Endeksler
                                        
            BAZI KANUNLARLA TANINMlŞ OLAN GÜMRÜK           
          MUAFiYETLERİNİN KALDIRILMASI HAKKlNDA KANUN         
                                        
  Kanun Numarası     : 3283                       
  Kabul Tarihi      : 6/5/1986                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/5/1986  Sayı: 19106          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 196          
                                        

  Madde 1 - Kuruluş kanunları veya başka kanunlar ile kamu kurum ve kuruluşla-
rı (belediyeler dahil), kamu iktisadi teşebbüsleri, bunların bağlı ortaklıkları 
ve müesseseleri ile özel kuruluşlar ve gerçek veya tüzelkişilere tanınan ithalde
alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri yürürlükten kaldırıl- 
mıştır.                                     
                                        
  7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı, 14/1/1982
tarihli ve 2581 sayılı, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı kanunlar hakkında bi- 
rinci fıkra hükmü uygulanmaz.                          
                                        
  27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı, 28/7/1967 
tarihli ve 933 sayılı kanunlarla, muafiyet kapsam ve şartlarının tayininde Ba- 
kanlar Kuruluna yetki veren diğer kanun hükümleri saklıdır.           
                                        

  Madde 2 - Birinci maddede belirtilen, kurum, kuruluş, teşebbüs, bağlı or- 
taklık ve müesseseler için gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi, resim 
ve harçlardan muafiyet tanımaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.           
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar gümrüklere gel- 
miş, dış krediye bağlanmış, müsaade belgesi veya ithal müsaadesi alınmış, mal  
bedeli transfer edilmiş bulunan ithal mallarına bu Kanun uygulanmaz.      
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar milletlerarası  
anlaşmalar ve resmi dış kredi anlaşmalarına istinaden çıkarılan kanunlar, 1.  
inci maddenin birinci fıkrası hükmünün dışındadır.               
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.     
                                        

  Madde 4 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.