNCİ KISIM                  
              Bakanlık Merkez Teşkilatı              
  Merkez Teşkilatı                              

  Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı,anahizmet birimleri ile danışma ve de- 
netim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.             
  Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.      
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Bakanlık Makamı                 
   Bakan                                   

   Madde 5 - Bakan, Bakanlık Kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetle-
rini mevzuata,hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma  
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet 
alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak-
la görevli ve Başbakana karşı sorumludur.                    
   Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup,Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini,iş- 
lemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.          
   Müsteşar                                  

 

 
   Madde 6 - Müsteşar,Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup,Bakanlık hizmet-
lerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde,Bakanlığın amaç ve  
politikalarına,kalkınma planlarına ve yıllık programlara,mevzuat hükümlerine  
uygun olarak düzenler ve yürütür.Bu amaçla Bakanlık teftiş kurulu hariç,Bakanlık
birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve
temin eder.                                   
   Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı   
sorumludur.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müsteşar Yardımcıları                            

  Madde 7 - Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardımcısı
görevlendirilebilir.(1)                             
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
               Anahizmet Birimleri                
  Anahizmet Birimleri                             

  Madde 8 - Ulaştırma Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:      
  a) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü,    
  b) Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü,                    
  c) (Mülga:10/8/1993-KHK-491/27 md.)                    
  d) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,                    
  e) Haberleşme Genel Müdürlüğü, (2)                     
  f) Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı,                  
  g) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı.             
  h) (Ek: 14/4/1989 - KHK - 367/7 md.) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı.                                   
  Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü      

  Madde 9 - Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü- 
nün görevleri şunlardır:                            
  a) Devletçe yaptırılacak demiryolları, limanlar, barınaklar ve bunlarla il-
gili teçhizat ve tesislerin, kıyı koruma yapıları, kıyı yapı ve tesislerinin ve 
hava meydanlarının ve bunlarla ilgili tesislerin alakalı kuruluşlarla işbirliği 
yaparak plan ve programlarını hazırlamak, gerçekleştirilmesi için gerekli ted- 
birleri almak ve imkanları sağlamak, araştırma, etüt, istikşaf, proje, keşif,  
şartname ve inşaatları ile bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, yapımı 
tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek, yapılmış olanların bakımı ve ona- 
rımlarının organizasyonu için esaslar hazırlamak,                
  b) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel idareler, hakiki ve hükmi 
şahıslarca yaptırılacak (a) bendinde yazılı işler ile teleferik, finiküler, şe- 
hiriçi raylı ulaşım sistemleri, metro ve demiryollar, limanlar, hava meydanla- 
rıyla ilgili tünel gibi tesislerin proje ve şartnamelerini incelemek ve onamak, 
şehiriçi raylı ulaşım sistemlerinin ülke ihtiyaçlarına uygun standartlaştırılma-
sı ve bakım üniteleri ile ilgili düzenleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,  
  c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirlenen işlerden her türlü kamu kurum
ve kuruluşları, belediyeler, özel idareler, tüzel ve gerçek kişilerce yaptırıla-
cak olanların proje ve şartnamelerini inceleyip tasdik etmek,          
  d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.             
  Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü                      

  Madde 10 - Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:     
  a) Demiryolu taşımaları ile belediye sınırları dışındaki karayolları üze-  
rinde yapılan karayolu taşımalarının ekonomik, teknik, sosyal ve milli güvenlik 
ihtiyaç ve amaçlarına uygun olarak yapılmasını ve bu hizmetlerin diğer ulaştırma
hizmetlerine intibakını sağlayıcı tedbirleri almak,               
  b) Kara ve demiryolu ulaştırma hizmetlerinin gerektirdiği milletlerarası  
münasebetleri yürütmek, anlaşmalar ve karma komisyon çalışmalarını yapmak, kara 
ve demiryolu ulaştırmasında milletlerarası seviyede mevzuatı, teknolojik ve eko-
nomik gelişmeleri takip etmek ve kurallara uygun yeni çözümler geliştirmek,   
  c) Karayolu taşıma faaliyetinde bulunacak taşımacı, acente ve komisyoncula-
rın yeterlilik şartlarını düzenlemek, gereken hallerde yetki belgesi vermek ve 
denetlemek,                                   
-----------------------                             
(1) Bu maddede yeralan müsteşar yardımcılığı kadrosu, 13/10/1993 tarih ve    
  93/42325 sayılı kararla 4'den 5'e çıkarılmıştır.              
(2) Bu bentte yeralan "Haberleşme Dairesi Başkanlığı" ibaresi, 3/5/1995 tarih  
  ve 4107 sayılı Kanun'un 5 inci maddesi ile "Haberleşme Genel Müdürlüğü"   
  olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Karayolu taşımacılığında kamu ve özel sektör tarafından yürütülen faali-
yetlerin kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarına göre gelişmesini sağlayıcı tedbir- 
leri almak, gerektiğinde taban ve tavan fiyatlarını tespit etmek ve uygulamayı 
denetlemek,                                   
  e) Karayolu ve demiryolu ulaştırmasında güvenli, kaliteli ve ekonomik hiz- 
met sunmak için tedbirler almak veya aldırtmak,                 
  f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.             
  Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü