Endeksler
              UZMAN ERBAŞ KANUNU (1)               
  Kanun Numarası     : 3269                        
  Kabul Tarihi      : 18/3/1986                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 25/3/1986 Sayı : 19058          
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa : 154          
                    *                    
                   * *                    
                                        
  Bu kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönet-
melik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fih- 
ristine bakınız.                                
                    *                    
                    * *                   
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
                  Genel Hükümler                
                Amaç,Kapsam ve Tanımlar             
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında  
devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını  
karşılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman onbaşı ve uzman çavuşların temini,
hizmet şartları görev ve hakları, yükümlülükleri, astsubay sınıfına geçirilmele-
ri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.                  
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun Türk Silahlı Kuvvetleri erbaş kadrolarında istihdam   
edilecek uzman erbaşlarla, bunları istihdam edecek ve bunların istihdamı ile  
ilgili birlik, kurum ve kuruluşları kapsar.                   
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda yer alan deyimlerden;                 
  1.(Değişik: 27/7/1993-KHK 489/1 md.) Uzman Çavuş : En az ortaokul veya dengi
okul mezunu olup muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan,muvaz-
zaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik 
ve kritik görev yerlerinde veya çavuş kadro görev yerlerinde, bu Kanun esasları-
na göre istihdam edilenlerle, yönetmelikte belirtilen esaslara göre uzman onba- 
şılıktan uzman çavuşluğa geçirilenleri,                     
  2. (Değişik : 16/9/1991 - KHK - 460/1 md.) Uzman Onbaşı : En az ortaokul  
veya dengi okul mezunu olup muvazzaflık hizmetini müteakip, Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin devamlılık arzeden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerinde istihdam 
edilenleri,                                   
  3. Uzman Erbaş : Bu Kanun hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve  
uzman onbaşıları,                                
  İfade eder.                                 
                   İKİNCİ BÖLÜM                
          Alınma, Hizmet Süresi, Hizmet Şartları ve Görev       
  Göreve alınma                                

  Madde 4 - (Değişik : 16/9/1991 - KHK - 460/2 md.)              
  Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan-
lığınca hazırlanarak, Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan veya uygun bulunan  
uzman on-                                    
-----------------------                             
(1) Bu Kanunda geçen "kıyafet kararnamesi" ibaresi, 22/11/1990 tarih ve 3683  
  sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle "kıyafet yönetmeliği" şeklinde değiştiril-
  miştir.                                   
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek - 18)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
başı ve uzman çavuş kadrolarına göre, her yıl alınacak uzman erbaşlarla ilgili 
kadro görev yerleri, mezkur komutanlıklarca yayınlanarak duyurulur. İstekli olan
ve yönetmelikle belirtilen niteliklere sahip, muvazzaflık hizmetini yapmakta  
olan çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla
süre geçmemiş olanlar istenilen belgelerle müracaat ederler. Uygun görülenler  
yönetmelikle belirtilen esaslara göre çalıştırılırlar.(1)            
  Hizmet Süresi                                

  Madde 5 - (Değişik : 27/7/1993 - KHK - 489/3 md.)              
  Uzman erbaşlar 2 yıl süre ile sözleşme yaparak göreve başlarlar ve T.C Emek-
li Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan; istihdam edildikleri kadronun görev
özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olan- 
ların müteakip sözleşmeleri, 1 yıldan az, 5 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 
45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.                  
 Hizmet şartları                                

  Madde 6 - Uzman erbaşlar, onbaşı ve çavuş rütbesini taşıyan asker kişi sa- 
yılırlar. Astlık üstlük münasebetleri, disiplin ve cezai müeyyideler ile yargı- 
lama usulü bakımından, er ve erbaşların tabi oldukları hükümlere tabi olurlar. 
Ancak bunlar hakkında yeni baştan askerlik ve rütbenin geri alınması fer'i ceza-
ları uygulanmaz.                                
  Görev                                    

  Madde 7 - Uzman erbaşlar istihdam edildikleri kadro görevleri ile beraber  
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaşlar için belirtilen görevleri 
de yaparlar.                                  
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
   Haklar, Terfi ve Yükümlülükler, Başarı Gösteremeyenler Hakkında      
                Yapılacak İşlem                 
                                        
  Uzman erbaşların giyecek, bakım ve barınmaları               

  Madde 8 - Uzman erbaşların giyecek, bakım ve barınmaları er ve erbaşlar gibi
Devlet tarafından sağlanır. Uzman erbaşların giyim, kuşam istihkakları ilgili  
bakanlıklarca düzenlenecek istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir.     
  Kademe ilerlemesi ve terfi                         

  Madde 9 - Bir ücret kademesinde fiilen bir yılını tamamlayan uzman erbaş- 
lar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 207 nci maddesi   
uyarınca kademe ilerlemesi yaparlar. En az bir yıl hizmet ettikten sonra görev- 
de başarılı olan uzman onbaşılar, çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek esasla- 
ra göre uzman çavuşluğa terfi ettirilirler.                   
  Tedavi                                   

  Madde 10 - (Değişik: 27/7/1993 -KHK-489/4 md.)               
  Uzman erbaşlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tüm sağ-
lık işlemleri hakkında,211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hü- 
kümleri uygulanır. Ancak, uzman erbaşların hava değişimi süresinin toplamı bir 
yıl içinde 2 ayı geçemez. Tedavi ve hava değişimi süresi 2 ayı geçenlerin Türk 
Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlardan barışta ve savaşta görev  
esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğ- 
rayan veya bir meslek hastalığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri 
kesilmez, izinli sayılırlar. Sıhhi arızası devam edenler ve kendisinden istifa- 
de edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında T.C Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uy- 
gulanır.                                    
                                        
-------------------                               
                                        
(1) Bu maddede yeralan "terhislerinin üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmemiş o- 
lanlar " ibaresi, 27/7/1993 tarih ve 489 sayılı KHK ile " terhislerinin üzerin- 
den 3 yıldan fazla süre geçmemiş olanlar" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlen-
miştir.                                     
                                        
                                        
  Uzman erbaş emeklileri ile harp malüllüğü,vazife malüllüğü veya adi malül- 
lük aylığı bağlanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlar,bunla- 
rın bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ile harp ve vazife malüllüğünü gerek- 
tiren nedenlerden dolayı ölenlerin maaşa müstehak dul ve yetimleri,211 sayılı  
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkra- 
ları ile 67 nci ve 70 inci maddeleri hükümlerinden aynen istifade ederler.   
  Uzman erbaşların sözleşmeleri sona ermek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerin-
den ayrılmaları halinde,Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak hizmet et-
tikleri süre kadar daha kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertle- 
rinin muayene ve tedavilerinin askeri hastanelerde ücretsiz olarak yapılmasına 
devam edilir.                                  
  İzin                                    

  Madde 11 - Her uzman erbaşın yılda yol hariç bir ay (30 gün) izin hakkı var-
dır. İzinler Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği esaslarına göre dü- 
zenlenir.                                    
  Uzman erbaşlara yıllık izinleri dışında, ayrıca 1111 sayılı Kanunun 78 inci 
maddesinde belirtilen esaslara göre izin verilir. Verilen bu izinler yıllık   
izinden sayılmaz.                                
  Başarı gösteremeyenler                           

  Madde 12 -(Değişik: 27/7/1993-KHK-489 /5 md.)                
  Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk iki aylık intibak dönemi içerisinde  
göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri fesh edile_  
rek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Peşin olarak ödenen aylık ve
aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait  
kısmı geri alınır.                               
  Görevde başarısız olanlarla kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan 
uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silahlı Kuv-  
vetleri ile ilişikleri kesilir.                         
  Görevde başarısız olma, göreve intibak edememe ve kendilerinden istifade  
edilmeme halleri ve bunlara yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzen- 
lenir.                                     
  Kıyafet ve zati tabanca (1)                         

  Madde 13 - Uzman erbaşların kıyafetleri, Kıyafet kararnamesinde gösterilir. 
  (Ek:27/7/1993-KHK-489/6 md.) Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip   
bedeli karşılığında zati tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda
da resmi veya sivil elbise ile zati tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde 
taşıyabilirler. En az 10 yıl görev yapıp Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanla- 
ra,istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrı-
lan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsu- 
baylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.                    
  Çalışma Saatleri ve İkamet                         

  Madde 14 - Uzman erbaşlardan isteyenler Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet  
Kanununun bu konudaki hükümleri saklı kalmak şartiyle, gece evlerine gidebilir- 
ler (Nöbetçi olanlar hariç). Gece kışlada veya gemide kalmayı kabul edenler yet-
kili amirin izni olmadan kışladan veya gemiden ayrılamazlar. Bunlar mümkün oldu-
ğu kadar erbaş ve erlerden ayrı olarak tahsis edilecek yerlerde yatırılırlar.  
Evlerine gidenler subay ve astsubay servislerinden istifade ederek mesai başlan-
gıcında görevleri başında bulunurlar.                      
                                        
---------------------                              
(1)Bu madde başlığı, 27/7/1993 tarih ve 489 sayılı KHK'nın 6 ncı maddesiyle de- 
ğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek-19)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Astsubay sınıfına geçirilme                         

  Madde 15-(Değişik birinci fıkra:16/9/1991-KHK-460/4 md.) En az bir yıllık  
hizmetten sonra istekli olan,27 yaşından büyük olmayan ve sözleşme süresi için- 
de müracaat eden uzman erbaşlar,926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka- 
nunu ve bu Kanuna göre çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Yönetmeliğindeki 
şartları da haiz iseler,astsubay sınıf okullarında gösterilecek öğrenim ve eği- 
timi müteakip astsubay nasbedilebilirler.                    
  Bunların astsubay sınıf okullarındaki öğrenim,eğitim süre ve şekilleri bu  
Kanunun 19 uncu maddesi gereğince çıkarılacak yönetmelikle gösterilir.Bunlarda, 
Astsubay Sınıf Okulları Yönetmeliğindeki evli ve nişanlı olma durumu ile öğreni-
me ara vermiş olma durumu aranmaz.Bu şekilde astsubay nasbedileceklerin astsubay
sınıf okullarındaki öğrenim ve eğitimlerinde özlük hakları yönünden uzman erbaş-
lık statüleri devam eder.Bunlardan astsubay nasbedilenlerin muvazzaf askerlik ve
uzman erbaşlıkta geçen süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre dü-
zeltilir.Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş,maaş farkları ödenmez ve diğer özlük 
hakları verilmez.Sınıf okullarındaki öğrenim ve eğitimde başarılı olamayanların 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri kesilir veya uzman erbaş olarak çalışmak 
isteyenler kıtaya iade edilir.                         
  Özlük hakları                                

  Madde 16-(Değişik birinci cümle: 27/7/1993-KHK-489/7 md.) Uzman erbaşlara, 
göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak, 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki uzman jandarma çavuş-  
lara ait aylık gösterge tablosu üzerinden aylık verilir.Bunlardan uzman onbaşı- 
lar 11 inci derecenin birinci kademesinden, uzman çavuşlar 10 uncu derecenin  
1 nci kademesinden giriş yaparlar. Uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi   
edenlerin 10 uncu dereceye intibakları, bulundukları kademenin göstergesinden  
daha fazla olacak şekilde yapılır. Uzman erbaşlara yan ödemeleri, Silahlı Kuv- 
vetler tazminatı, (..............)(1) , aile yardım ödeneği, doğum yardımı   
ödeneği, ölüm yardım ödeneği ve yakacak yardımı 926 sayılı Kanun esaslarına gö- 
re, tayın bedeli 2155 sayılı Kanun esaslarına göre ödenir. Bunlardan uçuş, para-
şüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde görevlendirilenlere ise ay-
rıca 2629 sayılı Kanun esaslarına göre hizmet tazminatı ödenir. (Ek : 16/9/1991-
KHK - 460/5 md.) Uzman erbaşlar mevcut hükümler dahilinde, Milli Savunma Bakan- 
lığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait konut- 
lardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından da istifade ederler.    
  (Değişik : 16/9/1991 - KHK - 460/5 md.) Kendi kusurları olmaksızın hizmet  
sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlara, 
ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (bütün ödemeler  
dahil) iki katının hizmet yılları toplamı ile çarpımından bulunacak miktarda  
ikramiye verilir. İkramiye hesabında 10 yıldan fazla olan süreler dikkate    
alınmaz. İkramiyelerden damga vergisi hariç, vergi kesilmez.(Ek cümle:27/7/1993 
-KHK-489/7md.)Ancak, emeklilik haklarını kazananlara bu ikramiye ödenmez.Bunlar 
hakkında, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.      
  Sağlık nedenleri hariç disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle sonradan Silahlı 
Kuvvetlerde kalması uygun görülmeyenlerin sözleşmeleri feshedilir ve bunlara  
ikramiye ödemesi yapılmaz. Astsubay nasbedilenlere de ikramiye ödenmez. Sağlık 
veya bulunduğu kadronun kaldırılması gibi nedenlerle bir yılı tamamlamadan ay- 
rılanlara bir yıl içinde alması gereken ikramiye tutarı 12 aya eşit olarak bö- 
lünmek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet eden miktarda ödeme yapılır.   
  Uzman erbaşların istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle 
kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması 
durumlarında uzman erbaşlar, ihtisas sahibi olduğu diğer birliklerdeki boş olan 
uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilirler veya sözleşmenin feshini isteye-
bilirler.Bu şekilde sözleşmenin feshini isteyen uzman erbaşların istekleri kabul
edilir ve bunlara bu Kanun esaslarına göre tahakkuk edecek ikramiye ödenir.   
--------------------------                           
(1) Bu aradaki "mahrumiyet yeri ödeneği" ibaresi 2/12/1993 tarih ve 3920 sayılı 
  Kanunun 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sözleşme süresi içinde (izin dahil)vefat edenlerin kanuni mirasçılarına iki 
maaş tutarında ölüm yardım ödeneği verilir.Ayrıca vefat eden uzman erbaşların  
hakettiği ikramiye de kanuni mirasçılarına aynen ödenir.            
  Fiili hizmet süresi zammı                          

  Madde 17- Uzman erbaşlar,5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (a) fıkrasın-
da belirtilen fiili hizmet süresi zammından yararlanırlar.           
  Atama,geçici görev ve harcırah (1)                     

  Madde 18-(Değişik:27/7/1993-KHK-489/8 md.)                 
  Uzman erbaşlar,sözleşme süreleri içinde değişik bölge ve garnizonlara Silah-
lı Kuvvetler hizmet ihtiyacı esas alınmak suretiyle atanma ve yer değiştirme iş-
lemlerine tabi tutulurlar veya kurs dahil geçici görevle görevlendirilirler.Bu 
şekilde atanan veya geçici görevlendirilenlere ve ayrıca terhislerinden sonra  
uzman erbaş olarak atananlarla kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin bi-
timinde ayrılanlara 6245 sayılı Kanun esaslarına göre harcırah verilir.     
  Yönetmelik                                 

  Madde 19- Personelde aranacak nitelikler,müracaat şekli ve zamanı,müracaatın
kabul edilmesi,sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri,verilecek sici- 
lin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe
halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak 
esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, ast- 
subay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebet-
leri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe 
girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakan- 
lığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.           
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                 Son Hükümler                 
                                        
  Yürürlükten kaldırılan hükümler                       

  Madde 20 - 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun uzman çavuşlarla il- 
gili hükümleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek - 2 nci
maddesinin uzman çavuşlarla ilgili hükümleri ile Ek-IX sayılı cetvelin uzman ça-
vuşlar için aylık gösterge tablosu yürürlükten kaldırılmıştır.         
                                        

  Madde 21 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Ve- 
rilmesi Hakkında Kanun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 
2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat
Kanunu ve diğer kanunlardaki uzman çavuş tabiri uzman erbaş olarak değiştiril- 
miştir.                                     
                                        
---------------------                              
(1) Bu madde başlığı,27/7/1993 tarih ve 489 sayılı KHK'nin 8 inci maddesiyle  
  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                     
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek - 18)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 1- (Ek:27/7/1993-KHK-489/9 md.)                  
  Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak,özel ihtisası gerektiren sınıf/ 
branş ve ihtisaslarda ilkokul mezunlarından çok üstün başarı belgesi alanlar,  
kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanının kararları ile uzman erbaş ola- 
rak alınabilirler.Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde ortaokul mezunu olma 
şartı aranmaz.                                 
  Geçici Madde- 6320 sayılı Kanuna göre uzman çavuş olarak istihdam edilenler 
bu Kanun hükümlerine tabi olurlar.                       
  Yürürlük                                  

  Madde 22- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 23- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                * *                       
                *                        
                                        
  18/3/1986 TARİHLİ VE 3269 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:  
                                        
  1) 27/7/1993 tarihli ve 489 sayılı KHK'nin geçici maddesi:         
                                        
  Geçici Madde- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten ön- 
ce uzman erbaşlığa müracaat edenlerden,müracaat ettikleri tarihte terhislerinin 
üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olanların müracaatları kabul edilir ve  
işlemleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  
başlatılır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  6840 - 1                   
                                        
                                        
       3269 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
Kanun                            Yürürlüğe      
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi     
------ ----------------------------------------------- ------------------    
                                        
3520              -             10/2/1989      
                                        
3555              -              4/5/1989      
                                        
KHK/460             -             8/11/1991      
                                        
KHK/489             -             12/8/1993      
                                        
                                        
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek - 18)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                6840 - 2