Endeksler
                                        
           SİNEMA, VİDEO VE MÜZİK ESERLERİ KANUNU          
                                        
  Kanun Numarası     : 3257                       
  Kabul Tarihi      : 23/1/1986                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/2/1986 Sayı: 19012           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 140          
                                        
                  *                      
                  * *                     
                                        
     Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız         
    "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyati"        
           Cilt: 1   Sayfa : 1295                 
                                        
                   *                     
                  * *                     
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyati" nın kanunlara göre     
          düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                   *                     
                   * *                    
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; kültürle yakın münasebeti ve yaygınlığı sebebiy-
le, kitle haberleşme vasıtalarının en mühimlerinden biri olan sinema, video ve 
müzik eserlerinin, eğitici, öğretici, kültür yayıcı ve aktarıcı, ülkemizi tanı- 
tıcı fonksiyonlarına işlerlik kazandırmak; yapım, denetim ve gösterim, program- 
lama konuları ile teknoloji kullanımı yönünden geliştirilmesini sağlamak; Türk 
sinema ve müzik sanatı sahasında çalışanlara destek vermek; sinema ve müzik ha- 
yatına milli birlik, bütünlük ve devamlılığımız açısından düzen ve ölçü kazan- 
dırmaktır.                                   
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun bir sanayi ve sanat dalı olan Türk Sineması ve Türk müzik
sanatı ürünlerinin teşvik edilmesi, eserlerin yapılması, denetlenmesi, dağıtıl- 
ması, gösterilmesi ve icrası ve bu işlemlerden doğan telif ve gösterim ve icrası
haklarının korunması esas ve usullerini kapsar.                 
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen deyimlerden;                   
  a) Eser: Film, video, ses taşıyıcıları ve benzerleri üzerine kaydedilmiş  
hareketli veya sesli fikir ve sanat mahsullerini,                
  b) Denetim: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, milli egemen- 
lik, cumhuriyet, milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel 
ahlak ve genel sağlık açısından suç veya suça teşvik unsuru ihtiva etmemesi,  
milli kültür, örf ve adetlerimize uygunluğu yönünden bu Kanunda tanımlanan eser-
lerin yetkililerce incelenmesini,                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Film: Sesli ve görüntülü veya sadece görüntülü olarak hazırlanmış, ticari
amaçlı eserlerle, tanıtıcı, öğretici ve teknik mahiyette olan veya günlük olay- 
ları tespit eden her çeşit hareketli sinema eseri ve benzerlerini,       
  d) Video: Üzerindeki elektro manyetik parçalara ses eşliğinde görüntü veya 
sadece görüntü kaydedilmiş her çeşit hareketli malzemeyi,            
  e) Ses taşıyıcısı: Üzerine sadece ses kaydedilmiş her türlü plak, ses kase-
ti ve benzerlerini,                               
  f) Bandrol: Eserlerin şerit, kaset ve dış ambalajı üzerine yapıştırılan ve 
sökülmesi halinde yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren ve üzerinde 
Bakanlık ile işletme belgesine sahip olanın özel işareti ve seri numarası yer  
alan etiketi, (ses taşıyıcısında Bakanlık bandrolu ile işletme belgesi sahibinin
özel işareti kullanılır.)                            
  g) Yapımcı: Eserleri üreten veya ithal eden gerçek veya tüzel kişileri,   
  h) İşletmeci: Eserlerin toptan ve parakende dağıtımını, alım-satım ve kira- 
lama işini yapan veya birden çok kişinin seyretmesi veya dinlemesi için umuma  
açık sinema veya benzeri salonu işleten veya kablolu yayım yapan kişiyi,    
  ı) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,                 
  İfade eder.                                 
                                        
  Üretim ve ithalat:                             

  Madde 4 - Eserlerin üretim ve ithalatı ile toptan dağıtımını yapacak gerçek 
ve tüzelkişilerin önceden Bakanlığa bilgi vermeleri şarttır.          
  Kimlerin yapımcılık yapabileceği, nitelikleri, uymaları gereken kurallar ve 
bu işle ilgili diğer hususlar ile amatör çalışmalar,              
  Türkiye'de bilimsel araştırma, inceleme yada ticari amaçla film çekmek iste-
yen yabancı gerçek ve tüzelkişiler veya bunlar adına faaliyet gösteren T.C. uy- 
ruklu gerçek ve tüzelkişilerin tabi olacağı esaslar ile T.C. uyruklu gerçek ve 
tüzelkişilerle yabancıların yapacakları ortak yapım esasları,          
  Bakanlığın hazırlayacağı yönetmelikte düzenlenir.              
                                        
  Kayıt ve tescil:                              

  Madde 5 - (Değişik birinci fıkra: 29/1/1987 - 3329/1 md.) Üretim ve ithalata
konu eserlerin, toptan dağıtım ve gösterime sunulmadan önce, Bakanlıkça kayıt ve
tescili yapılarak işletme belgesi verilir. Bu belgeyi, yerli eserlerde, eseri  
üreten veya eserin çoğaltma yayma ve gösterim hakkını devralan, yabancı menşeli 
eserlerde ise, eseri üretenden veya eserin çoğaltma, yayma ve gösterim hakkına 
sahip olandan bir sözleşme ile bu hakları devralıp eseri ithal eden alabilir.  
  Kayıt ve tescili yapılan eserin her kopyasına Bakanlık ile işletme belgesi 
sahibinin bandrolünün yapıştırılması şarttır. Plak ve ses kasetinde Bakanlık  
bandrolü yanında işletme belgesi sahibinin özel işareti kullanılır.       
  Kayıt ve tescili yapılıp, işletme belgesi verilen eserlerin orijinalinden  
alınmış herhangi bir ebat veya formda bir kopyası arşivlenmek üzere Bakanlığa  
verilir.                                    
  Ancak, üretici ve ithalatçının beyanına müstenit bu kayıt ve tescilden dola-
yı Bakanlık sorumlu tutulamaz.                         
                                        
  Denetim:                                  

  Madde 6 - Eserlerin kayıt ve tescili için, herhangi bir ebat veya formda  
kopyasının ekli olduğu bir beyanname ile Bakanlığa başvurulur ve işlemlerde bu 
beyan esas alınır. Başvurma sırasında Bakanlık, eserlerden denetlenmesi gerekli 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
veya sorumlu görülenleri tespit ederek denetleme kuruluna sevketmek üzere, yö- 
netmelikte belirlenecek 3 kişilik bir alt komisyon teşekkül ettirir. İş hacmine 
göre Bakanlık, birden fazla alt komisyon ve denetleme kurulu teşkil edebilir.  
  Denetlenmesi gerekli veya zorunlu görülmeyen eserlerle, denetim sonucu olum-
lu olan eserlerin kayıt ve tescili yapılır ve işletme belgesi verilir. Kurulca 
düzeltilmesine karar verilen eserlerin yapımcı tarafından gerekli düzeltilmesi 
yapıldıktan sonra tekrar denetlenir ve kayıt ve tescili ile işletme belgesi ve- 
rilir. Dağıtım ve gösterime sunulması hiçbir şekilde uygun bulunmayanlar, bütün 
idari ve yargı işlemlerinin tamamlanmasından sonra iade edilir.         
  (Değişik : 29/1/1987 - 3329/2 md.) İsteyen yapımcılar çekime konu olacak se-
naryolarının Bakanlıkça incelenmesini isteyebilirler. Bu inceleme alt komisyon- 
larca yapılır.                                 
  (Değişik: 29/1/1987 - 3329/2 md.) Eserlerin denetim sonuçları ile senaryo- 
ların inceleme sonuçları en geç 15 gün içinde ilgiliye bildirilir.       
  Denetimin sonucu eserlerin işletme belgesine işlenir. Denetimi gerekli ve  
zorunlu görülmeyenlerin işletme belgesine de bu husus yazılır.         
  (Değişik: 29/1/1987 - 3329/2 md.) Denetleme Kurulu, Kültür ve Turizm Bakan- 
lığı Temsilcisinin Başkanlığında Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve İçişleri Bakanlığı temsilcisinden teşekkül
eder. Ancak Denetleme Kurulunda Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği  
ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden birer temsilci ve Bakan- 
lıkça tespit edilecek bir sanatçının yer alması zorunludur. Denetlenen eserin  
yapımcısı, istediği takdirde, Denetleme Kuruluna gözlemci olarak katılabilir.  
Alt komisyon ile Denetleme Kurulunun sayısı, hangi illerde teşkil edileceği,  
toplanacağı yer ile çalışma esas ve usulleri ve memur olmayan üyelerin mali hak-
ları ile diğer hususlar Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetme- 
likte gösterilir.                                
                                        
  Dağıtım ve gösterim:                            

  Madde 7 - (Değişik: 29/1/1987 - 3329/3 md.) İşletme belgesini haiz eserle- 
rin, ticari amaçla toptan veya perakende dağıtımını yapan, satan, kiraya veren 
ve birden çok kişinin gösterimine sunan kişiler işletmeci ruhsatı almak zorunda-
dırlar. İşletmeci ruhsatları belediyeler tarafından, belediye sınırı dışında ka-
lan yerlerde ise; mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından verilir.    
  İşletmeci ruhsatının kimlere verileceği, bunların nitelikleri, uymaları ge- 
reken kurallar ve bu işle ilgili diğer hususlar ile istisnalar Bakanlıkça hazır-
lanacak Yönetmelikte gösterilir.                        
                                        
  Telif hakkı:                                

  Madde 8 - (Değişik: 29/1/1987 - 3329/4 md.)                 
  Eserlerin çoğaltma, yayma ve gösterim hakkı, eserin işletme belgesi sahibine
aittir. Bu eserlerin çoğaltma hakkı ve sorumluluğu kayıt ve tescilini yaptırana 
aittir. Hak sahibinin izni olmadıkça eserler üzerinde her türlü tasarruf yasak- 
tır. Çoğaltma, yayma ve gösterim hakkı; alım, satım ve kiralanma şeklinde her  
türlü intikale konu olabilir.                          
  Kayıt ve tescil edilmeyen bir eser; gösterme, çoğaltma ve yayma hakkına konu
olamaz. Kayıt ve tescilden sonra telif hakkının devredilmesi eser üzerinde her- 
hangi bir değişiklik yapmak hakkını vermez.                   
  Çoğaltma, yayma ve gösterme konusunda çıkan ihtilaflarda eserin Bakanlıktaki
kopyası esas alınır.                              
KANUNLAR, MAYIS 1993 (Ek - 16)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu Kanunda telif hakları konusu ile ilgili olarak yer almayan diğer hususlar
hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun hükümleri uygulanır.   
  İdarenin yetkisi:                              

  Madde 9 - Bakanlık ile mülki idare amirleri eserlerin dağıtım ve gösterilme-
leri sırasında bunların işletme belgeleri ile bandrollerini ve eser üzerinde  
herhangi bir değişiklik olup olmadığı hususunda eseri her zaman denetleyebilir- 
ler. İşletme belgesiz veya bandrolsüz veya üzerinde değişiklik yapılan eserler 
toplatılarak C. Savcılıklarına suç duyurusu ile birlikte sevk edilir.      
  Mülki idare amirleri bölgenin özellikleri sebebiyle toplumsal bir olaya se- 
bebiyet vermesi muhtemel eserlerin dağıtım ve gösterimini, gerekçesini de be-  
lirtmek suretiyle yetki ve görev sınırları içerisinde yasaklayabilirler.    
  Bakanlık veya mülki idare amirlerince yapılacak herhangi bir denetim sonu- 
cunda eserin Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, milli egemenlik, 
Cumhuriyet, milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlak 
ve genel sağlık, örf ve adetlerimize aykırı bulunması halinde eser yasaklanır ve
kanuni takibat açılır.                             
  Mahalli mülki amirlikler ve belediyeler bandrol ve işletmeci ruhsatlarını  
denetleme yetkisine sahiptir.                          
  Fon:                                    

  Madde 10 - Sinema sanayii ve müzik sanatının gelişmesine katkıda bulunmak, 
sinema ve müzik çalışanlarını desteklemek ve ülkenin tanıtılmasını sağlamak ama-
cıyla Bakanlık emrinde "Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu" kurulmuştur. Fon
işlemlerinde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Ka-
nunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz.            
  Fon, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.       
  1 - Fon gelirleri;(1)                            
  a) Kayıt ve tescil sırasında yerli eserlerden alınacak 10.000 lira, yabancı 
eserlerden alınacak 50.000 (10.000) lira kayıt ve tescil ücreti,        
  b) Her yerli film kopyasından alınacak 1.000 (2.000) lira, her yabancı film 
kopyasından alınacak 5.000 (10.000) lira,                    
  c) Yerli video kopyasından bandrol başına 200(600) lira, yabancı video kop- 
yasından bandrol başına alınacak 500 (1200) lira,                
  d) Her plak başına alınacak 50 (250) (2) lira, her ses kaseti başına alına- 
cak 20 (100) lira,                               
  e) Bağış ve yardımlar,                           
  f) Fonun faiz ve diğer gelirleri,                      
  g) Geçici 3 üncü madde uyarınca tahsil edilecek paralar.          
  (Değişik : 29/1/1987 - 3329/5 md.) Yukarıdaki fıkranın a, b, c ve d bentle- 
rindeki ücret ve miktarları beş katına kadar artırmaya veya eksiltmeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.                               
  Eğitim amacıyla yapılan eserlerden kayıt ve tescil ücreti alınmaz.     
  II - Fon giderleri;                             
  a) Bu Kanunun amacı doğrultusunda karşılıksız olarak yapılabilecek yardımlar
ve bir Devlet Bankası aracılığı ile en çok 5 yıl vadeli olarak verilecek kredi- 
ler.                                      
---------------------                              
(1) Bu bende Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış; 26/8/1988 ta- 
   rih ve 88/13242 sayılı ve 2/5/1991 tarih ve 91/1773 sayılı Kararnamelerle 
   tesbit edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlen-  
   miştir.                                  
(2) Bu alt bende Kanunla getirilmiş olan miktar aynen bırakılmış; 5/3/1993   
   tarih ve 93/4210 sayılı Kararname ile tesbit edilen miktar ise metne    
   parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Muhtaç sinema ve müzik sanatçılarına yapılacak yardımlar,        
  c) Türkiye'nin tarihi, kültürel ve tabii zenginliklerinin tanıtılmasına yö-
nelen faaliyetler için yapılacak giderler,                   
  d) (Ek: 29/1/1987 - 3329/5 md.) Bu Kanunla Bakanlığa verilen görevlerin  
gerçekleştirilmesi için, gerekli olan harcamalar.                
  (Değişik : 29/1/1987 - 3329/5 md.) Fonun kullanılması, gelirlerin tahsili, 
fondan yapılacak harcamalar ile, kredi verilmesi, verilen kredilerin faiz mik- 
tarlarına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle gösterilir.           
                                        
  Ceza hükümleri:                               

  Madde 11 - Bu Kanunun :                           
  a) 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre Bakanlığa verilmesi gereken bil- 
giyi vermeyenler 1.000.000 liradan 2.000.000 liraya kadar ağır para cezası,   
  b) 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki işletmeci ruhsatı almak zorunluluğu-
na uymayanlar 1.000.000 liradan 2.000.000 liraya kadar ağır para cezası,    
  c) 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki yasağa uymayanlar 2.000.000 liradan
10.000.000 liraya kadar ağır para cezası,                    
  d) 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtildiği şekilde eserleri işletme
belgesiz veya bandrolsüz veyahut bandrolleri ve işletme belgesi olmasına rağmen 
aslına uygun olmayan şekilde gösterenler ile 2 nci fıkra gereğince konulacak ya-
saklamaya riayet etmeyenlerin fiilleri başka bir suçu oluştursa bile 2.000.000 
liradan 4.O00 000 liraya kadar, aynı maddenin 3 üncü fıkrasına göre haklarında 
takibata geçilenlerden suçları sabit görülenlere fiilleri ayrı bir suçu oluştur-
sa dahi ayrıca 3.000.000 liradan 6.000.000 liraya kadar, bu fıkrada yazılı hal- 
lerin başka suç veya suçlar oluşturması halinde uygulanabilecek ilgili cezai hü-
kümler saklı kalmak üzere, ağır para cezası,                  
  İle cezalandırılırlar.                           
                                        
  İdari ceza:                                 

  Madde 12 - 9 uncu madde hükmüne aykırı olarak işletme belgesiz veya bandrol-
süz ve özel işaretsiz eserlerin ve kopyalarının her biri için belediyelerce   
10.000 lira para cezası tahsil edilir.                     
  Belediye sınırları dışında bu cezalar, mahallin en büyük mülki amirliği ta- 
rıfından verilir.                                
  Bu cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm-
lerine göre mal memurluğunca tahsil edilir.                   
  İdari cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yetkili sulh 
ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine ge- 
tirilmesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde ince- 
leme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen cezalar  
kesindir.                                    
                                        
  Kaldırılan hükümler:                            

  Madde 13 - 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet  
Kanununun 6 ncı maddesi ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırıl- 
mıştır.                                     

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunda çıkartılması öngörülen yönetmelikler, Kanunun  
yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde Bakanlıkça hazırlanır ve Bakanlar Kuru-
lunca yürürlüğe konur.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 2 - İşletmeciler yönetmeliklerin yayımlanmasından itibaren 3 ay
içinde ruhsatname almak zorundadırlar. Bu süre içerisinde cezai hükümler uygu- 
lanmaz.                                     

  Geçici Madde 3 - Halen piyasada mevcut bandrolsüz eserler yönetmeliklerin  
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde telif veya gösterim hakkını 
ibraz eden yapımcı üzerine kayıt ve tescil edilerek işletme belgesine bağlanır. 
Ancak bu eserler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bir 
beyanname ile Bakanlığa bildirilir. Bu beyannameler esas alınmak suretiyle mev- 
cut yerli ve yabancı eserlerden 2.000 lira kayıt ve tescil ücreti ile birlikte 
her film kopyasından 500 lira, her video kopyasından bandrol başına 100 lira,  
her plak başına 25 ve her ses kaseti başına 10 lira alınır.           
  6 aylık süre içinde cezai hükümler uygunlanmaz.               

  Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Film Denetleme Kurul- 
larınca incelenen ve incelenmekte olan her türlü sinema eseri ve benzerleri ile 
bunlara ait bilgi, kaynak ve malzemeler (gösterme ve kayıt kopya makineleri)  
yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde İçişleri 
Bakanlığınca, Bakanlığa devredilir. Bu süre içinde eski kurullar görevine devam 
eder.                                      
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 15 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3257 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATlN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
Kanun                                      
 No:    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  Yürürlüğe giriş tarihi  
------ -------------------------------------------- ------------------------- 
                                        
 3329               -             29/1/1987