Endeksler
                                        
             UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN           
                                        
  Kanun Numarası    : 3298                        
  Kabul Tarihi     : 3/6/1986                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 19/6/1986 Sayı: 19139            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa:              
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
   Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara     
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
  Afyon ve uyuşturucu maddelerle ilgili genel esaslar             

  Madde 1 - Çizilmiş veya çizilmemiş haşhaş kapsülleri ile, ham afyon, tıbbi 
afyon ve morfin evsafını haiz afyon alkaloidleri, tuzları, esterleri ve eterle- 
ri; koka yaprağı ve bunun alkaloidleri, tuzları, esterleri ve eterleri ile Sağ- 
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tayin olunacak diğer uyuşturucu maddelerin  
alımı, satımı, imali, ithali ve ihracı ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulunun  
tespit edeceği esaslara göre yürütülür.                     
  Bahis konusu maddelerin elde edildiği bitkilerin yurt içinde ekimi ve araş- 
tırması izne tabidir.                              
  Kullanılması zararlı olduğu ve "Toxicommanie" yaptığı Sağlık ve Sosyal Yar- 
dım Bakanlığınca tespit edilen diğer tabii ve sentetik maddeler de yine bu   
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kanun kapsamına alına- 
bilir.                                     
  Haşhaş ekilecek yerlerin tespiti, izin belgesi alma zorunluğu        

  Madde 2 - Haşhaş ekilecek, afyon ve kapsül üretilecek yerler memleketin ta- 
rımsal ve ekonomik durumu, yurt içi ihtiyacı, ihraç imkanları ve mevcut stok  
durumuna göre her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve kararname en geç   
1 Temmuza kadar yayımlanır. Bu konuda yeni bir karar alınmaması halinde, önceki 
kararname hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.               
  Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilimsel araştırmalar için yapılacak ekilişler 
hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.                    
  Tespit ve ilan edilen yerlerde haşhaş ekimi yapacaklar ilgili kuruluştan  
izin belgesi almakla yükümlüdür. İzin belgeleri bir üretim yılı için geçerli  
olup, başkasına devir edilemez.                         
  İzin belgeleri herhangi bir sebeple iptal olunanların ekilmiş haşhaş tarla- 
ları masrafı üreticiye ait olmak kaydıyla ilgili kuruluş adına herhangi bir be- 
del ödenmeksizin toplatılır veya imha ettirilir.                
  4 üncü madde hükümlerine göre veya kaçakçılık suçlarının herhangi birisin- 
den veya Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre kesinleşmiş mahkümiyeti  
bulunanlara, bu mahkümiyetleri afla ortadan kalkmış olsa bile, izin belgesi ve- 
rilemez; verilmiş ise iptal edilir.                       
  İzin belgesi verilmesinden sonra yukarıdaki fıkrada yazılı suçlardan biri  
ile mahküm olanların bu mahkümiyetleri kesinleştiğinde izin belgeleri iptal   
edilir.                                     
  Yönetmelik                                 

  Madde 3 - Haşhaş ekimi, kontrolu, toplanması, değerlendirilmesi, imhası,  
satınalınması veya satılması ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar
bir yönetmelikle düzenlenir.                          
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  Cezai hükümler                               

  Madde 4 - Ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbi afyon ve bunların müstahzar- 
ları Türk Ceza Kanununun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden sayılır.     
  Haşhaş ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya izin belgesi almasına  
rağmen belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı  
yerden başka yerde ekim yapanlar hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis ve  
üçbin liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.       
  Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar 
hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.   
  İzinsiz ham afyon üretenler hakkında Türk Ceza Kanununun 403 ve sonraki   
maddeler hükümleri uygulanır.                          
  İzin belgesinde tespit edilen miktardan az ham afyon veya kapsül teslim eden
üreticiler hakkında, fiili Türk Ceza Kanununun 403 ve sonraki maddelerinin kap- 
samına girmediği takdirde eksik teslim edilen miktarların teslim anındaki baş  
alım fiyatının üç misline kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ürettikleri ham 
afyon veya kapsülün tamamını teslim etmeyenler hakkında yukarıdaki cezaların iki
katı uygulanır.                                 
  Yönetmelikle verilen kontrol görevlerini yerine getirmeyen muhtarlar ve diğer
kolluk kuvvetleri hakkında onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasına
hükmolunur.                                   
  Bu maddeye göre hükmolunan para cezaları Amme Alacaklarının Tahsil Usulü  
Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getirilir.                
  Bu maddede belirtilen suçları işleyenlere yardım edenler hakkında asıl fail-
lere verilecek cezaların yarısı hükmolunur. Bu fiillere katılan memur ve görev- 
liler de asıl failler gibi ceza görürler.                    
  Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlarla ilgili yakalamalarda 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 60 ıncı maddesi hükümleri uygu-
lanmaz.                                     
                                        
  Yürürlükten kaldırılan hükümler                       

  Madde 5 - 3 Temmuz 1932 tarihli ve 2061 sayılı Türkiye Afyon Yetiştiricileri
Satış Birliği Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.           
                                        

  Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.