Endeksler
                                        
           MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI        
           DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN         
                                        
  Kanun Numarası      : 3249                      
  Kabul Tarihi       : 25/12/1985                   
  Yayımlanadığı R. Gazete  : Tarih : 3/1/1986 Sayı: 18977          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 123         
                                        

  Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş fiiller sebe- 
biyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları
ile yer değiştirme cezaları hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler ge- 
reğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar  
hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiştir.      
  Ancak, bu af ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir ta- 
lep hakkı vermez.                                
                                        

  Madde 2 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve af kapsamına  
giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer 
hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz, devam etmekte olan disip-
lin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır, kesinleşmiş olan disiplin 
cezaları infaz edilmez.                             
                                        

  Madde 3 - Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin 
cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve 
dosyalarından çıkarılır.                            
                                        

  Madde 4 - Bu Kanunun kapsamına giren disiplin cezalarına karşı Kanunun yü- 
rürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, Ka- 
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde dosyanın bulunduğu yargı
merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyen- 
lerin davaları hakkında; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar
temyiz edilmiş ise Danıştayca, "karar verilmesine yer olmadığına" ve tarafların 
yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekalet ücretine
hükmedilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde davaya  
devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur.  
Ancak davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af  
hükümleri uygulanır.                              
                                        

  Madde 5 - Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel  
Kanunu ile 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tabi personel hakkında uygulan  
maz.                                      
                                        

  Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.