Endeksler
                                        
                                        
                                        
       KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE          
         BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN            
           DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN                
                                        
  Kanun Numarası     : 3346                       
  Kabul Tarihi      : 2/4/1987                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 9/4/1987 Sayı: 19426            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa:             
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
              Genel Hükümler                   
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı,kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Büyük   
Millet Meclisince kuruluş amaçlarına göre denetlenmesine dair usul ve esasları 
düzenlemektir.                                 
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası kamu tüzelkişilerince sağ-
lanmış olan kurumlar ile bu kurumların ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını
sağlamış oldukları diğer kurumlar ve yukarıda sayılanlardan olmamakla beraber  
kendilerine bazı kamu yetki ve görevleri verilmiş olup galip vasıfları bu kamu 
hizmetlerini yürütmek olan ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından 
olmayan özel kanunlara tabi kurumlar ve İller Bankası, bu Kanunla konulan dene- 
time tabidirler.                                
  Mahalli idarelerin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,öden- 
miş sermayesinin yarısından fazlasını sağladıkları kurumlar ile bu kurumların  
ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını sağladıkları kurumlar (...)(1) bu   
Kanunla konulan denetime tabi değildirler.                   
  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kamu İktisadi Teşebbüsü sayılmaz.     
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile (...)(1) bu Kanunla konulan denetime   
tabi değildir. Sözü geçen bankaların Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenme-
si Anayasanın 162 nci maddesinde söz konusu milli bütçenin incelenmesi yoluyla 
yapılır.                                    
                İKİNCİ BÖLÜM                   
          Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu            
                                        
  Komisyonun kuruluşu                             

  Madde 3 - Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince   
denetlenmesini sağlamak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilecek 35   
milletvekilinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Ko-                                       
--------------------------                           
(1) Bu aralardaki ibareler 28.1.1988 tarih ve E. 1987/12, K. 1988/3 sayılı   
  Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiş olup,bu karar 7.4.1989 tarihinde 
  yürürlüğe girecektir.                            
                                        
KANUNLAR,ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
misyonu kurulmuştur. Bu Komisyon üyelikleri için, bir yasama döneminde iki seçim
yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev
süresi üç yıldır.                                
  Türkiye Büyük Millet Meclisinde mevcut siyasi parti grupları ve siyasi parti
grubu mensubu olmayanlar, Meclisteki sayılarının - boş üyelikler hariç - üye  
tamsayısına nispet edilmesiyle bulunacak yüzde oranına uygun olarak Komisyonda 
temsil edilirler. Siyasi parti grubu mensubu olmayanların temsili siyasi parti 
gruplarının temsilini engelleyecekse,siyasi parti grupları herhalde kendilerine 
düşen sayıları aşmamak şartıyla tercih olunur.                 
   Komisyona Başkan,Başkanvekili,Sözcü ve Katip seçimi            

   Madde 4 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyo- 
nu, dönem başında iki yasama yılı için bir başkan, bir başkanvekili,bir sözcü ve
bir de katip seçer.İkinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır.    
   Altkomisyonların ve raportörlerin seçimi                  

   Madde 5 - Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı,Komisyonun tasvibini
almak suretiyle kamu iktisadi teşebbüslerinin durumunu incelemek üzere raportör-
ler seçebilir ve alt komisyonlar kurabilir.Altkomisyonlar da,ilk devre için iki,
ikinci devre için üç yıl görev yaparlar.                    
   Başkan, başkanvekili, sözcü ve katip altkomisyonlarda lüzumu halinde görev 
alabilirler.                                  
   Komisyonun toplantı ve karar yetersayısı                  

   Madde 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyo- 
nu, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların  
salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiç bir şekilde üye tam
sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.               
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
        Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetlenmesi           
   Komisyonun İnceleme Usulleri                        

   Madde 7 - Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu,Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulunun raporlarıyla Başbakanlığın sevkedeceği diğer raporları ve varsa kendi-
since tespit edilen konuları inceler.Her teşebbüsün bilançosu ile netice hesap- 
larını kapsaması gereken bu raporlar;ilgili bakanlıkların görüşleri ve denetle- 
nen kuruluşların cevapları ile birlikte,en geç ertesi yılın Aralık ayı sonuna  
kadar Başbakanlıkça,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.     
   Başkanlığa sunulan raporlar,üç gün içinde Komisyona havale edilir.Komisyon,
incelemelerini,raporun kendisine havale edilmesinden itibaren doksan gün içinde 
tamamlar.                                    
   Komisyon ve altkomisyonlar,denetleyecekleri kuruluşların durumunu,ulusal  
ekonomiye faydalı olabilmeleri için özerk bir tarzda,ekonominin kuralları ve  
ekonomik gerekler dahilinde,verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda    
yönetilerek, kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen;faaliyetlerinin mevzuata, 
uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğu     
yönlerinden inceler.                              
   Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine tabi kamu iktisadi teşebbüsleri 
ile bu kamu iktisadi teşebbüslerinin iştirakiyle kurulan diğer kamu kuruluşları-
nın denetimi, üst teşebbüsün denetimi ile bir arada yapılır.Değişik kamu kuru- 
luşlarının iştirakiyle kurulmuş olan böyle bir teşebbüsün hangi üst teşebbüsle 
bir arada de-                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
netime tabi tutulacağı hususunda esas,ödenmiş iştirak miktarı üstünlüğüdür.Bu  
miktarlar eşitse,bu husus, Komisyonca karara bağlanır.             
  İnceleme ve değerlendirme,esas olarak dosya üzerinde yapılır.Komisyonun   
çalışmaları sırasında denetlenen kuruluşların yöneticileri ve ilgili bulundukla-
rı bakanlık temsilcileri ile Devlet Planlama Teşkilatı,Hazine ve Dış Ticaret  
Müsteşarlığı,Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yetkilileri bulunur ve gerekir-
se dinlenir.                                  
  Komisyon Başkanı,gerekli gördüğünde altkomisyonlar eliyle, kuruluşlarda   
yerinde inceleme yaptırır.                           
  Merkezleri Başkentten başka bir yerde bulunan kamu iktisadi teşebbüslerinin 
denetimi için raportörler veya altkomisyonların en fazla onbeş gün süreyle Anka-
ra dışına gitmelerine Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca karar verilebilir.
Bu karar,gerekli yolluğun tahakkuku için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı- 
ğına bir yazı ile bildirilir.                          
  Altkomisyonlar ve raportörler,inceleme sonuçlarını Komisyon Başkanına sunar-
lar.Komisyon,altkomisyonların ve raportörlerin raporlarını,Başbakanlık Yüksek  
Denetleme Kurulu raporları ve ilgili kuruluş ve bakanlıkların görüşleriyle bir- 
likte ele alarak,kuruluşların durumlarını yeniden inceler ve bunların bilanço ve
netice hesaplarını tasvip ederek yönetim kurullarının ibra edilmesine veya   
bilanço ve netice hesaplarını tasvip etmeyerek yönetim kurullarının ibra    
edilmemesine gerekçeli olarak karar verir.                   
  Komisyonun, bütün kamu iktisadi teşebbüslerini kapsaması gereken,tasvibe ve 
genel görüşmeye sunulan raporları basılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine
dağıtılır,dağıtım tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanağına eklenir ve
Hükümete iletilir.                               
  Komisyon raporunun kesinleşmesi                       

  Madde 8 - Dağıtılan rapora; siyasi parti grupları,20 milletvekili veya Hükü-
met dağıtım tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edebilir.Bu süre içinde  
itirazda bulunulmazsa,Komisyon raporu kesinleşir.                
  İtiraz,incelenen kuruluşlardan hangilerinin bilanço ve netice hesaplarına  
yapılacaksa; gerekçe ğösterilerek ve yazılı olarak Komisyon Başkanlığına bildi- 
rilir.                                     
  İtiraz olunan raporlar, Komisyonca itiraz süresinin bitiminden itibaren en 
çok 30 gün içinde itiraz olunan hususlara dair Komisyonun görüşü ile birlikte  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.               
  Bu raporlar,Genel Kurulda öncelikle görüşülür.               
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu raporu hemen gündemine alır ve  
20 gün içerisinde bu rapor üzerinde genel görüşme açar,genel görüşme en çok   
15 gün sürer.Bu genel görüşme sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu,
bilançolarla netice hesaplarını tasvip etmek suretiyle kamu iktisadi      
teşebbüslerinin yönetim kurullarının ibra edilmesini karara bağlar veyahut   
bilançolarla netice hesaplarını tasvip etmemek suretiyle kamu iktisadi teşebbüs-
lerinin yönetim kurullarının ibra edilmesini reddeder.             
  Genel görüşmeye tabi olan kuruluşlar                    

  Madde 9 - 2 nci maddenin birinci fıkrası hükmüne tabi olup da, genel kurul- 
ları Türk Ticaret Kanununa veya özel kanunlarına tabi şirket ve kurumlar hakkın-
da da, 7 ve 8 inci madde hükümleri uygulanır. Ancak, bunların bilanço ve netice 
hesaplarıyla ilgili olarak Komisyonda,yine bilanço ve netice hesapları ile bun- 
lar hakkında Komisyonca,hazırlanan raporlarla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet
                                        
                                        
KANUNLAR,ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Meclisi Genel Kurulunda herhangi bir oylama yapılamaz ve bunların yönetim    
kurullarının ibra edilmesi veya edilmemesi hususunda karar verilemez; bu rapor- 
lar,sadece genel görüşme konusu olur.                      
                                        
  Kararların yayımlanması                           

  Madde 10 - Komisyonca karara bağlanıp süresi içinde kesinleşen veya itiraz 
üzerine Genel Kurulca tasvip edilen veya edilmeyen bilançolarla netice hesapları
veya mali durumları gösteren tablolar ibra edilme veya edilmeme kararı ile bir- 
likte Resmi Gazete'de yayımlanır.                        
                                        
  İbra etmeme kararlarının ilgili mercilere bildirilmesi           

  Madde 11 - İbra edilmeyen kuruluşların sorumluları hakkında genel hükümlere 
göre adli kovuşturma veya işlem yapılabilmesi için karar,Türkiye Büyük Millet  
Meclisi Başkanlığınca,Başbakanlığa ve ilgili adli mercie bildirilir.      
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
             Fonların Denetlenmesi                 
                                        
  Denetim Usulü                                

  Madde 12 - (İptal: Anayasa Mah. 28.1.1988 tarih ve E.1987/12, K.1988/3 sayı-
lı Kararı ile.Bu karar 7.4.1989 tarihinde yürürlüğe girecektir.)        
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
               Son Hükümler                   
                                        
  Uygulanacak İçtüzük                             

  Madde 13 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komis-  
yonunun ve altkomisyonlarının çalışmalarında,bu Kanunda sarahat olmayan haller- 
de,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır.          
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
gereğince komisyonlar üzerinde haiz olduğu denetleme yetkisine bu Komisyon için 
de haizdir.                                   
                                        
  Yürürlükten kaldırılan kanunlar                       

  Madde 14 - 12/5/1964 tarihli ve 468 numaralı Kamu İktisadi Teşebbülerinin  
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 
ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.                
                                        
  Geçici Madde - Denetimleri bu Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrası hükümle- 
rine tabi kuruluşların henüz sonuçlanmamış, önceki yıllara ilişkin faaliyetleri-
nin denetimleri de bu Kanun hükümleri dairesinde yapılır.            
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 15 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 16 - Bu Kanunun; Yasama Organıyla ilgili hükümlerini Türkiye Büyük  
Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.