Endeksler
                                        
        DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ            
        TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)           
                                        
  Kanun Numarası      : 3254                      
  Kabul Tarihi       : 8/1/1986                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 14/1/1986 Sayı : 18988         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5 Cilt: 25 Sayfa: 126         
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                Amaç, Görev, Teşkilat              

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, meteoroloji istasyonları açmak ve çalıştırmak, 
hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve değerlendirmek ve çeşitli sektörler
için hava tahminleri yapmak ve meteorolojik bilgi desteği sağlamak için Başba- 
kanlığa bağlı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teş-  
kilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. (3)              
  (İkinci fıkra mülga: 23/8/1991 - KHK - 447/2 md.)              
  (Ek fıkra : 17/6/1992 - 3812/2 md.) Başbakan bu teşkilatın yönetimiyle il- 
gili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabi- 
lir.                                      

  Madde 2 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
  a) Meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zamanında yürütülebilmesi için lüzum
görülen yerlerde çeşitli tipte meteoroloji istasyonları veya birimleri açmak ve 
çalıştırmak,                                  
  b) Meteorolojik hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve diğer sektörler
için hava tahminleri yapmak,                          
  c) Askeri ve sivil; Kara, deniz ve hava ulaştırması ile tarım ve diğer sek- 
törler için hava tahminleri yapmak,                       
  d) Tarım, orman, turizm, ulaştırma, bayındırlık, enerji, sağlık, çevre, si- 
lahlı kuvvetler ve gerekli görülen kurum ve kuruluşlar için meteorolojik destek 
sağlamak ve uluslararası anlaşmalarla sorumluluğuna verilmiş bulunan meteorolo- 
jik hizmetleri yürütmek,                            
  e) Teşkilatın lüzum göreceği telli ve telsiz alıcı ve verici cihazları ile 
her türlü haberleşme araçlarını ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kurmak,  
kurdurmak ve işletmek, bunlarla yurt içi ve yurt dışı meteorolojik bilgi alış- 
verişi yapmak, bu bilgilerden lüzum görülenleri halkın yararlanabileceği tarzda 
yayınlamak,                                   
  f) Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa uygun olarak Radyo istasyonu kurmak 
ve işletmek,                                  
--------------------                              
(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 8/6/1984 tarih ve 228 sayılı KHK.   
   18/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bkz. Düstur: Tertip: 5, Cilt: 23,
   Sahife: 726)                                
(2) Bu Kanunun adı, 17/6/1992 tarih ve 3812 sayılı Kanun ile "Devlet Meteoro- 
   loji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" olarak  
   değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                    
(3) Bu maddede yeralan "Başbakanlığa bağlı" ibaresi, 23/8/1991 tarih ve 447  
   sayılı KHK ile "Çevre Bakanlığına bağlı" şeklinde değiştirilmiş; daha sonra
   bu Kuruluş 28/2/1992 tarih ve 21156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cum- 
   hurbaşkanlığı tezkeresi ile Başbakanlığa bağlanmıştır. Bu ibare 17/6/1992 
   tarih ve 3812 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile aynen kabul edilerek kanun- 
   laşmıştır.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Meteoroloji ile ilgili konularda etüd ve araştırmalar yapmak, Türkiyenin 
iklim özelliklerini tespit amacıyla çalışma ve incelemeler yaparak elde edilen 
bilgileri arşivlemek ve yayınlamak,                       
  h) Meteoroloji ile ilgili milletlerarası kuruluşlarda 1173 sayılı Kanun hü- 
kümleri çerçevesinde Türkiyeyi temsil etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak.  
  Teşkilat                                  

  Madde 3 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkila-
tından maydana gelir.                              
                                        
                   İKİNCİ KISIM                
              Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı           
  Merkez teşkilatı                              

  Madde 4 - Genel Müdürlük merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve
denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.            
  Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.        
                                        
                   BİRİNCİ BÖLÜM               
                   Genel Müdürlük               
                                        
  Genel Müdür                                 

  Madde 5 - Genel Müdür teşkilatın en üst amiridir ve teşkilat hizmetlerini  
mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uy-
gun olarak yürütmekle ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer
kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı  
sorumludur. (1)                                 
  Genel Müdür merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve he- 
saplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.                  
  Genel Müdür yardımcıları                          

 

 
  Madde 6 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde anahizmet birimleri 
ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yar-
dımcı olmak üzere iki Genel Müdür yardımcısı görevlendirilebilir.(2)      
                                        
                   İKİNCİ BÖLÜM                
                 Anahizmet Birimleri              
  Anahizmet birimleri                             

  Madde 7 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğündeki anahizmet birimleri
şunlardır:                                   
  a) Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı,                   
  b) Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı.        
  Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı                     

  Madde 8 - Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:    
  a) Yerli ve yabancı meteoroloji istasyonlarından alacağı rasatlara göre hava
olayları ile ilgili tahminleri yapmak, yayınlamak,               
  b) Barışta, olağanüstü hal ve savaşta Silahlı Kuvvetler ve sivil sektörün  
ihtiyaç duyacağı meteorolojik desteği sağlamak,                 
  c) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.            
  Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı           

  Madde 9 - Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığının görev- 
leri şunlardır:                                 
---------------------                              
(1) Bu fıkrada yeralan "Başbakana" ibaresi, 23/8/1991 tarih ve 447 sayılı    
  KHK ile "Çevre Bakanına" olarak, daha sonra ise 17/6/1992 tarih ve 3812 sa- 
  yılı Kanunun 1 nci maddesi ile "Başbakana" şeklinde değiştirilmiş ve metne 
  işlenmiştir.                                
(2) Bu maddede yeralan Genel Müdür yardımcısı kadrosu, 15/8/1997 tarih ve    
  97/47576 sayılı Kararla, iki'den üç'e çıkarılmıştır.            
                                        
                                        
                                        
  a) Klimatoloji, hidrometeoroloji ve zirai meteoroloji istasyon şebekeleri- 
nin Dünya Meteoroloji Teşkilatının standartlarına uygun olarak açılmasını ve ra-
satların doğru yapılmasını sağlamak,                      
  b) Yapılan rasatların kontrol, analiz ve değerlendirilmesini yapmak,    
  c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı iklim etütlerine ait meteoro-
lojik desteği sağlamak,                             
  d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.            
                                        
                   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                
               Danışma ve Denetim Birimleri           
                                        
  Danışma ve Denetim Birimleri                        

  Madde 10 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez kuruluşundaki  
danışma ve denetim birimleri şunlardır :                    
  a) Teftiş Kurulu,                              
  b) Hukuk Müşavirliği,                            
  c) Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.               
                                        
  Teftiş Kurulu