Endeksler
                                        
                                        
                                        
       1211 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI           
       KANUNU, 3182 SAYILI BANKALAR KANUNU, 2983 SAYILI          
       TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ           
        HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN, 2985 SAYILI           
        TOPLU KONUT KANUNU, 7/11/1985 TARİHLİ VE 3238          
        SAYILI KANUN, 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI           
         KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 1177             
         SAYILI TÜTÜN TEKELİ KANUNUNUN BAZI              
            MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN                 
             KALDIRILMASI VE KAMU                  
            İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN                 
           ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA                 
                KANUN (1)                    
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3291                        
  Kabul Tarihi     : 28/5/1986                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/6/1986 Sayısı: 19126            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 243            
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
  14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası     
             Kanunu ile ilgili değişiklikler            
                                        

  Madde 1 - 5 - (Bu maddeler, 14/1/1970 tarih ve 1211 sayılı T. C. Merkez   
Bankası Kanunu'nun 4, 41, 48, 52 ve 68 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bazı
hükümlerin eklenmesine dair olup, bu değişiklik ve ilaveler mezkür Kanundaki  
yerlerine işlenmiştir.)                             
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
  25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile ilgili değişiklikler  
                                        

  Madde 6 - 9 - (Bu maddeler, 25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu'-
nun 3, 33, 63, 66 ve 67 nci maddelerinin değiştirilmesine dair olup, bu değişik-
likler mezkür Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)                 
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
    2983, 2985 ve 3238 sayılı Kanunlarla ilgili değişiklikler        
                                        

  Madde 10 - (Bu madde, 29/2/1984 tarih ve 2983 sayılı Kanunun 10 ncu madde- 
sinin sonuna, 2/3/1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 3 üncü, 7/11/1985 tarih ve 
3238 sayılı Kanunun 12 nci maddelerine bazı hükümler ilavesine dair olup, bu ek-
lemeler mezkür kanunlardaki yerlerine işlenmiştir.)               
----------------------------                          
(1) Bu Kanunda değişiklik yapan,30/5/1994 tarih ve 531 ile 13/6/1994 tarih ve 
   546 sayılı KHK'lerin yürürlüğü,Anayasa Mahkemesinin 21/7/1994 tarih ve   
   E.1994/64,K.1994/61-1 ve E.1994/67,K.1994/64-1 sayılı Kararlarıyla durdu- 
   rulmuştur.(Bkz.R.G:23/7/1994-21999)                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 11 - Çeşitli Kanun ve Kararnamelere dayanılarak kurulmuş fonlar ara- 
sında aktarma yapmaya,Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın
teklifi üzerine, Başbakan yetkilidir.                      
  Başbakan bu yetkiyi kısmen veya tamamen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı- 
nın bağlı olduğu Bakana devredebilir.                      
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
                                        
          2499 sayılı Kanunla ilgili değişiklik            
                                        

  Madde 12 - (Bu madde, 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanu- 
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra ilavesine dair olup, bu ilave mezkür kanundaki 
yerine işlenmiştir.)                              
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
  Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler (1)              

  Madde 13 -(Değişik:30/5/1994 - KHK - 531/2 md.;İptal:Ana.Mah.nin 21/7/1994 
tarih ve E.1994/64,K.1994/61-2 sayılı Kararı ile ) (2)             

  Madde 14 - (Birinci fıkra mülga: 24/11/1994 - 4046/42 md.)         
  (Değişik ikinci ve üçüncü fıkralar:30/5/1994 -KHK-531/3 md.;İptal:     
Ana.Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64,K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)  (2) 
  (Dördüncü fıkra mülga: 24/11/1994 - 4046/42 md.)              
  (Beş ve altıncı fıkralar ek:30/5/1994 - KHK - 531/3 md.;İptal:Ana.Mah.nin  
21/7/1994 tarih ve E.1994/64,K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)          

  Madde 15 - (Değişik:30/5/1994- KHK - 531/4 md.;İptal Ana.Mah.nin 21/7/1994 
tarih ve E.1994/64,K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)               

  Madde 16 - (Değişik:30/5/1994 -KHK- 531/5 md.;İptal:Ana.Mah.nin 21/7/1994  
tarih ve E.1994/64,K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)               
-------------------                               
(1) Bölüm başlığı "Kamu Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi ile ilgili hükümler"  
  iken 30/5/1994 tarih ve 531 sayılı KHK'nin 1 inci maddesi ile değiştirilmiş 
  ve metne işlenmişse de ilgili KHK Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.  
(2) 531 sayılı KHK ile değişik hükümlerde 546 sayılı KHK ile değişiklik yapılmış
  ise de Ana.Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/67,K.1994/64-2 sayılı Kararı  
  ile 546 sayılı KHK de iptal edilmiştir.                   
                                        
                                        
                                        

  Madde 17 - (birinci fıkra mülga: 24/11/1994 - 4046/42 md.)         
  1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 20,21,38,41 ve 43 üncü madde-  
leri yürürlükten kaldırılmıştır.                        
  Tütün ve tütün mamullerinin üretimi, ithalatı ve satışı ile ekici tütün-  
lerinin borsalarda veya yazılı sözleşme yapılarak satılabilmesine ilişkin    
usul ve esaslar ve üretilen tütün mamullerinde kullanılan tütün cinslerine göre 
fon alınması ve bu fonun kullanma usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit  
edilir. Bu fonun denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından    
yapılır. (1)                                  

  Ek Madde 1 - (Ek: 13/8/1993 - KHK - 513/1 md.; Aynen Kabul: 22/2/1994-   
3974/1 md.)                                   
  Türkiye Elektrik Kurumunun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu oluşacak  
teşebbüslerinin özelleştirilmesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının    
önerisi ile Bakanlar Kurulunca Kurumun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu   
oluşacak müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin   
özelleştirilmesine ise yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önerisi   
ile Yüksek Planlama Kurulunca karar verilir.                  
  Bu şekilde özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, kuruluş, müessese,  
bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri tamamen özelleştirilin-  
ceye kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Enerji ve Tabii Kaynak-  
lar Bakanlığı ile ilgileri devam eder.                     
  (Üçüncü fıkra iptal: Ana Mah.'nin 9/12/1994 tarih ve E.1994/43, K.1994/42-2 
sayılı Kararı ile.)                               

  Ek Madde 2 - (Ek: 13/8/1993 - KHK - 513/1 md.; Aynen Kabul: 22/2/1994-   
3974/1 md.)                                   
  Özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, müessese, kuruluş, iştirak,   
bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye    
Piyasası Kanunu ve ilgili diğer Kanunlardaki şartlar aranmaksızın anonim    
ortaklığa dönüşmüş sayılır.                           
  Sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar kuruluşları,   
faaliyetleri, organları, yönetimi, denetimi, sermaye miktarını tespite, bu   
işlemleri kolaylaştırıcı tedbirler almaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-   
lığı yetkilidir.                                
  Türkiye Elektrik Kurumu'nun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu oluşacak  
teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak işletme ve işletme     
birimlerinin özelleştirilmesi ile ilgili masraflar düşüldükten sonra elde    
edilecek gelir, oranları Yüksek Planlama Kurulu tarafından tespit edilmek    
suretiyle Elektrik Enerjisi Fonu ile elektrik üretim, iletim ve dağıtım     
yatırımlarında kullanılmak üzere bu alanda faaliyet gösteren teşebbüslere    
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tahsis edilir.          
  Elektrik Enerjisi dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör  
kuruluşlarının Elektrik Enerjisi Fonu'nda toplanmak üzere sektör altyapı    
giderlerine katkı paylarını, bunların enerji satış tarifelerinin % 10'unu    
geçmeyecek şekilde tesbite, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir.   

  Ek Madde 3 - (Ek: 13/8/1993 - KHK- 513/1 md.; Aynen Kabul: 22/2/1994-    
3974/1 md.)                                   
  Özelleştirilmesine karar verilen teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, işletme
ve işletme birimlerince ihraç edilen tahviller ile Devlet kefaletini haiz iç ve 
dış borçlar üzerindeki Devlet garantisi devam edebilir. Bunun şartlarını ve   
diğer hususları düzenlemeye, Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir.         

  Ek Madde 4 - (Ek: 13/8/1993-KHK-513/1 md.; Aynen Kabul: 22/2/1994 -     
3974/1 md. İptal: Ana Mah.'nin 9/12/1994 tarih ve E.1994/43, K.1994/42-2 sayılı 
Kararı ile.)                                  

  Ek Madde 5 - (Ek: 22/2/1994 - 3974/1 md. İptal: Ana Mah.'nin 9/12/1994 tarih
ve E.1994/43, K.1994/42-2 sayılı Kararı ile.)                  
------------------                               
(1) Bu maddenin gereği, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun  
  ilgili maddelerinde yapılmış ve son fıkrası sözü edilen Kanuna Ek Madde 1  
  olarak eklenmiştir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 6-10 (Ek:30/5/1994 - KHK- 531/6 md.;İptal:Ana.Mah.'nin 21/7/1994  
tarih ve E.1994/64,K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)               

  Madde 18 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 19 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                6888-1                     
                                        
    3291 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe 
  No        Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi
------------  ----------------------------------------------- -----------------
KHK/513            ---                  13/9/1993 
                                        
3974             ---                   1/3/1994 
                                        
KHK/531            ---                   6/6/1994 
                                        
KHK/546            ---                   7/7/1994 
                                        
4046             ---                  27/11/1994 
                                        
                                        
                                        
              6888-2