Endeksler
                                        
                                        
        LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖRLERİN TESCİLİ İÇİN           
         SÜRE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE             
          KARARNAMENİN KABULÜNE DAİR KANUN              
                                        
  Kanun Numarası     : 3315                       
  Kabul Tarihi      : 4/11/1986                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 15/11/1986 Sayı: 19282           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa:             
                                        

  Madde 1 - 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yürürlüğe girdiği    
tarihten önce edinilmiş ve çeşitli sebeplerle tescili yapılamamış olan tarımda 
kullanılan lastik tekerlekli traktörlerin tescil işlemleri bir yıl içinde    
tamamlanır.                                   

  Geçici Madde 1 - (4/11/1986 tarihli ve 3315 sayılı Kanunun kendi numarasız 
geçici maddesi olup,teselsül için numaralandırılmıştır.)            
  2/2/1984 tarihli ve 2977 sayılı İdari Usul ve İşlemlerin Yeniden      
Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanunu ile bu Kanunun 4 üncü maddesini      
değiştiren 3/6/1986 tarihli ve 3296 sayılı Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen  
Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 2918 sayılı Trafik Kanunu için adı  
geçen kanunlarla verilen sürenin bitimine kadar geçerlidir.           
                                        

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.