Endeksler
            SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI            
                 TEŞVİK KANUNU                 
                                        
  Kanun Numarası    : 3294                        
  Kabul Tarihi     : 29/5/1986                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/6/1986 Sayı: 19134            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 264            
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - (Değişik: 16/6/1989 - 3582/1 md.)                 
  Bu Kanunun amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar
ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gel- 
miş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak ge- 
lir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaş-
ma ve dayanışmayı teşvik etmektir.                       
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu   
sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir  
almayan (............) (1) vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya 
eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek,  
üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir.       
  (Ek: 30/5/1997 - KHK-572/17 md.) Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi 
olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile 
fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca 
karşılanamayan kısmı bu Kanun kapsamındadır.                  
  Kuruluş:                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda öngörülen hizmetlerin gerçekleştirilmesi için Başbakan-
lığa bağlı ve T.C. Merkez Bankası nezdinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı  
Teşvik Fonu kurulmuştur.                            
  Fonun gelirleri:                              

  Madde 4 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun gelirleri;    
  a) Kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonlardan Bakan-
lar Kurulu kararıyla % 10'a kadar aktarılacak miktardan,            
  b) Bütçeye konulacak ödeneklerden,                     
  c) (Mülga: 23/7/1995 - 4122/15-c md.)                    
  d) Trafik para cezası hasılatının yarısından,                
  e) (Değişik: 25/6/1992 - 3824/24 md.) Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellef- 
leri (Orman Genel Müdürlüğü hariç) (2) ile sorumluları tarafından hesaplanan  
gelir ve kurumlar vergileri üzerinden ayrıca ödenen fon payı hasılatından,   
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranda ayrılacak paydan,         
  f) TRT reklam gelirlerinden aktarılacak % 30'luk miktardan,         
  g) (Mülga: 14/6/1989 - 3571/16 md.)                     
  h) Her nevi bağış ve yardımlardan,                     
  i) Diğer gelirlerden,                            
  Teşekkül eder.                               
  Bu maddeye göre (d ve e bentleri hariç) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı  
Teşvik Fonu için tahsil edilen veya aktarılması yapılan miktar, tahsil veya ak- 
tarmayı takip eden ayın en geç 15'ine kadar T.C.Merkez Bankası nezdindeki fon  
hesabına yatırılmak zorundadır.                         
  (Mülga üçüncü ve dördüncü fıkralar: 25/6/1992 - 3824/26 md.)        
-------------------                               
(1) Bu aradaki "2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil" ibaresi    
  16/6/1989 tarih ve 3582 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile metinden çıkartıl- 
  mıştır.                                   
(2) Parantez içindeki bu ibare, 23/7/1995 tarih ve 4122 sayılı Kanunun 15/c   
  maddesi ile eklenmiştir.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu maddenin (d) bendi uyarınca vergi daireleri ve saymanlıklarca, tahsil  
edilen fona ait paralar, tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre, T. C. Merkez Banka-  
sındaki fon hesabına gönderilir.(1)                       
  (Ek: 25/3/1997-KHK-571/36 md.) Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından   
özürlülere yönelik olarak hazırlanan veya hazırlatılan projeler ile Başkanlığın 
bu konudaki faaliyetlerinde kullanılmak üzere, bu maddede sayılan gelirlerin  
% 5'e kadarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu kararıyla   
Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı emrine tahsis edilebilir. Bu  
amaçla tahsis edilen kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Ku-  
rulu'nun onaylayacağı projeler için kullanılır.                 
  Fonun çalışma usul ve esasları:                       

  Madde 5 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun çalışma usul ve 
esasları ile toplanacak kaynakların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 
dağıtım esasları yönetmelikle tespit edilir.                  
  (Ek: 30/5/1997 - KHK-572/18 md.) Özürlülerin topluma uyumunu kolaylaştıracak
her türlü ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin standartlara uygun ola-
rak teminini dikkate almak suretiyle, özürlülere yönelik destek programlarına  
ilişkin usul ve esaslar ayrı bir yönetmelikle tespit edilir.          
  Fonun denetimi:                               

  Madde 6 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun denetimi Başba- 
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılır.                   
  Vakıflar:                                  

  Madde 7 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda toplanan kaynağın
ülke çapında ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni olarak dağıtılmak ve bu 
Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalarda bulunmak üzere her il ve ilçede 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları kurulur.               
  (Değişik: 16/6/1989-3582/3 md.) Mülki idare amirleri vakfın tabii başkanı  
olup, illerde, belediye başkanı, emniyet müdürü, defterdar, il milli eğitim mü- 
dürü, il sağlık müdürü, il Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu müdürü ve 
müftü; ilçelerde, belediye başkanı, ilçe emniyet üst görevlisi, malmüdürü, ilçe 
milli eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi ve müftü vakfın mü- 
tevelli heyetidir.                               
  Vakıf senetleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından Medeni Kanun-
daki hükümlere göre tescil ettirilir.                      
  Her faaliyet dönemi için il ve ilçelerde hayırsever vatandaşlar arasından  
valinin seçeceği üçer kişi mütevelli heyetinde görev alırlar.          
  Vakfın gelirleri:                              

  Madde 8 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının gelirleri;      
  a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılacak miktardan, 
  b) Mahalli İdare bütçelerinden % 2 oranında ayrılacak paydan (köyler hariç), 
 c) Her nevi fitre, zekat, kurban derileri ve bağırsak yardımlarından, (bu  
bende göre elde edilecek nakdi ve ayni gelirin toplanması ve Türk Hava Kurumu, 
Türkiye Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Diyanet   
Vakfı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları arasında paylaştırılması  
usul ve esasları bir yönetmelik ile düzenlenir.)                
  d) İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirlerden,           
  e) Diğer gelirlerden,                            
  Teşekkül eder.                               
  (Ek: 16/6/1989 - 3582/4 md.) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen pay- 
ların bütçe yılı içinde ödenmemesi halinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma   
vakıflarının tahsil edilmemiş alacak miktarı mahalli idarelere İller Bankasınca 
ödenecek paylardan, mahalli idarelerin mahalli ve müşterek ihtiyaçların gideril-
mesi amacıyla yaptıkları hizmetlerden elde ettikleri gelirler hariç olmak üze- 
re, her türlü ticari ve iktisadi teşebbüsleri sonucu temin ettikleri gelirler- 
den vakfın yazılı müracaatı üzerine ödemeyi yapacak kuruluşlarca resen kesilerek
dağrudan ilgili vakıflara gönderilir.                      
------------------------------                         
(1) Bu fıkrada yeralan "...(d) ve (e) bentleri..." ifadesi, 25/6/1992 tarih ve 
3824 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle "...(d).." olarak değiştirilmiş ve metne 
işlenmiştir.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Muafiyetler:                                

  Madde 9 - Bu Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları;                 
  a) Kurumlar Vergisinden, (iktisadi işletmeler hariç),            
  b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle Veraset ve İntikal Vergisinden,  
  c) Yapacakları her türlü muameleler dolayısıyla Damga Vergisinden,     
  Muaftır.                                  
  Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan
muaftır. Bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebi-
lir.                                      
  Kaldırılan hükümler:                            

  Madde 10 - 23 Haziran 1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 
Beşinci Bölümü ile bu bölümde yer alan 21, 22 ve 23 üncü maddeleri ve Altıncı  
Bölümde yer alan 29 uncu maddenin 2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.   
  Tahsil şekli ve müeyyide:                          

  Ek Madde 1 - (Ek: 16/6/1989-3582/5 md.)                   
  4 üncü maddenin (a), (c), (d), (e), (f), (g) bendlerinde sayılan fon gelir- 
leri ile 8 inci maddede yazılı vakıf gelirleri kamu alacağı mahiyetinde olup,  
bu Kanunda yazılı süre içinde ödenmeyen gerek 4 üncü maddenin (a), (c), (d), (f)
ve (g) bendlerindeki fon gelirlerinin, gerekse 8 inci maddenin (b) bendinde ya- 
zılı vakıf gelirlerinin tahsili için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik  
Fonu Kurulu Başkanlığınca veya ilgili vakıflarca 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sorumlular 
hakkında bu Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca takibata geçilir.      

  Geçici Madde 1 - (3294 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 
  a) 4 üncü maddenin (e) bendi 1986 yılı kazançlarına uygulanır.       
  b) Mahalli idareler vakıflara aktaracakları % 2'lik miktar için bütçelerinde
aktarma yaparlar.                                
  Yürürlük:                                  

  Madde 11- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme:                                  

  Madde 12 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
  29/5/1986 TARİHLİ VE 3294 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELERİ:  
                                        
  1) 25/6/1992 tarihli ve 3824 sayılı Kanunun geçici maddesi:         

  Geçici Madde 1 - a) 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilecek 
kazanç ile iratlar,                               
  b) Ölüm ve memleketi terk nedeniyle 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile
beyan edilen kazanç ve iratlar,                         
  c) 1992 yılında münferit ve özel beyannamelerle beyan edilen kazanç ve   
iratlar,                                    
  d) 1992 takvim yılına ilişkin götürü matrahlar,               
  e) 1992 takvim yılında Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile Kurumlar 
Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında yapılan ödemeler,         
  Üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergilerinden ayrılacak fon payları 
hakkında, 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı, 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı,  
5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunların ilgili hükümlerinin uygulanmasına  
devam olunur.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    3294 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE     
           GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE               
                                        
 Kanun                           Yürürlüğe Giriş  
  No.      Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler    Tarihi     
-------- ------------------------------------------------- -------------------
                                        
 3520               --              10/2/1989    
                                        
 3571   a) 3, 5 ve 8 inci maddeler             1/1/1989 tarihin- 
                               den geçerli olmak 
                                 üzere     
                                20/6/1989    
                                        
     b) 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeler           1/7/1989    
                                        
     c) Diğer maddeler                   20/6/1989    
                                        
3582    1 inci madde                     1/1/1988    
                                        
      Diğer maddeler                    4/7/1988    
                                        
3824   ..., 24 ..,                      1/1/1993    
                                        
4122               ---              26/7/1995   
KHK-571              ---              30/5/1997   
KHK-572              ---               6/6/1997   
                                        
                                        
     3294 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ            
              GÖSTERİR LİSTE                   
                                        
                               Yürürlükten    
                            Kaldıran Mevzuatın   
Yürürlükten Kaldırılan Kanun veya Kanun Hükümleri  Tarihi   Sayısı  Maddesi 
------------------------------------------------- ---------- ------- ------- 
2/3/1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 2 nci madde-               
sinin ikinci fıkrasının (b) bendi                        
                                        
7/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci mad-               
desinin ikinci fıkrasının (g) bendi ile 13 üncü                 
maddesinin 3 numaralı fıkrası                          
                                        
29/5/1986 tarih ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü mad-               
desinin birinci fıkrasının (g) bendi                      
                                        
7/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun, 3418 sayılı               
Kanunun 40 ıncı maddesi ile eklenen Geçici 1 inci                
maddesi                       14/6/1989   3571   16  
                                        
29/5/1986 tarih ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü                  
maddesinin (c) bendi                23/7/1995   4122   15-c