Endeksler
         DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI UMUMİ             
         İDARESİNİN TEŞKİLAT VE VAZİFELERİNE DAİR            
        OLAN 1042 SAYILI KANUNUN 25 İNCİ MADDESİNİN           
            TADİLİ HAKKINDA KANUN (1)                
                                        
  Kanun Numarası     : 3282                        
  Kabul Tarihi      : 15/12/1937                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 25/12/1937 Sayı : 3792           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 19 Sayfa: 103          
                                        

  Madde 1 - Devlet Demİryolları ve Limanları Umumi İdaresinin teşkilat ve va- 
zifelerine aid 1042 numaralı kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki gibi tadil edil- 
miştir:                                     
  Büyük Millet Meclisi azası, Devlet Demiryollarında parasız seyahat ederler. 
Taleb vukuunda hüviyet cüzdanları ibraz edilir.                 

  Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              

  Madde 3 - Bu kanunun tatbikına Nafıa Vekili memurdur.           
                                        
---------------------                              
(1) 23/5/1927 tarih ve 1042 sayılı kanun, 22/7/1953 tarih ve 6186 sayılı mülga 
  kanunun 28. maddesi ile ilga edilmiş olmasına rağmen aynı kanunun 15.madde- 
  sinin son fıkrası ile mezkür 3282 sayılı kanun mahfuz tutulmuş olduğundan  
  külliyata alınmıştır.