Endeksler
            GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN           
             TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA            
                   KANUN (1)                 
  Kanun Numarası      : 3289                       
  Kabul Tarihi       : 21/5/1986                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 28/5/1986 Sayı : 19120         
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip 5 Cilt: 25 Sayfa: 224          
                 BİRİNCİ KISIM                 
               Amaç, GÖrev ve Teşkilat              
  Amaç                                    

  Madde 1 - (Değişik : 24/1/1989 - KHK - 356/7 md.; Aynen kabul : 14/3/1991 - 
3703/8 md.)                                   
  Bu Kanunun amacı, Başbakanlığa bağlı, merkezde katma bütçeli ve tüzel kişi- 
liğe sahip Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, taşrada ise özel bütçeli Gençlik 
ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine 
ait esas ve usulleri düzenlemektir.                       
                                        
  Görev                                    

  Madde 2 - Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  
  a) (Değişik:24/1/1989 - KHK - 356/8 md.; Değiştirilerek kabul:14/3/1991 -  
3703/9 md.) Vatandaşın ve okuldışı gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini 
sağlayan beden eğitimi, oyun, cimnastik ve Spor faaliyetlerini sevk ve idare et-
mek; gençliğin boş zamanının değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,  
bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması 
için gerekli tedbirleri almak,                         
  b) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bütün öğretim kurumları- 
nın; yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini programlamak, beden eğitimi ve  
spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürütmek, bu faaliyetlere ait   
araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak,                  
  c) (Değişik : 24/1/1989 - KHK - 356/8 md.; Değiştirilerek kabul: 14/3/1991 -
3703/9 md.) Okuldışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini  
programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi,   
antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayıları- 
nı artırmak, eğitim merkezleri kurmak,                     
  d) (Değişik : 24/1/1989 - KHK - 356/8 md.; Aynen kabul: 14/3/1991 - 3703/9 
md.) Sporcu ve Spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize, aktarma  
işlemlerini yapmak,                               
---------------------------                           
(1) a) 27/5/1988 tarih ve 3461 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve 
    Görevleri Hakkındaki Kanunun 28 inci Maddesinde; bu Kanunun profesyonel 
    futbolla ilgili hükümlerinin uygunlanmayacağı hükme bağlanmıştır.    
  b) 24/1/1989 tarih ve 356 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesi ile Beden Terbiyesi 
    ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun adı  
    "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-  
    nun" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Aynı madde ile; bu Ka-  
    nunun 2 nci maddesinin (b) bendi hariç olmak üzere 3289 ve 7258 sayılı  
    Kanunlarla diğer mevzuattaki gençlik ve spor faaliyetleri ve hizmetlerine
    ilişkin hükümlerde yer alan "Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü"  
    ibareleri "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü", "Beden Terbiyesi ve Spor  
    İl ve İlçe Müdürlükleri" ibareleri "Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlük- 
    leri","Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibareleri "Başbakanlık"  
    ve "Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı" ile "Bakan" ibareleri "Başbakan"
    olarak değiştirilmiştir. Daha sonra mezkur ibareler 14/3/1991 tarih ve  
    3703 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile aynen kabul edilerek kanunlaşmış- 
    tır.                                   
KANUNLAR, MAYIS 1991 (Ek - 8)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerek-
li usul ve esasları tayin ve tespit etmek,                   
  f) (Değişik : 24/1/1989 - KHK - 356/8 md.; Aynen kabul : 14/3/1991 - 3703/9 
md.) Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik mer- 
kezleri, hostelleri, kampları ile; saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak,
işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak,            
  g) Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri aç- 
mak, açtırmak, işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanma-
sı işlemlerini yapmak ve yaptırmak,                       
  h) Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uy-
gulanmasını sağlamak,                              
  i) Futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor - Toto ve Spor - Loto) düzen-
lemek, yönetmek,                                
  j) Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak ya-
yınlar yapmak, faaliyetlerde bulunmak,                     
  k) Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi hususunda diğer kuruluşlarla
işbirliği yapmak,                                
  l) Milletlararası spor temas ve münasebetlerinde resmi merci görevi yapmak, 
  m) Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor klüp ve kuruluşları ile spor
amacını taşıyan teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek,        
  n) Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım yapmak ve 
yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek,                      
  o) İlgili mevzuat ve Bakanlıkça, verilen benzeri görevleri yapmak.     
                                        
  Teşkilat                                  

  Madde 3 - Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkila- 
tından meydana gelir.                              
                                        
                 İKİNCİ KISIM                 
              Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı           
  Merkez Teşkilatı                              

  Madde 4 - (Değişik: 14/3/1991 - 3703/10 md.)(1)               
  Genel Müdürlük, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim  
Birimleri, Yardımcı Birimler ve Bağlı Birimlerden meydana gelir.        
  Ana Hizmet Birimleri :                           
  a) Spor Federasyonları Başkanlıkları                    
  b) Tesisler Dairesi Başkanlığı                       
  c) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı                     
  d) Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı                     
  e) Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                  
  f) Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı                   
  g) Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı                   
  Danışma ve Denetim Birimleri :                       
  a) Teftiş Kurulu Başkanlığı                         
  b) Hukuk Müşavirliği                            
                                        
-----------------------------                          
(1) 24/1/1981 tarih ve 356 sayılı KHK'nin 9 uncu maddesi ile bu maddenin Ana  
   Hizmet Birimlerine (f) bendi eklenmiştir. Daha sonra 3703 sayılı Kanunun  
   10 uncu maddesi ile bu maddenin tümü değiştirilerek metne işlenmiştir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı         
  d) Spor Kontrolörleri Kurul Başkanlığı                   
  Yardımcı Birimler                              
  a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı                  
  b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı                 
  c) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı                    
  d) Savunma Uzmanlığı                            
  Bağlı Birimler :                              
  Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğü                      
  Genel Müdürlük Teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.       
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Müdürlük                
  Genel Müdür                                 

  Madde 5 - Genel Müdür, kuruluşun en üst amiridir. Genel Müdürlük hizmetleri-
nin mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara
uygun olarak yürütülmesini ve Genel Müdürlüğün faaliyat alanına giren konularda 
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görev-
lidir. Genel Müdür, Merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve 
hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Ayrıca, bu Kanuna göre tescili 
yapılmış bulunan spor klüp ve kuruluşları ile spor amacı taşıyan teşekkülleri  
de denetler.                                  
  Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere 4 genel müdür yardımcısı görevlendi- 
rilir.                                     
  Genel Müdür yardımcıları, Genel Müdür tarafından kendilerine verilecek iş ve
hizmetleri, mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Müdür adına düzenleme ve yü- 
rütmekle görevlidir.                              
                                        
                 İKİNCİ  BÖLÜM                 
                 Taşra Teşkilatı                
                                        
  Taşra teşkilatı                               

 

 
  Madde 6 - İllerde, beden terbiyesi ve spor il müdürlüğü, ilçelerde beden  
terbiyesi ve spor ilçe müdürlüğü kurulur. İllerde vali, ilçelerde kaymakam beden
terbiyesi ve spor başkanıdır. Bu teşkilatın hizmetleri illerde il müdürü, ilçe- 
lerde ilçe müdürü tarafından yürütülür. Hizmetlerin yürütülmesinden dolayı il  
müdürü valiye, ilçe müdürü kaymakama karşı birinci derecede sorumludurlar. İl  
teşkilatının bütçesi özel bütçedir. İl bütçesinden ilçelere il danışma kurulu- 
nun teklifi ve valinin onayı ile ödenek tahsis edilir.             
                                        
  Spor dalları temsilcileri                          

  Madde 7 - İllerde, beden terbiyesi ve spor işleriyle meşgul olmak üzere, va-
lilerin sorumluluğu altında, o ilde uygulanmakta olan spor dallarının ilgili fe-
derasyonları ile uyumlu çalışabilme ve bu federasyonların taşra bağlantılarını 
sağlayabilme amacıyla fahri birer spor dalı temsilcisi bulunur.         
                                        
                 ÜÇÜNCÜ  KISIM                 
                 Çeşitli Hükümler                
  Sürekli kurullar                              

  Madde 8 - (Değişik: 24/1/1989 - KHK - 356/10 md.; Değiştirilerek kabul:   
14/3/1991 - 3703/11 md.)                            
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün sürekli kurulları şunlardır :      
  a) Gençlik ve Spor Şüraları                        
KANUNLAR, MAYIS 1991 (Ek - 8)                          
                                        
                                        
                                        
  b) Merkez Danışma Kurulu                          
  c) Merkez Ceza Kurulu                            
  d) Genel Müdürlük Ceza Kurulu                        
  e) İl Ceza Kurulu                              
  Danışma Organı niteliğindeki gençlik ve spor şüraları, gençlik ve spor hiz- 
metleri ile ilgili faaliyetler konusunda olmak ve dört yılda bir toplanmak üzere
Başbakanlıkça ayrı ayrı düzenlenir.                       
  Şüraların teşekkülü, çalışma esas ve usulleri yönetmelikle teşkil edilir.  
  Genel Müdürün teklifi, Başbakanın onayı ile gençlik ve spor faaliyetlerini 
düzenlemek maksadıyla ihtiyaç duyulan konularda kurul teşkil edilebilir.    
  Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulunun kanunda belirtilmeyen üye-
leri ile İl Ceza Kurulunun Başkan ve üyelerinin atanması ve bu kurulların kuru- 
luş, görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.          
                                        
  Merkez Danışma Kurulunun teşkili                      

  Madde 9 - Merkez Danışma Kurulu, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürünün  
Başkanlığında; ülkede spor bilgisi ve ihtisası ile tanınmış olanlar arasından  
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından seçilecek 3 kişi ile Milli Savun-
ma, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları, Türkiye Milli Olimpiyat Ko- 
mitesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun
kendi mensupları arasından belirliyecekleri birer temsilci ve üniversitelerin  
sporla ilgili birimlerinin en üst yetkililerinin kendi aralarından seçecekleri 
bir temsilciden teşekkül eder.                         
                                        
  Merkez Danışma Kurulunun görevleri                     

  Madde 10 - Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır :          
  a) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ile federasyonlar tarafından hazırlanan
plan ve programları tetkik etmek,                        
  b) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık çalışma programını tetkik ve tasdik  
etmek,                                     
  c) Teşkilatı ilgilendiren yönetmelikleri hazırlamak,            
  d) Federesyonların kurulması ve meşgul olacakları spor dalları hakkında gö- 
rüş bildirmek,                                 
  e) Spor saha, tesis ve malzemeleri ile ilgili konularda temel prensipleri  
tespit etmek,                                  
  f) Genel Müdürlükçe kendisine havale edilen diğer işler hakkında görüş bil- 
dirmek,                                     
  g) Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra personeli ile  
sporcuların sosyal güvenliğini düzenleyici tedbirler konusunda ilgili yönetme- 
likleri düzenleyerek görüş bildirmek.                      
  (b) ve (c) bentlerinde yazılı işler hakkında Merkez Danışma Kurulunun vere- 
ceği karar kesindir. Ancak, bu kararlar Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı ta- 
rafından fesih veya tadil olunabilir.                      
                                        
  Verilecek cezalar