Endeksler
                                        
                                        
          HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU              
                                        
  Kanun Numarası    : 3285                        
  Kabul Tarihi     : 8/5/1986                      
  Yayımlandığı R.Gazete : 16/5/1986 Sayı: 19109                
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209            
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
    Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
          düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                *                        
                * *                       
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Hükümler                  
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
          Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalıklar            
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve  
hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalık- 
ları ile mücadele edilmesini sağlamaktır.                    
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun:                             
  a) Hayvanların sağlığını korumaya,                     
  b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri al- 
maya,                                      
  c) Ülke içindeki hayvan hareketlerine, hayvan maddelerinin sevkine, hayvan 
ve hayvan maddelerinin ithal ve ihracını sağlık açısından düzenlemeye ve muaye- 
neye,                                      
  Dair hükümleri kapsar.                           

  Madde 3 - Bu Kanunda:                            
  a) Bakanlık; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını,             
  b) Hükümet veteriner hekimi; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca bu Kanu- 
nun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimleri,             
  c) Hastalıktan şüpheli; açık ve tam olmayan hastalık belirtisi gösteren hay-
vanları,                                    
  d) Bulaşmadan şüpheli; hastalığın hiçbir belirtisini göstermemekle beraber, 
hastalığı almış olduğu kabul olunan hayvanları,                 
  e) Hayvan maddeleri; et, süt, yumurta, bal, deri, yün, yapağı, tiftik, ba- 
ğırsak, sakatat, tırnak, boynuz, kan, kemik, gübre gibi hayvan maddelerini,   
  İfade eder.                                 

  Madde 4 - Bu Kanun hükümlerine tabi ve ihbarı mecburi hastalıklar Bakanlıkça
tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.                   
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
              Sınırlarda Sağlık Zabıtası              
                                        
  Hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihraç yeri              

  Madde 5 - Yabancı ülkelerle yapılacak her nevi hayvan ve hayvan maddelerinin
ithal ve ihracı Bakanlık ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından müştereken  
tespit edilen gümrük kapılarından yapılır.                   
                                        
  İthal olunacak hayvan ve hayvan maddelerinin muayeneleri          

 

 
  Madde 6 - Yurda kara, su ve hava yollarıyla ithal olunacak hayvan ve hayvan 
maddelerinin sağlıklı olduğuna ve menşelerinde hastalık bulunmadığına dair resmi
veteriner hekim tarafından çıkış yerinde verilmiş menşe ve sağlık raporlarının 
ibrazı şarttır.                                 
  Yurda ithal olunacak hayvanların sağlık durumuna dair ilk muayeneleri kapı 
ve limanlarda; kara, su ve hava taşıt araçları içinde son muayeneleri ise gümrük
kapılarında gösterilecek yerlerde hükümet veteriner hekimi tarafından yapılır. 
Hastalık bulunmadığı anlaşıldıktan sonra ithaline izin verilir. Hasta ve hasta- 
lıktan şüpheli hayvanlar ile hastalık amili taşıyan ve bulaşmadan şüpheli hayvan
maddeleri reddolunur.                              
  Hayvan maddelerinin muayenesi ve muayene sonucuna ait işlem bunların tahaf- 
fuzhane ve gümrük ambarlarına taşınmasından sonra yapılır; hastalık bulunmadığı 
takdirde ithaline izin verilir.                         
  Menşe ve veteriner sağlık raporlarının tanzim şekline ait hususlar yönetme- 
likle belirlenir.                                

  Madde 7 - Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilen gümrük kapılarına, 
menşe ülkeden veteriner sağlık raporu olmadan getirilen hayvan ve hayvan madde- 
leri ile herhangi bir bulaşık hastalıklı hayvan reddolunur.           
  Tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık raporu olmadan getirilen  
ve reddi mümkün olmayan hayvanlardan hastalıklı ve hastalıktan şüpheli görülen- 
ler hakkında bu Kanunun 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.          
  Tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık raporu olmadan getirilen ve
reddi mümkün olmayan hastalık belirtisi göstermeyen hayvanlar sahibi hesabına  
21 gün karantinaya alınır. Karantina sonunda sağlam bulunanların ithaline mü-  
saade edilir. Hastalıklı bulunanlar hakkında bu Kanunun 34 üncü maddesi hüküm- 
leri uygulanır.                                 
  Tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık raporu olmadan getirilen ve
reddi mümkün olmayan hayvan maddeleri karantinaya alınarak muayeneye tabi tutu- 
lur. Muayene sonucunda hastalık taşımadığı anlaşılanların ithaline izin verilir.
Hastalık taşıyanlar tazminatsız olarak imha edilir.               
  Tespit edilen gümrük kapıları dışında, hududun herhangi bir yerinden vete- 
riner sağlık raporu ile veya veteriner sağlık raporu olmadan yurda sokulan hay- 
vanlar ve hayvan maddeleri bulundukları yerde mahalli mahkeme kararı ile müsade-
re edilerek karantinaya alınır. Karantina sonunda hasta hayvanlar hakkında bu  
Kanunun 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Sağlam bulunan hayvanlar ise usulü-
ne uygun olarak satılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığının ilgili mahalli   
teşkilatına teslim olunur. Hastalık amilini taşıyan veya bulaşmadan şüpheli hay-
van maddeleri tazminatsız olarak imha edilir. Muayene sonucu hastalık taşımadığı
anlaşılan hayvan maddeleri ise usulüne uygun olarak satılmak üzere Maliye ve  
Gümrük Bakanlığının ilgili mahalli teşkilatına teslim olunur.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hayvan hastalığı bulunan yabancı bir ülkeden bulaşmaya vasıta olabilecek  
hayvanlar ile hayvan maddelerinin gümrük kapılarından ithali hastalığın nevine 
göre bütün gümrük kapılarından veya gerekli görülen kısmından yasaklanır. Bu  
yasaklama hastalığın sönüşü ile karantina süresinin bitiminin bildirilmesinden 
sonra kaldırılır.                                
                                        
  Kapatılmış hudut kapılarından girişlerde yapılacak işlem          

  Madde 8 - Bulaşık hayvan hastalığı dolayısıyla kapatılmış olan hudutlardan, 
konulan yasağa rağmen memlekete sokulan hayvanlar veya hayvan maddeleri, düzen- 
lenecek ve hazır bulunanlar tarafından imzalanacak tutanağa istinaden derhal  
mahalli mahkeme kararı ile müsadere olunur. Müsadere olunan hayvanlarda bulaşık 
hastalık arazı görülürse bu Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. Has- 
talık amilini taşıyan veya bulaşmadan şüpheli hayvan maddeleri hakkında yapıla- 
cak işlem yönetmelikte gösterilir.                       
  Hastalık belirtisi göstermeyen diğer hayvanlar karantinaya alınır. Karantina
süresini doldurup bulaşık hastalık arazı göstermeyen hayvanlar ile bu hastalık- 
tan salim bulunan hayvan maddeleri usulüne göre satılmak üzere Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının ilgili mahalli teşkilatına teslim olunur.             
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
            Hastalıkların Çıkışında Haberleşme           
                                        
  Hastalık ihbarı                               

  Madde 9 - Bir yerde hastalık yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri gö- 
rülürse bu durumun köylerde hayvan sahipleri,çobanlar, celepler, hayvan bakıcı- 
ları tarafından köy muhtarlarına; çiftliklerde çiftlik sahiplerine veya kahya- 
lara; bu ihbarı alanlarla gezici sürülerde sürü sahipleri, koruyucuları, çoban- 
ları, serbest veteriner hekim veya serbest veteriner sağlık teknisyeni tarafın- 
dan en yakın köy muhtarına, bulunmadığı takdirde jandarma karakoluna; şehir ve 
kasabalarda ise belediye başkanlıklarına veya mahallin mülki amirlerine veya  
Bakanlık ilçe veya il müdürlüğüne veya polis, jandarma veya belediye zabıtasına;
gemilerde kaptana, kaptanlar gümrük idarelerine; trenlerde istasyon idaresine; 
sınırlarda gümrük idaresine yazılı veya sözlü olarak belge karşılığında bildi- 
rilmesi zorunludur. İhbarı alanlar derhal mahallin en büyük mülki amirine haber 
vermekle yükümlüdür. Hastalığın hüküm sürdüğü bölgelere yakın yerlerde bir hay- 
vanın hastalanması dahi ilgililere haber verilmesini gerektirir.        
                                        
  Silahlı Kuvvetlerle haberleşme                       

  Madde 10 - Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlarda çıkan hastalıkların mücadelesi
 ve hastalığın söndürülmesinde yapılacak işlemler bu Kanunda gösterilen esaslara
 göre Silahlı Kuvvetlerce yapılır. Hastalığın çıkış şekli ve mahiyeti ile alınan
 tedbirler mülki makamlara bildirilir.                     
                                        
  Komşu ülkelerdeki hastalıkların haber verilmesi