Endeksler
                                        
                                        
         BAZI MADEN HURDALARININ DIŞARI ÇIKARILMASININ         
        YASAK EDİLMESİ VE SATIN ALINMASI HAKKINDA KANUN         
                                        
  Kanun Numarası     : 3284                        
                                        
  Kabul Tarihi      : 17/12/1937                     
                                        
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 25/12/1937 Sayı: 3792           
                                        
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 19 Sayfa: 104          
                                        

  Madde 1 - Demir, bakır, kurşun, kalay, tutya, aleminyum, antimuvan ve nikel 
hurdalarile bunların hurda halindeki halitalarının ve kullanılamayacak bir hale 
gelmiş bilümum muharrik veya müteharrik vasıtaların memleket dışına çıkarılması-
nı yasak etmiye İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.              
  Bu maddelerin memleket içinde satılması serbesttir.             
                                        

  Madde 2 - Resmi daire ve müesseselerde birinci maddede yazılı mevaddan kendi
ihtiyaçlarından fazla olanlar, 2490 sayılı kanunun 66 ncı maddesine göre askeri 
fabrikalara devredilir.                             
                                        

  Madde 3 - Birinci maddede yazılı hurda madenlerle halitalarının ve muharrik 
veya müteharrik vasıtaların satın alınması için askeri fabrikalar Umum Müdürlü-
ğü bütçesine her sene lüzumu kadar ayrıca tahsisat konur.            
                                        

  Madde 4 - Birinci maddede yazılı hurdalardan, Fabrikalar Umum Müdürlüğunce 
tayin edilecek yerlerde askeri fabrikalar teşkilatına arz ve teklif olunanları- 
nın bu kanunda tayin edilen fiat ve şartlara göre satın alınması mecburidir.  
                                        

  Madde 5 - Birinci maddede yazılı mevaddan askeri fabrikalara arzedilenler 
hakkında 2490 sayılı kanun mucibince teşkil olunacak satın alma komisyonlarınca
bu madenlerin ecnebi memleketler hurda piyasaları hakkında her üç ayda bir İktı-
sad Vekaletinden alınacak malümat gözönünde bulundurulmak ve işbu piyasa fiatla-
rından çıkarılması lazım gelen nakil vesair masrafları çıkarılmak suretile elde 
edilecek harici piyasa fiatlarile arzolunan hurda ve halitanın vaziyetine ve  
dahili piyasa fiatları üzerinden tesbit ve ilan olunacak fiatlara göre muamale 
yapılır.                                    
                                        

  Madde 6 - Devlet Demiryolları İdaresince askeri fabrikalar idarasinin    
naklettireceği hurdaların her tonundan kilometre başına bir kuruşu geçmemek   
üzere ücret alınır.                               

  Madde 7 - Birinci maddede yazılı hurdalardan konulan yasağa karşı, memle-  
ket dışına çıkarılmasına teşebbüs edilenler müsadere ve askeri fabrikalara tes- 
tim olunur ve yasağa karşı hareket edenler Türk Ceza Kanununun 61,62 nci madde- 
leri delaletile 526 ncı maddesine göre cezalandırılırlar.            
  Bu hurdaların memleket dışına çıkarıldığı sabit olduğu takdirde, aynı madde
hükmüne tevfikan cezalandırılmakla beraber çıkarılan hurda kıymetinin bir misli
fazlası da ayrıca ceza olarak istifa olunur.                  
                                        

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 9 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.