Endeksler
                                        
       MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE           
         KONUT EDİNDİRME YARDIMI YAPILMASI               
             HAKKINDA KANUN                    
                                        
  Kanun Numarası     : 3320                       
  Kabul Tarihi      : 11/11/1986                    
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 22/11/1986 Sayı: 19289           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa:             
  Kapsam                                   

  Madde 1 - a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel   
Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta bulunan Devlet 
memurları ile diğer kamu görevlilerine, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye 
dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanlara ve T.C.Emekli Sandığından emekli, 
adi malullük ve vazife malullüğü aylığı almakta olanların kendilerine,     
  b) (10) ve (10) 'dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilere,  
  c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanunun Geçici 20 nci madde-
sine tabi ve 991 sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen sandık- 
lar mevzuatına göre yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış bulunanlara,    
  Bu Kanunda belirtilen esas ve usuller dahilinde "Konut Edindirme Yardımı"  
yapılır.                                    
  (10) işçiden az işçi çalıştıran işverenlerden ise isteyenler,işçilerini   
Konut Edindirme Yardımından faydalandırabilirler.                
  Konut edindirme yardımından,hizmet tahsisli konutlar dışında her ne şekilde 
olursa olsun konut tahsis edilmiş bulunanlar,kurumların yurt dışı kadrolarına  
sürekli görevle atananlar,kanunları gereği sözleşmeli statüde çalışanlar,memur 
ve işçi emeklilerinden bağımsız konut sahibi bulunanlar, yararlanamazlar.Ancak 
bunlardan kanunları gereği sözleşmeli statüde çalışanlar,kuruluşlarına başvurmak
ve bu Kanunun 3 üncü maddesinde tespit edilen yardım miktarının kendilerince  
ödeneceğini belirtmek kaydıyla bu yardım hakkından yararlanabilirler.Sözleşmeli 
personelin yardımı ödeme şekli yönetmelikle tespit edilir.           
  Eşlerden her ikisi de yardıma müstehak iseler bu yardım aile reisine yapı- 
lır. Ancak yardıma müstehak eşlerden her ikisine yardım yapılıp yapılmamasına  
karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Eşlerden her ikisine yardım yapılması 
halinde, bu yardım bir konut için kullanılır.                  
  Ancak Konut Edindirme Yardımından bir defa,yararlanılır.          
  Yardımdan yararlanma süresi                         

  Madde 2 - Konut edindirme yardımı toplam 180 ay süre ile yapılır.Yardımdan 
yararlanma şartlarını kaybedenlere yardım yapılması durdurulur. Bunlardan gerek-
li şartları yeniden kazananlara veya yardıma müstehak eşine, kalan süre için  
yardım yapılmasına devam olunur.                        
  Konut edindirme yardımına müstehak olan Devlet memuru diğer kamu görevlileri
ve çalışanlar ile işçilerden bağımsız konut sahibi bulunanların çalışır iken,  
bu Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendine göre yardımdan yararlanmaya hak ka-  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
zandıkları süre içerisinde emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaları  
halinde, ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca bakiye süreler için yardım ödenmesi-
ne devam olunur.                                
  Ölüm halinde ise, yardıma müstehak eşi bulunmayanlara ölüm tarihine kadar  
tahakkuk eden yardımın kullanılmayan kısmı neması ile birlikte kanuni mirasçıla-
rına ödenir.                                  
  Yardım miktarı                               

  Madde 3 - (Mülga: 1/8/1996 - 4160/5 md.)                  
  Yardımın ödenme şekli                            

  Madde 4 - a) Yardıma müstehak Devlet memurları ile diğer kamu personelinin 
konut edindirme yardımı kurumlarınca aylıklara ilişkin hükümler dairesinde   
tahakkuk ettirilerek,yardımın ait bulunduğu ayın sonuna kadar Türkiye Emlak   
Kredi Bankasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açıla- 
cak "Devlet Memurları ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabı" na ödenir. 
  Yardıma müstehak emekli,adi malul ve vazife malullerinin konut edindirme  
yardımı,T.C.Emekli Sandığınca aylıklara ilişkin hükümler dairesinde tahakkuk  
ettirilerek yukarıda belirtilen hesaba o ayın sonuna kadar ödenir. T. C. Emekli 
Sandığı bu şekilde ödenen konut edindirme yardımlarını ilgililere sosyal yardım 
zamlarını ödeyen kurumlardan bir ay içinde yazı ile istemek suretiyle tahsil  
eder.                                      
  b) Yardıma müstehak işçilerin, konut edindirme yardımı,işverenlerce     
tahakkuk ettirilerek Sosyal Sigortalar Kurumuna yatırılır. 506 sayılı Sosyal  
Sigortalar Kanununun primlerin ödenmesine ilişkin hükümleri dairesinde     
Kurumca tahsil edilen miktar, tahsilatın yapıldığı ayı takip eden bir ay    
zarfında topluca Türkiye Emlak Kredi Bankasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı  
İdaresi Başkanlığı adına açılacak "İşçiler ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı
Hesabına"na yatırılır.                             
  Yaşlılık veya malullük aylığı alanlardan yardıma müstehak bulunanların konut
edindirme yardımı, Sosyal Sigortalar Kurumunca aylıklara ilişkin hükümler   
dairesinde tahakkuk ettirilerek, yardımın ait olduğu ayı takip eden bir ay için-
de yukarıda belirtilen hesaba yatırılır.                    
  Konut edindirme yardımından yararlanma şekli                

  Madde 5 - a) Konut edindirme yardımı kullanım alanı 75 m2'yi geçmemek    
kaydiyle ancak 60 m2'lik kısmı için kullandırılır.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Konut edindirme yardımından yararlanabilmek için bu Kanunun 4 üncü madde-
sinde adı geçen hesaplara; bağımsız konutu bulunmayanlar adına en az 18 ay   
diğerleri adına en az 36 ay süre ile para yatırılmış olması gerekir.      
  c) Konut edindirme yardımından 180 aylık sürenin tamamlanmasından önce   
yararlanmak üzere başvuranların kalan sürelere ait yardım miktarları ancak   
ilgilinin Toplu Konut Fonundan sağladığı kredilerin geri ödenmelerinde kullanı- 
labilir.                                    
  Sigorta emeklilerine yapılacak yardımın finansmanı             

  Madde 6 - Sosyal Sigortalar Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alan- 
lardan konut edindirme yardımına müstehak olanlara bu Kurumca yapılacak yardım 
ödemeleri aylık olarak Hazinece karşılanır.                   
  Toplu iş sözleşmelerine konulamayacak hükümler               

  Madde 7 - Konut edindirme yardımının miktarı ile ödeme usul ve esasları hak-
kında bu Kanunda yer alan hükümler Toplu İş Sözleşmeleri ile değiştirilemez.  
  Yardımın zamanında ödenmemesi.                       

  Madde 8 - İşveren tarafından Sosyal Sigortalar Kurumuna zamanında ödenmeyen 
konut edindirme yardımları, resen veya ilgililerin başvurusu üzerine Sosyal   
Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun primlerin tahsiline 
ilişkin hükümleri dairesinde tahsil olunur.                   
  Sosyal sigorta sandıkları                          

  Madde 9 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci maddesine  
tabi sosyal sigorta sandıkları kendi statüleri gereği aylık bağladıkları yardıma
müstehak sigortalılarına bu Kanun esaslarına göre konut yardımı yaparlar.    
  Sandıklarca ödenen konut edindirme yardımı 4 üncü madde hükmüne göre ilgili 
işveren kuruluştan tahsil edilir.İlgili işvereni bulunmayan sandığın ödemeleri 
ise,işverenin tasfiyesini üstlenen kuruluşca yapılır.              
  Konut edindirme yardımının nemalandırılması                 

  Madde 10 - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı,bu Kanun uyarın-
ca Türkiye Emlak Kredi Bankasında açılan hesaplarda toplanan paraları Devlet  
Tahvili,Hazine Bonosu veya Gelir Ortaklığı Senedine yatırmak sureti ile     
nemalandırabilir.Türkiye Emlak Kredi Bankası,söz konusu hesaplarda toplanan   
paraların bakiyesine altı ay vadeli mevduata uygulanan oranda faiz tahakkuk   
ettirir.                                    
   Toplanan paranın nemasının,konut edindirme yardımına müstehak kişiler ile 
bu Kanun uygulamasında görevlendirilecek kuruluşlara tahsisinin usul,esas ve  
oranları Bakanlar Kurulunca tespit edilir.                   
   Kullanma yetkisi                              

   Madde 11 - Türkiye Emlak Kredi Bankasındaki hesaplarda toplanan paralar bu 
Kanun hükümleri çerçevesinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı  
tarafından kullanılır.                             
   Yönetmelik                                 

   Madde 12 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar bir yönetmelikle   
düzenlenir.                                   
                                        
KANUNLAR, KASIM 1992 (Ek - 14)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

   Geçici Madde 1 - (Ek: 28/8/1992 - 3838/15 md.)               
   Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin 
Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun kapsamına giren yörelerde, 7269 sayılı  
Kanun ile 2985 sayılı Kanun uyarınca yapılacak konutların borçlarının mahsubun- 
da, bu Kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın konut edindirme yardımı kullanıla- 
bilir. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.        
   Yürürlük                                  

   Madde 13 - Bu Kanun 1/1/1987 tarihinde yürürlüğe girer.          
   Yürütme                                  

   Madde 14 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 6918 - 1                   
                                        
      3320 SAYILI KANUNU EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
                                        
      Kanun                         Yürürlüğe   
      No     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi 
     ---------- ------------------------------------------- -------------- 
      3838           -----              5/9/1992  
                                        
      4160           ----              5/8/1996  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3320 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
 Yürürlükten Kaldırılan           ------------------------------  
 Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi  Sayısı   Maddesi    
----------------------------        -------  --------  --------    
 3320 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi     1/8/1996  4160    5      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                6918 - 2                     
                                        
     3320 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesindeki Miktarlarda          
                                        
       KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ          
                                        
                                        
                                        
                                        
Değişiklik Yapan Kararnamenin          Yayımlandığı Resmi Gazete'nin 
 Tarihi    Numarası               Tarihi     Numarası  
------------- ---------------        ----------------- ---------------
                                        
 30/12/1987    87/12460            31/12/1987   19681 (mükerrer)
 23/12/1988    88/13623            30/12/1988   20035      
 27/6/1989    89/14285             1/7/1989   20212      
 14/12/1989    89/14891            26/12/1989   20384      
  9/7/1990    90/677             15/8/1990   20606      
 28/12/1990    90/1325            30/12/1990   20741