Endeksler
                                        
         TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN           
              iKTİSABINA DAiR KANUN                
                                        
  Kanun Numarası    :3303                         
  Kabul Tarihi     :5/6/1986                       
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 19/6/1986 Sayı: 19139             
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip:5 Cilt: 26 Sayfa:               
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-
re - i Samiyye ile hudutları belirlenen ve 5/2/1958 tarih ve 4/9925 sayılı Ba- 
kanlar Kurulu Kararıyla hudutları genişletilen taşkömürü havzası dahilinde kalan
taşınmaz malların zilyetleri adına tesciline imkan sağlamaktır.         
                                        
  Tescil şartı                                

  Madde 2 - 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye ile hu- 
dutları belirlenen ve 5/2/1958 tarih ve 4/9925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
hudutları genişletilen taşkömürü havzası dahilindeki taşınmaz mallar, 743 sayılı
Türk Kanunu Medenisinin, 28/6/1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanununun,   
15/12/1934 tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun taşınmaz mal 
mülkiyetinin iktisabına dair hükümleri dahilinde zilyetleri adına tespit ve tes-
cil edilir.                                   
  17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere - i Samiyye'ye istinaden  
Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz malların zilyetleri yukarıdaki fıkrada ya- 
zılı şartların tahakkuku halinde tescil talep ve dava hakkını haizdirler.    
  Zilyetlik müddetinin hesabında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki 
zilyetlik süreleri de dikkate alınır.                      
  Tescil ilamlarında ve kadastro tespitlerinde arzın altında bulunan madenle- 
rin Devlete ait olduğu belirtilir.                       
  3213 sayılı Maden Kanununun 4 üncü maddesi hükümleri saklıdır.       
                                        
  Tazminat hakkı                               

  Madde 3 - Bu Kanuna göre tespit ve tescil edilen taşınmaz malların sahip-  
leri; madenler üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler, işletme ve arama hak- 
ları yoktur, maden işletmeciliği sebebiyle meydana gelen zararlardan dolayı bir 
hak ve tazminat talep edemezler.                        
  Madenleri işleten kurum veya tahsis sahiplerinin arama ve işletme hakları  
aynen devam eder, iş ve emniyet sahaları ile bu sahaların uzantısı içinde mevcut
her türlü yeraltı ve yerüstü tesisleri aynen muhafaza edilir. Bu Kanuna göre  
tespit ve tescil edilen taşınmaz malların sahipleri, mülkiyet hakkına dayanarak 
bu konularda bir hak ve tazminat iddiasında bulunamazlar.            
  Bu hususlar tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilir.          
                                        
  Muhkem kaziye                                

  Madde 4 - Evvelce açılan davalarda taşınmaz malın kömür havzasında kalması 
nedeniyle verilen tescil taleplerinin reddine dair kararlar muhkem kaziye teş- 
kil etmez.                                   
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)