Endeksler
                                        
           KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN 1960 VE DAHA         
           ÖNCEKİ BÜTÇE YILLARINA AİT BİR KISIM VERGİ         
            BORÇLARININ TASFİYESİ HAKKINDA KANUN          
                                        
  Kanun Numarası      : 325                       
  Kabul Tarihi       : 5/9/1963                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 12/9/1963 Sayı: 11503         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 1950         
                                        

  Madde 1 - Bu kanuna bağlı listede yazılı kamu iktisadi teşebbüslerinin, mü- 
kellefi veya sorumlusu sıfatiyle gelir, kurumlar, şeker istihlak ve gider vergi-
leri ile gümrük idarelerince alınan vergi ve resimlerden (Belediyelere ait olan-
lar hariç) ve damga resminden ve bunlarla ilgili vergi cezaları ile zam cezala- 
rından, 1960 ve daha önceki bütçe yıllarına ait olmak üzere borçlu bulundukları 
miktarlar (Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihde, mali kaza mercilerinde veya Da-
nıştayda ihtilaflı durumda olanlar bu mercilerce kesin olarak sonuca bağlandık- 
ları ve itiraz, temyiz ve dava süreleri henüz dolmıyanlar bu süreler dolduğu  
halde kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştikleri miktarlar üzerinden nazara 
alınır.                                     
  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanacak gecikme zamları faiz-
leri ile birlikte; ilgili tahsil dairelerinin tahakkuk kayıtlarından düşülür.  
                                        

  Madde 2 - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu adına Alman Mühimmat Teslimatı  
Andlaşması dahilinde 31/12/1960 tarihine kadar gümrüklere gelmiş komple yatırım 
malzemesi ile ilgili olarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç  
ay içinde verilecek beyannameler üzerine tahakkuk ettirilmesi gerekecek gümrük 
vergileri ile ithalde alınan damga resmi ve istihsal vergileri de tahakkuklarını
mütaakıp kayıtlardan düşülür.                         
                                        

  Madde 3 - Birinci ve ikinci maddelerde zikrolunan vergi alacakları Hazinenin
adi alacağı olur. Bu alacaklar ilgili teşebbüslerin genel bütçeden olan alacak- 
larına, ödenmemiş sermaye hisselerine, Hükümetçe ittihaz olunan tedbirler dola- 
yısiyle uğramış oldukları zararlara mahsup etmeye veya ilgili teşebbüsle birlik-
te tesbit edilecek şekil ve esaslar dairesinde tahsil etmeye Maliye Bakanlığı  
yetkilidir.                                   
  Yukarıdaki fıkraya göre mahsup suretiyle yapılan ödemeler bir taraftan gelir
bütçesinde açılacak özel bir bölüme irat, diğer taraftan Maliye Bakanlığı bütçe-
sinde açılacak özel bölüme ödenek ve gider kaydolunur.             
                                        

  Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 5 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
  1. Sümerbank Grubu:                            
  -  Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi,             
  -  Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Defterdar Fabrikası.         
  -  Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Bünyan Fabrikası.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  - Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Isparta Fabrikası.          
  - Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası.           
  - Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi.                   
  - Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi Denizli İplik Fabrikası        
  - Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi.               
  - Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi.               
  - Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesi.              
  - Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi.                   
  - Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi.               
  - Sümerbank Gemlik Suni İpek ve Viskos Mamulleri Sanayii Müessesesi    
  - Sümerbank Kendir Sanayii Müessesesi.                   
  - Sümerbank Ateş Tuğla Sanayii Müessesesi.                 
  - Sümerbank Kütahya Seramik Sanayii Müessesesi.              
  - Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi.                   
  - Sümerbank Genel Müdürlüğü.                        
  - Sümerbank Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii Müessesesi.       
  - Sümerbank Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii Müessesesi.           
  - Sümerbank Suni Tahta Sanayii Müessesesi.                 
                                        
  2. Etibank Grupu:                              
  - Etibank (Ergani Bakır İşletmesi)                     
  3. Şeker Fabrikaları:                            
  - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alpullu Fabrikası.            
  - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Burdur Fabrikası.             
  - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Fabrikası.             
  - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Fabrikası.            
  - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Erzurum Fabrikası.            
  - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Fabrikası.           
  - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Fabrikası.            
  - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Fabrikası.            
  - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Fabrikası.             
  - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Uşak                   
  4. TCDD. Yolları İşletmesi.                         
  5. Devlet Orman İşletmeleri.                        
  6. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri.                   
  7. T. C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmeleri.               
  8. Türkiye Petrolleri A.Ş.                         
  9. Azot Sanayii Türk A.Ş.                          
                                        
  10. Çimento Sanayii Grupu:                          
  - T. C. Çimento Sanayii A.Ş. Adana Fabrikası.               
  - T. C. Çimento Sanayii A.Ş. Bartın Fabrikası.               
                                        
  11. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu.