Endeksler
                                        
                                        
                                        
           DEVLET HESAPLARINDA LİRANIN ESAS İTTİHAZ         
                                        
                EDİLMESİ HAKKINDA KANUN             
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3290                        
                                        
  Kabul Tarihi     : 24/12/1937                     
                                        
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 30/12/1937  Sayı: 3796          
                                        
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3  Cilt: 19 Sayfa:112           
                                        

  Madde 1 - Bilümum vergi ve resimlerin tahakkukuna ve Devlet borçlarının   
sübutuna esas olan miktar ve nisbetler değişmemek şartile Hazinenin kabz ve te- 
diye muamelatında ve hesap kayıdlarında lira esas ittihaz edilerek kuruş onun  
kesri itibar edilir.Tahakkuk, tahsil ve tediyede yirmi para ve daha aşağı kesir-
ler tay ve yirmi paradan fazla kesirler kuruşa iblağ edilir.          
                                        

   Madde 2 - Bu kanun 1 haziran 1938 tarihinden muteberdir.         
                                        

   Madde 3 - Bu kanun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur.