Endeksler
                                        
                                        
        ADANA İLİNDE SEYHAN VE YÜREĞİR ADIYLA İKİ İLÇE         
              KURULMASl HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası    : 3306                        
  Kabul Tarihi     : 5/6/1986                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 19/6/1986 Sayı: 19139            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa:              
                                        

  Madde 1 - Ekli 1, 2 ve 3 sayılı listelerde adları yazılı kasaba ve köylerle,
Adana Belediyesinin Seyhan Nehrinin doğusunda kalan bölümünü içine almak ve   
Merkezi Karşıyaka semti olmak üzere, Adana İlinde Yüreğir adıyla bir ilçe kurul-
muştur.                                     
  Yeni kurulan Yüreğir ilçesi dışında kalan Merkez ilçenin adı "Seyhan" ola- 
rak değiştirilmiştir. Bağlı köyler ek listede gösterilmiştir.          
  Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Adana İli hakkında  
3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.                     
                                        

  Madde 2 - Bu Kanunla kurulan Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde merkezi idare  
tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu  
yetkilidir.                                   
                                        

  Geçici Madde 1 - (3306 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 
  Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki belediye seçimleri Türkiye düzeyinde yapı- 
lacak ilk genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır.         
  Bu süre içinde 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında   
Kanun Hükmünde Karanamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda yazılı büyük- 
şehir ve ilçe belediyelerine ait yetki ve görevlerin tümü Adana Belediyesi tara-
fından yürütülür.                                
  Adana Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi
ve Belediye Encümeni, ilk genel mahalli idare seçimine kadar Büyükşehir Beledi- 
ye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda ya-
zılı görev ve yetkilere sahiptirler.                      
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   6898-1                   
                                        
                                        
                                        
                                        
       3306 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
Kanun                            Yürürlüğe      
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi     
-------- ----------------------------------------------- -------------    
                                        
3520               --             10/2/1989      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990(Ek - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  6898-2