Endeksler
                                        
        SERMAYE PİYASASININ TEŞVİKİ,SERMAYENİN TABANA          
        YAYGINLAŞTIRILMASI VE EKONOMİYİ DÜZENLEMEDE           
         ALINACAK TEDBİRLER İLE 5422 SAYILI KURUMLAR          
        VERGİSİ KANUNU, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VE         
         3182 SAYILI BANKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK           
             YAPILMASI HAKKINDA KANUN                
                                        
  Kanun Numarası     : 3332                       
  Kabul Tarihi      : 25/3/1987                     
  Yayımlandığı R.Gazete: : Tarih: 31/3/1987 Sayı: M, 19417         
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa:             
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı,sermayenin tabana yaygınlaştırılması,sermaye   
piyasasının geliştirilmesi,ihracatın teşviki ve anonim şirketlerin sermaye   
yapılarının güçlendirilmesidir.                         
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
              İhracatın Teşviki                  
                                        
  Organizasyon                                

  Madde 2 - Bakanlar Kurulu Devlet Yatırım Bankasını,mal ve hizmetlerin    
ithalat ve ihracatı ile yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin,dış yatırımların ve
yurt içi yatırım malı imalat ve satışının kredilendirilmesi,finasmanı,desteklen-
mesi,sigorta ve garanti edilmesi konularında özel hukuk hükümlerine tabi bir  
anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek üzere yeniden düzenler. (1)      
  Devlet Yatırım Bankasının tüzelkişiliğinin devam etmesi suretiyle anonim  
şirket nev'ine dönüştürülmesi ile ilgili esaslar,intikal hükümleri,bankanın   
ilgili olduğu bakanlığın tespiti, bankanın unvanı, maksat ve iştigal konuları, 
sermaye yapısı,idare ve temsili, organlarının teşkili, atama ve seçilme usulle- 
ri,görev ve yetkileri,denetlenmesi ve tasfiyesi ile ilgili hususlar Bakanlar  
Kurulu kararıyla belirlenir.                          
  Bakanlar Kurulu Kararı göz önünde tutularak hazırlanacak Banka esas mukave- 
lesi Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümler uygu-
lanmaksızın Ticaret Siciline tescil ve ilan edilir. Banka esas mukavelesindeki 
değişiklikler de aynı usule tabidir.                      
  Bakanlar Kurulu Kararında düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu   
hükümleri uygulanır.                              
  Kaynaklar                                  

  Madde 3 - Bakanlar Kurulu,Bankaya 2 nci maddedeki faaliyetleri gerçekleş-  
tirmek üzere, bütçe, fonlar, bankalar ve diğer kaynaklardan tahsis edilecek   
imkanları, belirlemeye de bunların kullanımını yönlendirmeye yetkilidir.    
---------------------                              
 (1) Devlet Yatırım Bankası,7/8/1989 gün ve 89/14425 sayılı Bakanlar Kurulu   
   Kararı ile Türkiye İhracaat Kredi Bankası A.Ş.adıyla yeniden        
   düzenlenmiştir. (Bkz.R.G.:25/8/1989 - 20263)               
                                        
 KANUNLAR,ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Mevzuat                                   

  Madde 4 - (Değişik: 26/9/1990 - 3659/1 md.)                 
  Banka için anonim şirket haline dönüştürüldüğü tarihten itibaren 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, 3182  
sayılı Bankalar Kanununun Kalkınma ve Yatırım bankaları ile ilgili olanlar   
dışındaki hükümleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri, 1050 sayılı   
Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri,237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümleri,3379 sayılı
Kanunla değiştirilen 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu hükümleri ile kuruluş 
sırasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirket kuruluşuna ilişkin  
hükümleri uygulanmaz.                              
  A) Banka, yapacağı sigorta sözleşmeleri dolayısıyla sigortalılarına olan  
taahhütlerine karşılık olmak üzere,biri sabit, diğeri mütehavvil iki nevi    
teminat göstermek mecburiyetindedir.                      
  Sabit teminat miktarının tespiti ve gereğinde değiştirilmesi Bankanın bağlı 
bulunduğu Bakanlığın yetkisindedir.                       
  Banka,son hesap senesi içinde Türkiye'de yapmış olduğu sigortalardan    
fesih ve iptal edilenlere ait olanlar çıkarıldıktan sonra kalan primler     
toplamının yüzde beşini de mütehavvil teminat olarak ayırmak zorundadır.    
Mütehavvil teminat akçelerinin hesabında primlerin müteaddit reasürörler    
arasında tevzi edilmiş olması dikkate alınmaz.                 
  Sabit ve mütehavvil teminatlar Bankanın kendi bünyesinde tutularak aşağıdaki
kıymetlere yatırılmak suretiyle değerlendirilir.                
  a) Türk lirası olarak nakden tevdiat ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca
alım-satım konusu yapılan dövizler.                       
  b) Devlet iç ve dış istikraz tahvilleri,Hazine bonoları,gelir ortaklığı   
senetleri ile Devletin ihraç edeceği veya Devletin garantisi altında bulunan  
diğer değerler.                                 
  c) Şirketlerin borsada kota edilmiş olan tahvilleri (şu kadar ki; bir sirke-
te ait tahvil ve hisse senetleri toplamı,teminat akçelerinin yüzde onundan faz- 
lası için karşılık gösterilemez).                        
  d) Türkiye'deki gayrimenkuller (Şu kadar ki; gayrimenkul olarak gösterilecek
teminat karşılıkları teminat akçeleri tutarının yarısını geçemez. Bankalar   
Kanununun gayrimenkul işlemleri ile ilgili hükümleri uygulanmaz).        
  B) Banka Kurumlar Vergisinden muaftır.                   
  C) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin Politik riskler nedeniyle kredi, 
sigorta ve garanti işlemlerinden doğabilecek zararları Hazinece karşılanır.   
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
     Sermaye Şirketlerinin Sermaye Yapılarının Güçlendirilmesi       
  Sermayeye iştirak                              

  Madde 5 - Finansman güçlüğü içinde bulunan anonim şirketlerden alacaklı olan
bankaların bu şirketlerin sermayelerine iştiraki, aşağıdaki şekilde gerçekleş- 
tirilir.                                    
  a,b - (Mülga: 31/12/1989 tarih itibarı ile; 25/3/1987 - 3332/Geçici 1 md.) 
  c) Anonim şirket genel kurul kararı                     
  Teklif üzerine toplanan şirket genel kurulunda,protokol hükümlerinin ve   
protokola uygun olarak sermaye artırımını öngören esas mukavele değişikliğinin 
kabulüne karar verilmesi halinde, bu karar şirket için bağlayıcıdır.(...)(1)  
  d,e,f,g - (Mülga: 31/12/1989 tarih itibarı ile; 25/3/1987 - 3332/Geçici   
1 md.)                                     
-----------------------                             
(1) Bu bendin "Bu hususta Şirket Genel Kurul Kararı aleyhine toplantı ve karar 
  nisabı gibi usuli işlemler hariç iptal davası açılamaz."şeklindeki son   
  cümlesi Anayasa Mahkemesinin 21/1/1988 tarih ve E. 1987/11,K.1988/2 sayılı 
  kararı ile iptal edilmiştir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  h) Şirket kayıtlarında bulunmayan borçlar                  
  Protokolun imzalandığı tarihte şirketin muhasebe kayıtlarında bulunmayan  
borç ilişkilerinden,şirket adına imza atanlar şahsen sorumludur. Bu borçlar için
şirkete başvurulamaz.                              
  Ancak,şirket muhasebe kayıtlarında yer alan borca, daha sonra şirket kayıt- 
larında faiz yürütülmemiş olması, bu madde hükümlerinden alacaklarını sermayeye 
dönüştürmek suretiyle yararlanan bankalar hariç, diğer alacaklıların şirkete  
başvurma hakkını ortadan kaldırmaz.                       
  i,j - (Mülga:31/12/1989 tarih itibarı ile; 25/3/1987 - 3332/Geçici 1 md.)  
  k) Yeni sermaye kompozisyonu                        
  Sermaye artırımı sonucu yeniden oluşacak şirket sermayesinin en az % 51'inin
banka veya bankalara ve sermaye artırımına nakit koymak suretiyle iştirak eden 
üçüncü kişilere ait olması,şirket hisse senetlerinin iki yıl içinde en az    
% 80'inin nama yazılı hale getirilmesi ve borsaya kote edilmesi zorunludur.   
  1- (Mülga: 31/12/1989 tarih itibarı ile; 25/3/1987 - 3332/Geçici 1 md.)   
  m) Tasfiye halinde hisse senetlerinin durumu                
  Şirketin tasfiyesi halinde, bankaların alacaktan dönüşmüş sermaye      
hisseleri ile bu madde uyarınca nakdi sermaye koyan üçüncü kişilerin sermaye  
hisseleri,diğer hisselere göre öncelikle ödenir.Şu kadar ki, devredilen     
hisseler için bu hüküm uygulanmaz.                       
   n) Banka alacaklarına ilişkin teminat                   
   Sermayeye dönüştürülen alacakların teminatlı olmaları halinde,şirketin   
mülkiyetinde bulunmayan mallar üzerindeki teminatlar,hisse senetleri      
devredilinceye kadar, alacakdan dönüşmüş sermaye için de aynen devam eder.Bu  
teminatlardan yalnızca, 1992 yılından sonra şirketin tasfiyesi halinde,tasfiye 
bakiyesinden tahsil edilemeyen miktar için yararlanılabilir.Bu teminatlar    
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer alan herhangi 
bir teminat ile değiştirilebilirler.Teminata konu meblağın, teminat verenlerce 
T.C. Merkez Bankasına, hisse senetlerinin devrine kadar bloke edilmesi     
halinde, alacaklı banka veya bankalar teminatı çözerler. T.C. Merkez Bankası  
bloke edilen meblağı herhangi bir Devlet bankasına en yüksek faizi temin    
edecek şekilde yatırır.Elde edilen faizler de aynı şekilde değerlendirilir.   
Teminat sahiplerince bloke edilen meblağın yalnızca ana para kısmı, aynı    
şartlarla, tasfiye bakiyesinden tahsil edilemeyen miktar için kullanılabilir.  
Şirketin tasfiye edilmesi halinde tasfiyeden artan kısmı derhal, tasfiyeye   
gidilmemesi durumunda ise 1998 yılı sonunda ana para ile faizlerin toplamı,   
teminatı verene iade olunur.                          
  o - (Mülga: 31/12/1989 tarih itibarı ile; 25/3/1987 - 3332/Geçici 1 md.)  

  Madde 6 - (Mülga:31/12/1989 tarih itibarı ile; 25/3/1987 - 3332/Geçici   
1 md.)                                     
  Hisse senetlerinin halka arzı                        

  Madde 7 - Bankaların iştirak paylarının halka arzında aşağıdaki esaslara  
göre işlem yapılır.                               
  a) Bankaların, bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca iktisap ettikleri iştirak 
paylarının,iştirak edilen sermaye şirketinin sermayesinin % 15'ini aşması halin-
de,aşan paylar 1992 yılından itibaren 7 yıl içinde Sermaye Piyasası Kuruluna  
bilgi verilerek banka ile sermaye ve yönetim ilişkisi olmayan üçüncü kişilere  
satılır,                                    
  Satılmayan veya satılamayan hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulunun   
tespit                                     
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ettiği esaslara göre satılır ve satış bedelinin belirlenecek nispeti ilgili   
bankaya veya bankalara devredilir. Bu faaliyetler dolayısıyla doğan kazançlar  
Kurumlar Vergisinden müstesnadır.Bu kazançlar Gelir Vergisi Kanununa göre    
tevkifata tabi tutulmaz.                            
  Bankalar,bu Kanunun yürürlüğünden itibaren de hisse senetlerini yukarıdaki 
sürelere bağlı kalmaksızın bu madde çerçevesinde satabilirler.         
  b) Bankaların bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce iktisap ettikleri    
iştirak paylarının, 1998 yılı sonuna kadar halka arz edilerek,banka ile doğrudan
veya dolaylı yüzde birden fazla sermaye ve yönetim ilişkisi olmayan üçüncü   
kişilere satılması halinde, bu satıştan doğan kazançlar Kurumlar Vergisinden  
istisna edilir ve Gelir Vergisi Kanununa göre tevfikata tabi tutulmaz.     
İstisnadan yararlanılabilmesi için,bu iştirak paylarının 1987 yılı sonuna kadar 
nama yazılı hale getirilmesi ve borsaya kote ettirilmesi şarttır. Şu kadar ki, 
bankacılık faaliyeti yanısıra menkul kıymet ticareti ile de uğraşan bankaların, 
bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri    
kazançlar istisna kapsamı dışındadır.Bankaların iktisap ettikleri iştirak    
paylarının 6 ay içinde elden çıkarılması, bu değerlerin menkul kıymet ticareti 
amacıyla elde tutulduğunu göstermeye yeterlidir.                
  c) Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla borsaya kote edilecek hisse senetleri 
için hisse senetlerini çıkaran anonim şirketin karlılığı aranmaz. Ayrıca,hamili-
ne yazılı hisse senetlerinin nama yazılı hale dönüştürülmesi ve bu senetlerin  
devri için,anonim şirket organlarının kararı gerekli değildir.Bu hususların şir-
ket pay defterine kaydı yeterlidir.Kurul,hisse senetlerinin nama yazılı hale  
dönüşümü ve devriyle ilgili diğer usul ve esasları belirleyebilir.       

  Madde 8 - (Mülga:31/12/1989 tarih itibarı ile; 25/3/1987 - 3332/Geçici   
1 md.)                                     
  Menkul kıymet edindirme                           

  Madde 9 - 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut  
Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile oluşan Konut Edindirme Yardımı  
Hesaplarından,evi olanlara veya ailede birden fazla kişinin yardım alması halin-
de bunlara,talepleri üzerine ve Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun belirle-
yeceği esaslar çerçevesinde, gelir ortaklığı senetleri,Devlet iç borçlanma   
senetleri veya hisse senetleri verilebilir.                   
  Modern teknolojiyi teşvik                          

  Madde 10 - Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesiyle elde edilen  
kaynaklardan Kamu Ortaklığı Fonuna ayrılan kısımdan Toplu Konut ve Kamu Ortaklı-
ğı Kurulu kararıyla modern teknolojiyi getiren yatırımlara ortak olunabilir.  
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
   Sermaye Piyasasının Geliştirilmesiyle İlgili Diğer Kanunlarda Yapılan   
               Değişiklikler                   

  Madde 11 - (3/6/1919 tarih ve 5422 sayılı kanunun 7 nci maddesinin değişik- 
liği ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)                    

  Madde 12 - (3/6/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 8 inci maddesine bir fıkra
eklemekte olup yerine işlenmiştir.)                       

  Madde 13 - (3/6/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde fıkra 
değişikliği ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)                

  Madde 14 - (3/6/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin    
birinci fıkrası ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)              

  Madde 15 - (Mülga:31/12/1989 tarih itibarı ile; 25/3/1987 - 3332/Geçici   
1 md.)                                     

  Madde 16 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci     
maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 17 - (25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile ilgi-
li olup yerine işlenmiştir.)                          

  Madde 18 - (25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ile ilgili
olup yerine işlenmiştir.)                            
  Usul ve esaslar                               

  Madde 19 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemeye  
Bakanlar Kurulu yetkilidir.                           
  Uygulanmayacak kanun hükümleri                       

  Madde 20 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun bu Kanuna   
aykırı hükümleri uygulanmaz.                          

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 5 inci maddesinin (c),(h),(k),(m) ve (n) bentle-
ri dışındaki hükümleri ile 6,8 ve 15 inci maddeleri hükümleri 31/12/1989    
tarihinde yürürlükten kalkar.                          

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun 5 inci maddesine göre sermayesine iştirak    
edilen anonim şirketlerin, bu iştirakin gerçekleştiği takvim yılı başından   
31/12/1991 tarihine kadar elde edecekleri kurum kazançları,bu Kanunun 13 üncü  
maddesiyle değiştirilen Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin ikinci  
fıkrasının (a) bendi uyarınca vergilendirilir.                 

  Geçici Madde 3 - (Ek: 26/9/1990 - 3659 / 2 md.) Türkiye İhracat Kredi Ban- 
kası A.Ş. Genel Müdürlüğü (Devlet Yatırım Bankası) tarafından bu Kanunun    
yürürlüğe girdiği tarihten önce yıllık yatırım ve finansman programları     
çerçevesinde ihraç olunan tahvillerin faizleri hakkında,bu tahvillerin itfasına 
kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin uygulanmasına  
devam olunur.                                  
  Yürürlük                                  

  Madde 21 - Bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 11,12,13,14,15  
ve 16 ncı maddeleri 1/1/1987 tarihinde,diğer hükümleri yayımı tarihinde     
yürürlüğe girer.                                
  Yürütme                                   

  Madde 22 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  6924 - 1                  
                                        
                                        
                                        
     3332 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
                                        
Kanun                              Yürürlüğe   
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
--------- -------------------------------------------------- --------------- 
 3659                ---             1/1/1988 tari- 
                                 hinden geçerli 
                                 olmak üzere  
                                 9/10/1990   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7 )                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   6924-2