Endeksler
                                        
           İSLAM KALKINMA BANKASINA VERGİ MUAFİYETİ          
              TANINMASI HAKKINDA KANUN (1)             
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 3259                      
  Kabul Tarihi       : 11/2/1986                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 23/2/1986 Sayı: 19028         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5  Cilt: 25  Sayfa: 145        
                                        

  Madde 1 - İslam Kalkınma Bankası;                      
                                        
  a) Varlıkları, gelirleri, karları ve her türlü işlemleri,          
                                        
  b) Yaptığı işlemler sebebiyle her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesa- 
ben aldığı paralar ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar,     
                                        
  c) Her türlü menkul ve gayrimenkul mal iktisapları ile bunların devir ve  
temlikleri,                                   
                                        
  Dolayısıyla mükellef olduğu her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.   
                                        
  Bankaya, sermayeye iştirak nispetinde ödenecek kar payları Kurumlar Ver-  
gisinden müstesnadır. Bu kar payları Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre 
vergilendirilmez ve tevkifata tabi tutulmaz.                  
                                        

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
---------------------------                           
(1) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yeralan "her 
   türlü işlemleri" tabiri içersine ithal işlemlerinin de girdiğinin kabul  
   edilmesi halinde 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi  
   gereğince bu muafiyetin kaldırıldığı düşünülmelidir.